Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN GDCD 8

Được đăng lên bởi nguyenhongdiemhothiky999
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 1 - PPCT tiết 1
BÀI 1:

Ngày soạn:7/8/2013

TÔN TRỌNG LẼ PHẢI.

I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
Giúp h/s : - Hiểu được thế nào là tôn trọng lẽ phải.
- Biết được biểu hiện của sự tôn trọng lẽ phải
- Hiểu được ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải đối với cuộc sống.
2. Kĩ năng:
Biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải
trong cuộc sống
Rèn luyện và giúp đỡ mọi người biết tôn trọng lẽ phải, rèn luyện thói quen tự kiểm
tra đánh hành vi của mình để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải.
3. Thái độ:
HS biết tôn trọng lẽ phải, học tập những gương những người TTLP
Biết phê phán hành vi không tôn trọng lẽ phải.
II. Chuẩn bị.
_ SGK , SGV GDCD 8
_ Những nội dung có liên quan đến bài học.
III. Phương pháp .
- Đàm thoại , thuyết trình ,nêu vấn đề.
III. Hoạt động trên lớp :
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sách ,vở và đồ dung học tập
3. Học bài mới

Hoạt động của GV và HS
GV: Gọi HS đọc thông tin
HS: Đọc
GV: Nhận xét giọng đọc và đặt câu hỏi
HS: Trả lời cá nhân.
? Em tìm những việc làm của viên Tri huyện
Thanh Ba với tên nhà giàu và người nông
dân nghèo?
? Hình bộ thượng thư anh ruột Tri huyện
Thanh Ba đó có hành động gì?
? Em nhận xét về việc làm của tuần phủ
Nguyễn Quang Bích?
? Theo em việc làm của quan Tuần thủ thể
hiện đức tính gì?
GV: Nhận xét chia làm 2 nhóm thảo luận
HS: Thảo luận và cử đại diện trả lời.
- Nhóm 1: Trong các cuộc tranh luận có bạn
đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác
phản đối. Nếu thấy ý kiến đó đúng em sẽ xử
sự như thế nào?

Nội dung kiến thức cần đạt
I.
Đặt vấn đề:
1. Thông tin:
2. Nhận xét:
- Những việc làm: Ăn hối lộ của tên nhà
giàu, ức hiếp dân nghèo, xử án không công
minh “trắng” thay “đen”,
- Xin tha cho tri huyện.
- Việc làm: Bắt tên nhà giàu, trả ruộng cho
người nông dân; phạt tên nhà giàu vì tội hối
lộ, ức hiếp; cách chức tri huyện Thanh Ba;
không nể nang đồng lõa việc xấu; dũng cảm
trung thực dấu tranh với những sai trái.
- Bảo vệ chân lý tin tưởng lẽ phải.
* Thảo luận:
- Nếu là ý kiến đúng thì cần ủng hộ bạn và
bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích
những điểm đúng và hợp lý.
- Thể hiện thái độ không đồng tình với bạn
phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm

- Nhóm 2: Nếu biết bạn mình quay cóp trong
giờ kiểm tra em sẽ làm gì?
GV: Kết luận cho điểm các nhóm và chuyển
nội dung bài học.
GV: Đặt câu hỏi
HS: Trả lời cá nhân
?Thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải?
? Nêu biểu hiện của tôn trọng lẽ phải?

?Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào?

? Theo em HS cần r...




1. Kiến thức:
 !"#$%&'(")*+,)-!".
%&'(/$"0(123*+,)-!".
#$%&'(4"52(12*+,)-!".%678(9(6
 2. Kĩ năng:
!":/0(;(""7"$"03*+,)-!".7<"**+,)-!".
+(9(6
=>)07 !%?@,&A/*+,)-!".B+>)0"CDE3<$@
+2%;"""7(12@F"%$+G""&A/*+,)-!".
3. Thái độ:
#H/*+,)-!".B",(I!"J&K"J&AL
!"M!";""7<"**+,)-!".

NHOBHPQQ
N"J9R(C)MD2%/",(
 !"!
S@"B"+F"BM7T%U
#$%& '()!*
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũO$@+2;("B7G7%VR",(I!
3. Học bài mới
#%9(12P7#H 9R<"W((%
P,#H%,("*
#HS,(
P"IXY,%,(7%Z(:"[
#H+.)A(;":
\]@F@"J70()@(127M+"0
"2"278M"7&A*
R:">\
\#F"/9"&'"&2"+9+"0
"2"2%C(C""%9F\
\]@"IXY7U70()@(12!"1
^_2`("\
\"EE@70()@(12D2"1"$
"0%W(`"F\
P"IXY("2)@"C@".)I
#H".)I7(a%R0+.)A
Nhóm 1+(;((9(+2")I(C/
%&2+24<"&/b%26(;(/<";(
!".%6"T4<%C% E@-Xa
3"&"\
 +,-.%/*
 "*
 "IXY
"J70()@c"6)9(12M"
BW("!R:">BXa;<"*(*
@"d+ef"2d%EfB
g"2("+"0
P0()@eM"B+.+9("
&A*R:h!"M"7F9"6
)9BW("!h(;("("W(+"0"2"2h
<"*$2%V)i270(XThRj(.@
+"3(RT+2"78"J2+;
.70(":)4&G)-!".
k".)I
)4<% "F(1"9/7
/.704<(12//l(;("!":`("
"J%$@% 7"'!)4
"$"0";%9<"*%VF"78/
!":`("("/"T;("(1270()@
GIÁO ÁN GDCD 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN GDCD 8 - Người đăng: nguyenhongdiemhothiky999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
GIÁO ÁN GDCD 8 9 10 734