Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN GIA ĐÌNH

Được đăng lên bởi Ngà Nguyễn
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ đề 3:

Gia đình thân yêu của bé

Thời gian thực hiện 4 tuần
( Từ 22/10-11/11/2013)
Giáo viên: Nguyễn Thị Vy
Phạm Thị Trường

1

1.PHAÙT TRIEÅN THEÅ LÖÏC VAØ SÖÙC KHOÛE
- Hình thaønh yù thöùc vaø moät soá kyõ naêng giöõ gìn, ñoà duøng ñoà chôi trong
gia ñình saïch seõ, goïn gaøng ngaên naép vaø söû duïng tieát kieäm hôïp lyù.
- Aên uoáng hôïp lyù vaø ñuùng giôø.
- Taäp luyeän vaø giöõ gìn söùc khoûe cuøng ngöôøi thaân trong gia ñình
2.PHAÙT TRIEÅN NHAÄN THÖÙC
- Treû hieåu ñöôïc moái quan heä, coâng vieäc cuûa moãi thaønh vieân soáng
trong gia ñình.
- Hieåu veà caùc nhu caàu cuûa gia ñình (dinh döôõng, quan taâm laãn nhau).
- Treû nhaän bieát moät soá quy taéc ñôn giaûn trong gia ñình.
3.PHAÙT TRIEÅN HOAÏT ÑOÄNG NGOÂN NGÖÕ
- Treû bieát baøy toû nhu caàu mong muoán cuûa mình baèng ngoân ngöõ. Bieát
laéng nghe, ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi.
- Hình thaønh kyõ naêng giao tieáp, chaøo hoûi, phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaên
hoùa gia ñình
4.PHAÙT TRIEÅN TÌNH CAÛM XAÕ HOÄI
- Treû coù yù thöùc toân troïng vaø giuùp ñôõ caùc thaønh vieân trong gia ñình.
- Nhaän bieát caûm xuùc cuûa ngöôøi khaùc, bieåu loä caûm xuùc cuûa mình vôùi
caùc thaønh vieân trong gia ñình.
- Hình thaønh moät soá kyõ naêng öùng xöû, toân troïng vaø giöõ gìn truyeàn
thoáng toát ñeïp cuûa gia ñình Vieät Nam.
5. PHAÙT TRIEÅN THAÃM MYÕ
Treû yeâu thích vaø caûm nhaän veõ ñeïp cuûa thieân nhieân, caûnh vaät gia
ñình, yeâu nhaø cuûa mình qua hình thöùc beân ngoaøi vaø moät soá baøi thô,
baøi haùt, tranh veõ…

2

GIA ĐÌNH CỦA BÉ
Treû bieát hoï teân vaø ñaëc ñieåm cuûa nhöõng ngöôøi
thaân vaø caùc moái quan heä trong gia ñình.
Bieát coâng vieäc cuûa cha meï trong cuoäc soáng
haèng ngaøy.
Bieát yeâu thöông quan taâm chia seû vôùi nhöõng
thay ñoåi cuûa moïi ngöôøi xung quanh
Bieát quy moâ cuûa gia ñình lôùn hoaëc gia ñình
nhoû.
Bieát coâng ôn, leã pheùp vaø kính troïng oâng baø
cha meï.
Bieát caùch chaøo hoûi phuø hôïp vôùi truyeàn thoáng
gia ñình Vieät Nam.

GIA ĐÌNH SỐNG CHUNG MỘT MÁI
NHÀ
-Treû hieåu gia ñình soáng chung sum hoïp
trong cuøng moät ngoâi nhaø.
-Treû bieát veà ñiaï chæ cuûa gia ñình.
-Bieát coâng duïng vaø chaát lieäu cuûa caùc ñoà
duøng trong gia ñình.
-Treû bieát veà moät soá ngheà laøm ra caùc ngoâi
nhaø.
-Treû bieát veà moät soá kieåu nhaø, caùc phaàn,
caùc phoøng cuûa ngoâi nhaø.
-Biết cách sắp xếp đồ dùng trong gia đình
gọn gàng, ngăn nắp.

GIA ĐÌNH THÂN
YÊU CỦA BÉ

ÑOÀ DUØNG TRONG GIA ÑÌNH.
-

Ñoà duøng gia ñình, phöông tieän ñi
laïi cuûa gia ñình.
- Chaát lieäu l...
Chủ đề 3:
Gia đình thân yêu của bé
Thời gian thực hiện 4 tuần
( Từ 22/10-11/11/2013)
Giáo viên: Nguyễn Thị Vy
Phạm Thị Trường
1
GIÁO ÁN GIA ĐÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN GIA ĐÌNH - Người đăng: Ngà Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
GIÁO ÁN GIA ĐÌNH 9 10 390