Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án GDCD lớp 9

Được đăng lên bởi hientran835
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CD12 –

Phan Thị Thương

Bài 4( 3 tiết)
Tiết 9

QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN
TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Về kiến thức
- Nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: HN
& GĐ
2- Về kỹ năng
- Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh
vực HN & GĐ
3- Về thái độ
- Có ý thức tôn trọng các quyền bình đẳng của công dân trong HN & GĐ.
B. CHUẨN BỊ
1- Phương tiện
- SGK, SGV 12, Tình huống GDCD 12, Bài tập trắc nghiệm GDCD 12.
2- Thiết bị
- Bảng biểu, máy vi tính, đèn chiếu nếu có..
- Tranh , ảnh, một số luật, bộ luật, sơ đồ có liên quan nội dung bài học.
C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Gợi ý đáp án bài kiểm tra 1 tiết.
3. Giảng bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính của bài
Hoạt động 1
1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
a) Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
Thảo luận lớp
- GV: * Thế nào là bình
đẳng trong HN & GĐ?
- HS: Phát biểu ý kiến.
- Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về
- GV: Giải thích cho HS nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên
thấy được hôn nhân là quan trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng,
hệ giữa vợ và chồng sau tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối
khi kết hôn. Mục đích là quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội, được PL qui định và
xây dựng GĐ hạnh phúc, được nhà nước bảo đảm thực hiện.
thực hiện các chức năng - Mục đích là xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện các
sinh con, nuôi dạy con và chức năng sinh con, nuôi dạy con và tổ chức đời sống vc, tt
tổ chức đời sống vc, tt của của gia đình.
gia đình.

Hoạt động 2
Thảo luận nhóm

b) Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
- Bình đẳng giữa vợ và chồng
- Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình (giữa cha
mẹ và con, giữa ông bà và các cháu, giữa anh chị em)

THPT Lê Quí Đôn

CD12 –

- GV: * Mối quan hệ giữa
vợ và chồng hiện nay có
những nét đổi mới gì so với
truyền thống?

Phan Thị Thương
Quan hệ vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Vợ chồng bình đẳng với nhau
Trong QH nhân thân

* Bình đẳng giữa
vợ, chồng được hiến pháp
nước ta qui định từ năm
1946. Hiện nay, sự bình
đẳng vợ và chồng còn tồn
tại bất cập gì không?

- HS: Đại diện nhóm trình
bày, trao đổi trnh luận giữa
các nhóm.

- GV: Phân loại các ý kiến,
tìm kiến thức đúng; giải
quyết tình huống trong
quan hệ tài sản; tóm tắt nội
dung chính bằng sơ đồ
quan hệ vợ chồng trong
thời kì hôn nhân; Kết luận:
Vợ, chồng bình đẳng ...
CD12 – Phan Thị Thương
Bài 4( 3 tiết)
Tiết 9 QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN
TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1- Về kiến thức
- Nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: HN
& GĐ
2- Về kỹ năng
- Biết thực hiện nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công n trong lĩnh
vực HN & GĐ
3- Về thái độ
- Có ý thức tôn trọng các quyền bình đẳng của công dân trong HN & GĐ.
B. CHUẨN BỊ
1- Phương tiện
- SGK, SGV 12, Tình huống GDCD 12, Bài tập trắc nghiệm GDCD 12.
2- Thiết bị
- Bảng biểu, máy vi tính, đèn chiếu nếu có..
- Tranh , ảnh, một số luật, bộ luật, sơ đồ có liên quan nội dung bài học.
C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. n định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Gợi ý đáp án bài kiểm tra 1 tiết.
3. Giảng bài mới
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính của bài
Hoạt động 1
Thảo luận lớp
- GV: * Thế nào bình
đẳng trong HN & GĐ?
- HS: Phát biểu ý kiến.
- GV: Giải thích cho HS
thấy được hôn nhân là quan
hệ giữa vợ chồng sau
khi kết hôn. Mục đích
xây dựng hạnh phúc,
thực hiện các chức năng
sinh con, nuôi dạy con
tổ chức đời sống vc, tt của
gia đình.
Hoạt động 2
Thảo luận nhóm
1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
a) Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
- Bình đẳng trong hôn nhân gia đình bình đẳng về
nghĩa vụ quyền giữa vợ, chồng giữa các thành viên
trong gia đình trên sở nguyên tắc dân chủ, công bằng,
tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối
quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội, được PL qui định
được nhà nước bảo đảm thực hiện.
- Mục đích xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện các
chức năng sinh con, nuôi dạy con và tổ chức đời sống vc, tt
của gia đình.
b) Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
- Bình đẳng giữa vợ và chồng
- Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình (giữa cha
mẹ và con, giữa ông bà và các cháu, giữa anh chị em)
THPT Lê Quí Đôn
Giáo án GDCD lớp 9 - Trang 2
Giáo án GDCD lớp 9 - Người đăng: hientran835
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án GDCD lớp 9 9 10 711