Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hình học 11 cơ bản (cả năm)

Được đăng lên bởi Trần Thu Hà
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 8678 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường THPT Ngô Trí Hòa

Giáo án Hình 11

Ngày: 12/08/2011
Tiết PPCT: 01

§1. PHÉP BIẾN HÌNH & §2. PHÉP TỊNH TIẾN

I. Mục đích yêu cầu:
Qua bài học HS cần nắm:
1) Về kiến thức:
-Biết được định nghĩa phép biến hình, một số thuật ngữ và ký hiệu liên quan đến phép biến hình.
- Nắm được định nghĩa về phép tịnh tiến. Hiểu được phép tịnh tiến hoàn toàn xác định khi biết vectơ tịnh
tiến.
- Biết biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. Hiểu được tính chất cơ bản cảu phép tịnh tiến là bảo toàn
khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
2) Về kỹ năng:
- Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho. Vận dụng được biểu thức tọa độ để xác định
tọa độ ảnh của một điểm, phương trình đường thẳng là ảnh của một đường thẳng cho trước qua một phép
tịnh tiến.
3) Về tư duy và thái độ:
* Về tư duy: Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi, bước đầu thấy được
mối liên hệ giữa vectơ và thực tiễn.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Phiếu học tập, giáo án, các dụng cụ học tập,…
HS: Soạn bài và trả lời các câu hỏi trong các hoạt động của SGK, chuẩn bị bảng phụ.
III. Phương pháp dạy học:
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt đọng nhóm.
IV. Tiến trình bài học:
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm.
*Bài mới:
Hoạt động của thầy
hoạt động của trò
Nội dung
HĐ1: (Định nghĩa phép biến
Bài 1. PHÉP BIẾN HÌNH
hình)
Định nghĩa: (SGK)
HĐTP1. (Giúp HS nhớ lại phép
M
chiếu vuông góc từ đó dẫn dắt đến
định nghĩa phép biến hình)
GV gọi HS nêu nội dung hoạt động
M’
d
1 trong SGK và gọi một HS lên
HS nêu nội dung hoạt động 1
Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm
bảng dựng hình chiếu vuông góc
M của mặt phẳng với một điểm
M’ của M lên đường thẳng d.
HS lên bảng dựng hình theo yêu xác định duy nhất M’ của mặt
GV nhận xét và bổ sung (nếu cần)
cầu của đề ra (có nêu cách
phẳng đó được gọi là phép biến
Qua cách dựng vuông góc hình
dựng).
hình trong mặt phẳng.
chiếu của một điểm M lên đường
HS chú ý theo dõi…
*Ký hiệu phép biến hình là F, ta
thẳng d ta được duy nhất một điểm
có:
M’.
*F(M) = M’ hay M’ = F(M)
Vậy nếu ta xem cách dựng là một
*M’ gọi là ảnh của M qua phép
quy tắc thì qua quy tắc này, việc ta
biến hình F.
đặt tương ứng một điểm M trong
mặt phẳng thì xác định duy nhất
một điểm M’ như vậy được gọi là
phép biến hình. Vậy phép biến hình
là gì?
GV nêu định nghĩa phép biến hình
và phân tích ảnh cảu một hình qua
phép biến hình F.
HĐTP2. (Đưa ra một phản ví dụ để
chỉ ra có một quy tắc không là phép
Giáo viên: Nguyễn Trí ...
Trường THPT Ngô Trí Hòa Giáo án Hình 11
Ngày: 12/08/2011
Tiết PPCT: 01
§1. PHÉP BIẾN HÌNH & §2. PHÉP TỊNH TIẾN
I. Mục đích yêu cầu:
Qua bài học HS cần nắm:
1) Về kiến thức:
-Biết được định nghĩa phép biến hình, một số thuật ngữ và ký hiệu liên quan đến phép biến hình.
- Nắm được định nghĩa về phép tịnh tiến. Hiểu được phép tịnh tiến hoàn toàn xác định khi biết vectơ tịnh
tiến.
- Biết biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. Hiểu được tính chất cơ bản cảu phép tịnh tiến là bảo toàn
khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
2) Về kỹ năng:
- Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho. Vận dụng được biểu thức tọa độ để xác định
tọa độ ảnh của một điểm, phương trình đường thẳng là ảnh của một đường thẳng cho trước qua một phép
tịnh tiến.
3) Về tư duy và thái độ:
* Về tư duy: Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi, bước đầu thấy được
mối liên hệ giữa vectơ và thực tiễn.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Phiếu học tập, giáo án, các dụng cụ học tập,…
HS: Soạn bài và trả lời các câu hỏi trong các hoạt động của SGK, chuẩn bị bảng phụ.
III. Phương pháp dạy học:
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt đọng nhóm.
IV. Tiến trình bài học:
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm.
*Bài mới:
Hoạt động của thầy hoạt động của trò Nội dung
HĐ1: (Định nghĩa phép biến
hình)
HĐTP1. (Giúp HS nhớ lại phép
chiếu vuông góc từ đó dẫn dắt đến
định nghĩa phép biến hình)
GV gọi HS nêu nội dung hoạt động
1 trong SGK và gọi một HS lên
bảng dựng hình chiếu vuông góc
M’ của M lên đường thẳng d.
GV nhận xét và bổ sung (nếu cần)
Qua cách dựng vuông góc hình
chiếu của một điểm M lên đường
thẳng d ta được duy nhất một điểm
M’.
Vậy nếu ta xem cách dựng là một
quy tắc thì qua quy tắc này, việc ta
đặt tương ứng một điểm M trong
mặt phẳng thì xác định duy nhất
một điểm M’ như vậy được gọi là
phép biến hình. Vậy phép biến hình
là gì?
GV nêu định nghĩa phép biến hình
và phân tích ảnh cảu một hình qua
phép biến hình F.
HĐTP2. (Đưa ra một phản ví dụ để
chỉ ra có một quy tắc không là phép
HS nêu nội dung hoạt động 1
HS lên bảng dựng hình theo yêu
cầu của đề ra (có nêu cách
dựng).
HS chú ý theo dõi…
Bài 1. PHÉP BIẾN HÌNH
Định nghĩa: (SGK)
M
M’ d
Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm
M của mặt phẳng với một điểm
xác định duy nhất M’ của mặt
phẳng đó được gọi là phép biến
hình trong mặt phẳng.
*Ký hiệu phép biến hình là F, ta
có:
*F(M) = M’ hay M’ = F(M)
*M’ gọi là ảnh của M qua phép
biến hình F.
Giáo viên: Nguyễn Trí Hạnh
1
Giáo án hình học 11 cơ bản (cả năm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hình học 11 cơ bản (cả năm) - Người đăng: Trần Thu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Giáo án hình học 11 cơ bản (cả năm) 9 10 719