Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án GDQP AN tập 1

Được đăng lên bởi Trần Lâm Hải
Số trang: 228 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§µo huy hiÖp  NguyÔn M¹nh H­ëng
L­u Ngäc Kh¶i  NguyÔn Hoµng Minh  TrÇn §¹i NghÜa
TrÇn §¨ng Thanh  Vò quang t¹o  §ç Xu©n T¶o
Hoµng Kh¾c Th«ng  Lª do·n thuËt  T¹ Ngäc V·ng
NguyÔn Tõ V­îng  NguyÔn träng xu©n

Gi¸o tr×nh

(DïNG CHO SINH viªn C¸C TR¦êNG §¹i häc, cao ®¼ng)

TËP MéT
(T¸i b¶n lÇn thø nhÊt, cã söa ch÷a vµ bæ sung)

NHµ XUÊT B¶N GI¸O DôC

B¶n quyÒn thuéc HEVOBCO  Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc

2

4122008/CXB/8869/GD

M· sè : 7G073Y8DAI

Lêi nãi ®Çu
Gi¸o dôc quèc phßng  an ninh cho sinh viªn lµ mét trong nh÷ng
nhiÖm vô quan träng gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn.
Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho thÕ hÖ trÎ cã ®iÒu kiÖn tu d­ìng phÈm chÊt
®¹o ®øc vµ rÌn luyÖn n¨ng lùc thùc tÕ ®Ó s½n sµng thùc hiÖn 2 nhiÖm vô
chiÕn l­îc : x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa.
M«n häc Gi¸o dôc quèc phßng  an ninh ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong nhiÒu
v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ gÇn ®©y nhÊt Bé ChÝnh
trÞ ®· cã ChØ thÞ sè 12CT/TW ngµy 0352007 vÒ t¨ng c­êng sù l·nh
®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng, an ninh trong t×nh
h×nh míi, ChÝnh phñ còng cã NghÞ ®Þnh sè 116/2007/N§CP ngµy
1072007 vÒ Gi¸o dôc quèc phßng  an ninh.
Qu¸n triÖt chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c«ng
t¸c gi¸o dôc quèc phßng, an ninh nh»m ®¸p øng tèt h¬n n÷a yªu cÇu
cña môc tiªu gi¸o dôc vµ thùc tiÔn, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· phèi
hîp víi Bé Quèc phßng, Bé C«ng an nghiªn cøu, biªn so¹n bé s¸ch
Gi¸o tr×nh Gi¸o dôc quèc phßng  an ninh dïng cho sinh viªn c¸c
tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng gåm hai tËp. Bé s¸ch nµy ®· ®­îc Héi ®ång
thÈm ®Þnh liªn Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o  Bé Quèc phßng  Bé C«ng an
nghiÖm thu. Néi dung s¸ch ®· cËp nhËt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò míi, phï
hîp víi ch­¬ng tr×nh míi ban hµnh, QuyÕt ®Þnh sè 81/2007/Q§BGD§T
ngµy 24122007 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.
C¸c t¸c gi¶ biªn so¹n bé s¸ch nµy ®­îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o,
Bé Quèc phßng, Bé C«ng an lùa chän. B¶n th¶o sau khi hoµn chØnh ®·
®­îc Héi ®ång thÈm ®Þnh Quèc gia thÈm ®Þnh vµ giao cho Nhµ xuÊt b¶n
Gi¸o dôc xuÊt b¶n ®Ó phôc vô c¸c tr­êng. Hi väng bé s¸ch nµy sÏ gióp
Ých ®­îc nhiÒu cho gi¶ng viªn, sinh viªn vµ nhµ tr­êng trong viÖc thùc
hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc quèc phßng, an ninh toµn d©n. MÆc dï ®· cã
nhiÒu cè g¾ng, song khã tr¸nh khái nh÷ng s¬ suÊt nhÊt ®Þnh. Chóng t«i
mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ gi¶ng viªn,
c¸n bé chØ ®¹o ®Ó bé s¸ch ngµy cµng hoµn thiÖn. C¸c ý kiÕn ®ãng gãp
xin göi vÒ Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc 81 TrÇn H­ng §¹o, Hµ Néi. Xin ch©n
thµn...
§µo huy hiÖp NguyÔn M¹nh Hëng
Lu Ngäc Kh¶i NguyÔn Hoµng Minh TrÇn §¹i NghÜa
TrÇn §¨ng Thanh Vò quang t¹o §ç Xu©n T¶o
Hoµng Kh¾c Th«ng Lª do·n thuËt T¹ Ngäc V·ng
NguyÔn Tõ Vîng NguyÔn träng xu©n
Gi¸o tr×nh
(DïNG CHO SINH viªn C¸C TR¦êNG §¹i häc, cao ®¼ng)
TËP MéT
(T¸i b¶n lÇn thø nhÊt, cã söa ch÷a vµ bæ sung)
Giáo án GDQP AN tập 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án GDQP AN tập 1 - Người đăng: Trần Lâm Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
228 Vietnamese
Giáo án GDQP AN tập 1 9 10 749