Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điện tử tin học lớp 11 Bài 1

Được đăng lên bởi Yeu Mit
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3798 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1

Giáo án điện tử tin học lớp 11

1. Khái niệm lập trình

Làm thế nào để máy
tính hiểu và thực hiện
được thuật toán đã
lựa chọn để giải bài
toán?

 Cần diễn tả thuật toán bằng một
ngôn ngữ sao cho maý tính có
thể thực hiện được.

Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh
của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn
đạt các thao tác của thuật toán.

Phân loại ngôn ngữ lập trình
 Ngôn ngữ dùng để viết chư
ơng trình máy tính gọi là
ngôn ngữ lập trình.
 Ngôn ngữ lập trình được
chia thành ba loại:

input a

11
Ngôn 1 0 b1 0 1 1lập 1 0
ngữ
input
load
trình 1 1 a1 1 0 1 0 0 1 1
có
bao
add b
101101
nhiêu loại nhỉ? 0 0 1 0
move e
10e 0110011
print 1
halt

1101111010
end

Ngôn ngữ máy: ngôn ngữ duy nhất máy có thể trực tiếp hiểu và thực
hiện.

Hợp ngữ:

rất gần với ngôn ngữ máy, nhưng mã lệnh được thay
bằng tên viết tắt của thao tác (thường là tiếng Anh).

Ngôn ngữ bậc cao: gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít

phụ thuộc vào loại máy và chương trình phải
dịch sang ngôn ngữ máy mới thực hiện được.

2. Chương trình dịch
Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình viết trên
ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên
máy tính gọi là chương trình dịch.

Chương trình nguồn

Chương trình dịch

INPUT

Chương trình đích

OUTPUT

Trong đó:
* Chương trình nguồn: là chương trình viết trên ngôn
ngữ lập trình bậc cao.
* Chương trình đích:

là chương trình nguồn được chuyển
đổi sang ngôn ngữ máy nhờ chương
trình dịch.

Phân loại chương trình dịch
Tình huống: Một thầy giáo chỉ biết tiếng Việt muốn giới
thiệu về ngôi trường của mình cho một đoàn
khách đến từ nước Anh.
Theo em có mấy
cách thực hiện
điều trên?

Hai kĩ thuật dịch:

Thông dịch

Biên dịch





a

Thông dịch

Thực hiện lặp đi lặp lại dãy các bước sau
1010111110

• Kiểm tra tính đúng đắn của
câu lệnh tiếp theo trong chư
ơng trình nguồn.

1111010011
1011010010
1010110011
1101111010

• Chuyển đổi câu lệnh đó
thành các câu lệnh tương ứng
trong ngôn ngữ máy.
• Thực hiện các câu lệnh vừa
chuyển đổi.
Loại chương trình dịch này đặc biệt thích hợp cho môi trư
ờng đối thoại giữa người dùng và hệ thống.
(Các ngôn ngữ khai thác hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đối thoại với
hệ điều hành… )

b

Biên dịch Thực hiện qua hai bước sau

• Duyệt, kiểm tra, phát hiện
lỗi, xác định chương trình
nguồn có dịch được không.
• Dịch chương trình nguồn
thành một chương trình đích
có thể thực hiện trên máy và
lưu trữ lại để sử dụng về sau.

Loại chương trình dịch này thuận ti...
Bµi 1
Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
Giáo án điện tử tin học lớp 11 Bài 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án điện tử tin học lớp 11 Bài 1 - Người đăng: Yeu Mit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án điện tử tin học lớp 11 Bài 1 9 10 300