Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án địa lý 9 chuẩn

Được đăng lên bởi chutuankhai
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

ÑÒA LÍ VIEÄT NAM (tieáp theo)
Tieát 1
Baøi 1:

ÑÒA LÍ
COÄNG ÑOÀNG CAÙC DAÂN TOÄC VIEÄT NAM
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :
1.Kieán thöùc : Cho hoïc sinh hieåu ñöôïc:
- Nöôùc ta coù 54 daân toäc moãi daân toäc coù neùt vaên hoaù rieâng. Daân toäc kinh coù soá daân ñoâng nhaát.
Caùc daân toäc cuûa nöôùc ta luoân ñoaøn keát beân nhau trong quaù trình xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.
- Trình baøy tình hình phaân boá caùc daân toäc nöôùc ta
2. Kyõ naêng :
- Reøn kó naêng xaùc ñònh treân baûn ñoà vuøng phaân boá chuû yeáu cuûa moät soá daân toäc
- Phaân tích bieåu ñoà, baûng soá lieäu, baûn ñoà veà daân cö
3. Thaùi ñoä:
Giaùo duïc tinh thaàn toân troïng ñoaøn keát caùc daân toäc, tinh thaàn yeâu nöôùc.
II. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC CAÀN THIEÁT:
- Baûn ñoà phaân boá caùc daân toäc Vieät Nam
- Tranh aûnh veà ñoàng baèng , ruoäng baäc thang.
- Boä tranh aûnh veà Ñaïi gia ñình daân toäc Vieät Nam
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG :
1. OÅn ñònh :
2. Baøi môùi :
Giôùi thieäu baøi: (SGK)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØØ

HÑ 1 : CAÙC DAÂN TOÄC ÔÛ NÖÔÙC TA
Hoaït ñoäng caù nhaân/ caëp
Höôùùng daãn HS quan saùt tranh aûnh
Baûng 1.1: Daân soá phaân theo thaønh phaàn daân
toäc (saép xeáp theo soá daân) ôû Vieät Nam naêm
1999 (ñôn vò: nghìn ngöôøi)
CH: Nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc? Neâu vaøi
neùt khaùi quaùt veà daân toäc kinh vaø caùc daân toäc
ít ngöôøi
CH: Caùc daân toäc khaùc nhau ôû maët naøo? Cho
ví duï?
CH: Quan saùt H1.1 bieåu ñoà cô caáu daân toäc
nhaän xeùt?
CH: Daân toäc naøo coù soá daân ñoâng nhaát?
chieám tæ leä bao nhieâu? Phaân boá chuû yeáu ôû
ñaâu? Laøm ngheà gì?
-1–

BAØI GHI

- Nhaän xeùt Baûng 1.1

I. CAÙC DAÂN TOÄC ÔÛ
NÖÔÙC TA
- Nöôùc ta coù 54 daân toäc
- Moãi daân toäc coù nhöõng
=>coù 54 daân toäc…
neùt vaên hoaù rieâng, theå
hieän ôû ngoân ngöõ, trang
phuïc, phong tuïc, taäp
=>ngoân ngöõ, phong tuïc, quaùn…Laøm cho neàn vaên
taäp quaùn, saûn xuaát
hoaù Vieät Nam theâm
phong phuù .
- Nhaän xeùt H1.1:
+ DT Vieät:86,2 %
+ DT ít ngöôøi; 13,8 %
- Daân toäc Vieät kinh coù

THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

=>Vieät (86,2%), chuû
yeáu ôû ñoàng baèng, kinh
nghieäm thaâm canh luùa
nöôùc, ngheà thuû coâng.
CH: Caùc daân toäc ít ngöôøi phaân boá ôû ñaâu? Laø löïc löôïng ñoâng ñaûo
Chieám tæ leä bao nhieâu %?
trong caùc nghaønh NN,
CH: Keå teân moät soá saûn phaåm tieâu bieåu cuûa CN, DV, KHKT.
daân toäc ít ngöôøi maø em bieát? (Taøy, Thaùi,
Möôøng, Nuøng laø daân toäc coù daân soá khaù ñoâng => HS traû lôøi…
coù truyeàn thoáng thaâm canh luùa ...
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
ÑÒA LÍ VIEÄT NAM (tieáp theo)
Tieát 1
Baøi 1:
ÑÒA LÍ
COÄNG ÑOÀNG CAÙC DAÂN TOÄC VIEÄT NAM
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :
1.Kieán thöùc : Cho hoïc sinh hieåu ñöôïc:
- Nöôùc ta coù 54 daân toäc moãi daân toäc coù neùt vaên hoaù rieâng. Daân toäc kinh coù soá daân ñoâng nhaát.
Caùc daân toäc cuûa nöôùc ta luoân ñoaøn keát beân nhau trong quaù trình xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.
- Trình baøy tình hình phaân boá caùc daân toäc nöôùc ta
2. Kyõ naêng :
- Reøn kó naêng xaùc ñònh treân baûn ñoà vuøng phaân boá chuû yeáu cuûa moät soá daân toäc
- Phaân tích bieåu ñoà, baûng soá lieäu, baûn ñoà veà daân cö
3. Thaùi ñoä:
Giaùo duïc tinh thaàn toân troïng ñoaøn keát caùc daân toäc, tinh thaàn yeâu nöôùc.
II. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC CAÀN THIEÁT:
- Baûn ñoà phaân boá caùc daân toäc Vieät Nam
- Tranh aûnh veà ñoàng baèng , ruoäng baäc thang.
- Boä tranh aûnh veà Ñaïi gia ñình daân toäc Vieät Nam
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG :
1. OÅn ñònh :
2. Baøi môùi :
Giôùi thieäu baøi: (SGK)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØØ BAØI GHI
HÑ 1 : CAÙC DAÂN TOÄC ÔÛ NÖÔÙC TA
Hoaït ñoäng caù nhaân/ caëp
Höôùùng daãn HS quan saùt tranh aûnh
Baûng 1.1: Daân soá phaân theo thaønh phaàn daân
toäc (saép xeáp theo soá daân) ôû Vieät Nam naêm
1999 (ñôn vò: nghìn ngöôøi)
CH: Nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc? Neâu vaøi
neùt khaùi quaùt veà daân toäc kinh vaø caùc daân toäc
ít ngöôøi
CH: Caùc daân toäc khaùc nhau ôû maët naøo? Cho
ví duï?
CH: Quan saùt H1.1 bieåu ñoà caáu daân toäc
nhaän xeùt?
CH: Daân toäc naøo coù soá daân ñoâng nhaát?
chieám tæ leä bao nhieâu? Phaân boá ch yeáu ôû
ñaâu? Laøm ngheà gì?
- Nhaän xeùt Baûng 1.1
=>coù 54 daân toäc…
=>ngoân ngöõ, phong tuïc,
taäp quaùn, saûn xuaát
- Nhaän xeùt H1.1:
+ DT Vieät:86,2 %
+ DT ít ngöôøi; 13,8 %
I. CAÙC DAÂN TOÄC ÔÛ
NÖÔÙC TA
- Nöôùc ta coù 54 daân toäc
- Moãi daân toäc c nhöõng
neùt vaên hoaù rieâng, theå
hieän ôû ngoân ngöõ, trang
phuïc, phong tuïc, taäp
quaùn…Laøm cho neàn vaên
hoaù Vieät Nam theâm
phong phuù .
- Daân toäc Vieät kinh coù
- 1 –
Giáo án địa lý 9 chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án địa lý 9 chuẩn - Người đăng: chutuankhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Giáo án địa lý 9 chuẩn 9 10 782