Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Halogen - bài tập và đáp án

Được đăng lên bởi khangdinhtran
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1.2 . CÁC HALOGEN . CLO
1)

2)

Vì sao clo ẩm có tính tẩy trắng còn clo khô thì không?
Cl 02 + H2O
HCl+ HClO ( Axit hipo clorơ)
HClO có tính tẩy trắng
Viết 3 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa, 2 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có
tính khử.
* 3 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa:
t0
2Na + Cl2 
 2NaCl
0

t
2Fe + 3Cl2 
 2FeCl3
as

H2 + Cl2   2HCl
2 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính khử:
Cl 02 + H2O
HCl+ HClO ( Axit hipo clorơ)
TÁC DỤNG VỚI NaOH tạo nước Javen
Cl2 + 2NaOH 
  NaCl + NaClO + H2O
3)

Clo có thể tác dụng với chất nào sau đây? Viết phương trình phản ứng xảy ra: Al (t o) ; Fe (to) ; H2O ;
KOH ; KBr; Au (tO) ; NaI ; dung dịch SO2
t0
2Al + 3Cl2 
 2AlCl3
0

t
2Fe + 3Cl2 
 2FeCl3
0
Cl 2 + H2O
HCl+ HClO

4)

Cl2 + 2KOH 
  KCl + KClO + H2O
Cl2 + KBr 
  KCl + Br2
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
a)MnO2  Cl2  HCl  Cl2  CaCl2  Ca(OH)2 Clorua vôi
t
MnO2 + 4HCl 
 MnCl2 + Cl2  + 2H2O
0

as

H2 + Cl2   2HCl

  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O
2KMnO4 + 16HCl 
0

t
Ca + Cl2 
 CaCl2
CaCl2 + NaOH 
  Ca(OH)2 + NaCl
Cl2 + Ca(OH)2 
  CaOCl2 + H2O
b) KMnO4  Cl2  KCl  Cl2  axit hipoclorơ
 NaClO  NaCl  Cl2  FeCl3

  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O
2KMnO4 + 16HCl 
Cl2 + 2K 
  2 KCl
ÑP NC
2KCl    2K+ Cl2 

Cl 02 + H2O

HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH 
  NaCl + NaClO + H2O

NaClO + 2HCl   Cl2 + NaCl +H2O

ÑP DD CMN

  H2  + 2NaOH + Cl2
2NaCl + 2H2O    
0

t
2Fe + 3Cl2 
 2FeCl3
 HClO  HCl  NaCl
c) Cl2  Br2  I2
 HCl  FeCl2  Fe(OH)2
0
Cl 2 + H2O
HCl+ HClO
HCl +NaOH → NaCl +H2O
Cl2 + NaBr → NaCl + Br2
Br2 + NaI → NaBr + I2
as

H2 + Cl2   2HCl
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑
Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:
5)
a) KMnO4 + HCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
b) KClO3 + HCl  KCl + Cl2 + H2O
c) KOH + Cl2  KCl + KClO3 + H2O
d) Cl2 + SO2 + H2O  HCl + H2SO4
e) Fe3O4 + HCl  FeCl2 + FeCl3 + H2O
f) CrO3 + HCl  CrCl3 + Cl2 + H2O
g) Cl2 + Ca(OH)2  CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O
a) Từ MnO2, HCl đặc, Fe hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl 2, FeCl2 và FeCl3.
6)
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Fe + HCl → FeCl2 + H2↑
FeCl2 + 2Cl2 →2FeCl3
b) Từ muối ăn, nước và các thiết bị cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl 2 , HCl
và nước Javel .
ÑP DD CMN

7)

  H2  + 2NaOH + Cl2
2NaCl + 2H2O    
Cl2 + H2 → 2HCl
Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O
Đốt nhôm trong bình đựng khí clo thì thu được 26,7 (g) muối. Tìm khối lượng nhôm và thể tích kh...
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1.2 . CÁC HALOGEN . CLO
1)
Vì sao clo ẩm có tính tẩy trắng còn clo khô thì không?
Cl
0
2
+ H
2
O HCl+ HClO ( Axit hipo clorơ)
HClO có tính tẩy trắng
2)
Viết 3 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa, 2 phương trình phản ứng chứng tỏ clo
tính khử.
* 3 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa:
2Na + Cl
2
0
t
2NaCl
2Fe + 3Cl
2
0
t
2FeCl
3
H
2
+ Cl
2
as
2HCl
2 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính khử:
Cl
0
2
+ H
2
O HCl+ HClO ( Axit hipo clorơ)
TÁC DỤNG VỚI NaOH tạo nước Javen
Cl
2
+ 2NaOH
NaCl + NaClO + H
2
O
3)
Clo thể tác dụng với chất nào sau đây? Viết phương trình phản ứng xảy ra: Al (t
o
) ; Fe (t
o
) ; H
2
O ;
KOH ; KBr; Au (t
O
) ; NaI ; dung dịch SO
2
2Al + 3Cl
2
0
t
2AlCl
3
2Fe + 3Cl
2
0
t
2FeCl
3
Cl
0
2
+ H
2
O HCl+ HClO
Cl
2
+ 2KOH
KCl + KClO + H
2
O
Cl
2
+ KBr
KCl + Br
2
4)
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
a)MnO
2
Cl
2
HCl Cl
2
CaCl
2
Ca(OH)
2
Clorua vôi
MnO
2
+ 4HCl
0
t
MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O
H
2
+ Cl
2
as
2HCl
2KMnO
4
+ 16HCl
2KCl + 2MnCl
2
+ 5Cl
2
+ 8H
2
O
Ca + Cl
2
0
t
CaCl
2
CaCl
2
+ NaOH
Ca(OH)
2
+ NaCl
Cl
2
+ Ca(OH)
2
CaOCl
2
+ H
2
O
b) KMnO
4
Cl
2
KCl Cl
2
axit hipoclorơ
NaClO NaCl Cl
2
FeCl
3
2KMnO
4
+ 16HCl
2KCl + 2MnCl
2
+ 5Cl
2
+ 8H
2
O
Cl
2
+ 2K
2 KCl
2KCl
NC ÑP
2K+ Cl
2
Cl
0
2
+ H
2
O HCl+ HClO
Cl
2
+ 2NaOH
NaCl + NaClO + H
2
O
NaClO + 2HCl
Cl
2
+ NaCl +H
2
O
Giáo án Halogen - bài tập và đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Halogen - bài tập và đáp án - Người đăng: khangdinhtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo án Halogen - bài tập và đáp án 9 10 277