Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án giáo dục

Được đăng lên bởi Vũ Tiến Anh
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÙO AÙN ÑAÏO ÑÖÙC
Thöù
Baøi 1:

,ngaøy

thaùng

naêm 200

EM LAØ HOÏC SINH LÔÙP MOÄT (Tieát 1)

I.MUÏC TIEÂU:
1. Hoïc sinh bieát ñöôïc:
-Treû em coù quyeàn coù hoï teân, coù quyeàn ñöôïc ñi hoïc.
- Vaøo lôùp Moät, em seõ coù theâm nhieàu baïn môùi, coù thaày coâ giaùo môùi, tröôøng lôùp
môùi, em seõ ñöôïc hoïc theâm nhieàu ñieàu môùi laï.
2. Hoïc sinh coù thaùi ñoä:
- Vui veû, phaán khôûi ñi hoïc; töï haøo trôû thaønh HS lôùp moät.
- Bieát yeâu quyù baïn beø, thaày giaùo, coâ giaùo, tröôøng lôùp.
II. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN:
- Vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc 1.
- Caùc ñieàu 7, 28 trong Coâng öôùc quoác teá veà quyeàn treû em
-Caùc baøi haùt veà quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa treû em nhö: “ Tröôøng em ” (Nhaïc vaø lôøi
Phaïm Ñöùc Loäc), “ Ñi hoïc ” (Nhaïc : Buøi Ñình Thaûo , lôøi: Buøi Ñình Thaûo – Minh
Chính), “ Em yeâu tröôøng em ” (Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaân), “ Ñi ñeán tröôøng ” (Nhaïc :
Baèng Ñöùc, lôøi : Theo saùch Hoïc vaàn lôùp 1 cuõ).
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG – DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
Thôø
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
i
gian
5’
* Hoaït ñoäng 1: “ Voøng troøn giôùi thieäu
teân baøi hoïc ”
_ Muïc ñích: Giuùp HS bieát giôùi thieäu,
töï giôùi thieäu teân cuûa mình vaø nhôù teân
caùc baïn trong lôùp; bieát treû em coù
quyeàn coù hoï teân.
_ Caùch chôi: GV phoå bieán
HS ñöùùng thaønh voøng troøn (moãi voøng
troøn khoaûng 6 – 10 em) vaø ñieåm danh
töø 1 ñeán heát. Ñaàu tieân, em thöù nhaát
giôùi thieäu teân mình. Sau ñoù, em thöù
hai giôùi thieäu teân mình. Cöù nhö vaäy
cho ñeán khi taát caû moïi ngöôøi trong
voøng troøn ñeàu ñöôïc giôùi thieäu teân.
_ Thaûo luaän:
+Troø chôi giuùp em ñieàu gì?

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÑDDH

-Baøi
taäp 1.

_ HS töï giôùi thieäu hoï vaø
teân mình cho caùc baïn trong
lôùp bieát.

_HS baøn baïc trao ñoåi vaø
traû lôøi.
1

10’

13’

+Em coù thaáy sung söôùng, töï haøo khi
töï giôùi thieäu teân vôùi caùc baïn, khi nghe
caùc baïn giôùi thieäu teân mình khoâng?
_ Keát luaän:
Moãi ngöôøi ñeàu coù moät caùi teân. Treû
em cuõng coù quyeàn coù hoï teân.
* Hoaït ñoäng 2:HS töï giôùi thieäu veà sôû
thích cuûa mình
_GV neâu yeâu caàu: Haõy giôùi thieäu vôùi
baïn beø beân caïnh nhöõng ñieàu em thích
(Coù theå baèng lôøi hoaëc baèng tranh veõ).
_GV môøi moät soá HS töï giôùi thieäu tröôùc
lôùp.
_ Nhöõng ñieàu caùc baïn thích coù hoaøn
toaøn gioáng nhö em khoâng?
* Hoaït ñoäng 3: HS keå veà ngaøy ñaàu
tieân ñi hoïc cuûa mình (Baøi taäp 3 ) .
- GV neâu yeâu caàu: Haõy keå veà ngaøy
ñaàu tieân ñi hoïc cuûa em.
+ Em ñaõ mong chôø, chuaån bò cho n...
GIAÙO AÙN ÑAÏO ÑÖÙC
Thöù ,ngaøy thaùng naêm 200
Baøi 1: EM LAØ HOÏC SINH LÔÙP MOÄT (Tieát 1)
I.MUÏC TIEÂU:
1. Hoïc sinh bieát ñöôïc:
-Treû em coù quyeàn coù hoï teân, coù quyeàn ñöôïc ñi hoïc.
- Vaøo lôùp Moät, em seõ coù theâm nhieàu baïn môùi, coù thaày coâ giaùo môùi, tröôøng lôùp
môùi, em seõ ñöôïc hoïc theâm nhieàu ñieàu môùi laï.
2. Hoïc sinh coù thaùi ñoä:
- Vui veû, phaán khôûi ñi hoïc; töï haøo trôû thaønh HS lôùp moät.
- Bieát yeâu quyù baïn beø, thaày giaùo, coâ giaùo, tröôøng lôùp.
II. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN:
- Vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc 1.
- Caùc ñieàu 7, 28 trong Coâng öôùc quoác teá veà quyeàn treû em
-Caùc baøi haùt veà quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa treû em nhö: Tröôøng em (Nhaïc vaø lôøi
Phaïm Ñöùc Loäc), Ñi hoïc (Nhaïc : Buøi Ñình Thaûo , lôøi: Buøi Ñình Thaûo Minh
Chính), Em yeâu tröôøng em (Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaân), Ñi ñeán tröôøng (Nhaïc :
Baèng Ñöùc, lôøi : Theo saùch Hoïc vaàn lôùp 1 cuõ).
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG – DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
Thôø
i
gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH
5’
* Hoaït ñoäng 1: Voøng troøn giôùi thieäu
teân baøi hoïc ”
_ Muïc ñích: Giuùp HS bieát giôùi thieäu,
töï giôùi thieäu teân cuûa mình vaø nhôù teân
caùc baïn trong lôùp; bieát treû em coù
quyeàn coù hoï teân.
_ Caùch chôi: GV phoå bieán
HS ñöùùng thaønh voøng troøn (moãi voøng
troøn khoaûng 6 10 em) v ñieåm danh
töø 1 ñeán heát. Ñaàu tieân, em thöù nhaát
giôùi thieäu teân mình. Sau ñoù, em thöù
hai giôùi thieäu teân mình. Cöù nhö vaäy
cho ñeán khi taát caû moïi ngöôøi trong
voøng troøn ñeàu ñöôïc giôùi thieäu teân.
_ Thaûo luaän:
+Troø chôi giuùp em ñieàu gì?
_ HS töï giôùi thieäu hoï vaø
teân mình cho caùc baïn trong
lôùp bieát.
_HS baøn baïc trao ñoåi vaø
traû lôøi.
-Baøi
taäp 1.
1
Giáo án giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án giáo dục - Người đăng: Vũ Tiến Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Giáo án giáo dục 9 10 303