Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án địa lí 6

Được đăng lên bởi tranlandm
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n: 21/ 8/ 2012
Ngµy gi¶ng: 25/ 8/ 2012
TiÕt 1: Bµi më ®Çu
I. Môc tiªu: Qua bµi nµy häc sinh n¨m ®îc:
- Kh¸i qu¸t néi dung, ph¬ng ph¸p häc ®Þa lÝ ®¹i c¬ng líp 6, x¸c ®Þnh ®îc nhiÖm vô
häc tËp.
- T¹o sù høng thó trong häc tËp m«n ®Þa lÝ.
II. ThiÕt bÞ d¹y häc:
- SGK; SGV.
III. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng:
1. æn ®Þnh líp: 1
/
2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra
3. bµi míi: 2
/
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
H§1: C¸ nh©n.
- GV cho häc sinh ®äc, nghiªn cøu
môc 1.
CH: Néi dung SGK m«n ®Þa líp
6 gióp c¸c em n¾m ®îc nh÷ng vÊn
®Ò g×?
CH: Ngoµi viÖc cung cÊp kiÕn thøc
SGK ®Þa líp 6 cßn cung cÊp cho
c¸c em nh÷ng vÊn ®Ò nµo kh¸c?
- GV cïng HS lÊy chøng
minh.
H§2: C¸ nh©n.
- GV cho HS ®äc t×m hiÓu môc
2.
CH: KiÕn thøc m«n ®Þa ®îc thÓ
hiÖn qua mÊy kªnh kiÕn thøc?
CH: §Ó häc tèt m«n ®Þa c¸c em
khai th¸c c¸c kªnh kiÕn thøc ®ã
nh thÕ nµo?
CH: Muèn häc tèt m«n ®Þa lÝ c¸c
em cÇn ph¶i häc nh thÕ nµo?
- GV: Cho HS gi¶i thÝch mét sè
hiÖn tîng ®Þa x¶y ra ë ®Þa ph¬ng
c¸c em thêng thÊy hoÆc ®· biÕt
tíi:
VD: Ngµy, ®ªm, m©y, ma, sÊm,
chíp, giã.
17
/
20
/
1. Néi dung cña m«n ®Þa lÝ líp 6:
- §Þa líp 6: §Ò cËp ®Õn c¸c thµnh phÇn
nhiªn cÊu t¹o nªn Tr¸i ®Êt c¸c kiÕn thøc
b¶n b¶n ®å vµ ph¬ng ph¸p dông
chóng.
- RÌn kü n¨ng b¶n ®å, thu thËp, ph©n tÝch, sö
lÝ th«ng tin, kü n¨ng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò
cô thÓ.
2. CÇn häc m«n ®Þa lÝ nh thÕ nµo?
- KiÕn thøc cña m«n ®Þa ®îc thÓ hiÖn qua
hai kªnh kiÕn thøc:
+ Kªnh ch÷.
+ Kªnh h×nh.
- §Ó häc tèt m«n ®Þa cÇn khai th¸c triÖt ®Ó
kiÕn thøc qua hai kªnh kiÕn thøc trªn.
- CÇn ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh, cÇn liªn
kiÕn thøc víi thùc tÕ, quan s¸t nh÷ng hiÖn t-
îng x¶y ra ë xung quanh ®Ó gi¶i thÝch chóng
mét c¸ch khoa häc.
4.Cñng cè: 4
/
CH: V× sao c¸c em ph¶i häc tËp m«n ®Þa lÝ?
CH: Häc m«n ®Þa lÝ nh thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt?
5. DÆn dß: 1
/
- VÒ nhµ c¸c em häc, «n l¹i kiÕn thøc cña bµi vµ chuÈn bÞ tríc bµi 1 SGK trang 6.
Giáo án địa lí 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án địa lí 6 - Người đăng: tranlandm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Giáo án địa lí 6 9 10 502