Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dự giờ hóa 8

Được đăng lên bởi hominhquoc0404
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên dự thi: Hồ Minh Quốc
Trường: PTDT NT Tây Giang

2

Hoàn thành các phương trình hoá học thể hiện tính chất hoá
học của oxi

S

+

O2

4 P + 5 O2

to


SO2

to

  2 P O
2 5
to

3 Fe + 2 O2



Fe3O4

CH4 + 2 O2

to 

CO2 + 2 H2O

TIẾT 39 – BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

TIẾT 39 – BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

II

Sự
Sự oxi
oxi hoá:
hoá:

Hãy cho biết các phản ứng trên có
điểm gì giống nhau?
S

+

O2

4 P + 5 O2
3 Fe + 2 O2
CH4 + 2 O2

to 
to 

SO2

2 P2O5

to

 

Fe3O4

to  CO

2

+ 2H2O

Vậy sự oxi hoá là gì?
Sự tác dụng của oxi với một
chất là sự oxi hóa.

2

Từ các phản ứng trên, những phản ứng hóa học nào thể hiện
tính chất:
a/ S

+

O2

c/ 4P

+

5O2

to

 SO

2

to  2P O
2

5

b/ 3Fe +
d/ CH4 +

1) Khí Oxi tác dụng với đơn chất?

2) Khí Oxi tác dụng với hợp chất?

2O2
2O2

to Fe O
3

to 

4

CO2 + 2H2O

TIẾT 39 – BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. SỰ OXI HOÁ:
Sự tác dụng của oxi với 1 chất
là sự oxi hóa.
Chất đó có thể là đơn chất
hoặc hợp chất?
Ví dụ:
C + O2

to  CO2

2SO2 + O2

to

 2SO3

Những chất tác dụng với oxi
(S, P, Fe, CH4) có thể là gì?
Chất đó có thể là đơn chất
hoặc hợp chất?

Vận dụng

Vai trò sự oxi hóa ?
Theo em sự oxi hóa có lợi hay có hại đối với sinh vật ?
Vừa có lợi vừa có hại
THẢO LUẬN NHÓM (3 PHÚT)
Cho ví dụ:
2 sự oxi hóa có lợi (Nhóm 1,2,3,4)
2 Sự oxi hóa gây hại (Nhóm 5,6,7,8)

TIẾT 39 – BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

Sự oxi hoá chất dinh dưỡng trong cơ thể
Cơ thể
Nước và
muối khoáng

Tế bào

Năng lượng cho cơ thể

Oxi
Sự trao đổi chất
Chất hữu cơ

CO2 và chất
bài tiết

Sự oxi hoá xảy ra trong đời sống

Đun nấu bằng ga, than

TIẾT 39 – BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

Sự gỉ sét

Tượng đồng bị phá hủy

Sự oxi hoá kim loại trong
không khí

Cháy củi, gỗ (cháy rừng)

TIẾT 39 – BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. Sự oxi hóa:
II. Phản ứng hóa hợp:

Hoàn thành bảng sau?

Điền vào chỗ trống: Cho biết số chất tham gia phản ứng và
số chất sản phẩm trong các PƯHH sau?
Phản ứng hóa học

4P

+

5O2

3Fe + 2O2
CaO + H2O

t0



2P2O5




4Fe(OH)2+O2+2H2O

t0



Số chất
phản ứng

2

Số chất
sản phẩm

1

2Fe3O4

…………

………. .

Ca(OH)2

…………
2

………….

2

1
1

…………
4Fe(OH)3 …………
3
1

Hãy nhận xét về sự giống và khác nhau giữa những phản ứng
hóa học trên?

TIẾT 39 – BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP...


Giáo án dự giờ hóa 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dự giờ hóa 8 - Người đăng: hominhquoc0404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Giáo án dự giờ hóa 8 9 10 336