Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hình học 8

Được đăng lên bởi phamquynh35-dhxd
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Hình học 8
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
i- môc tiªu

Năm học: 2013 - 2014

Ch¬ng I: Tø gi¸c
TiÕt 1: Tø gi¸c

+ KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ tø gi¸c, tø gi¸c låi, c¸c kh¸i niÖm : Hai
®Ønh kÒ nhau, hai c¹nh kÒ nhau, hai c¹nh ®èi nhau, ®iÓm trong, ®iÓm ngoµi cña tø gi¸c
& c¸c tÝnh chÊt cña tø gi¸c. Tæng bèn gãc cña tø gi¸c lµ 3600.
+ Kü n¨ng: HS tÝnh ®îc sè ®o cña mét gãc khi biÕt ba gãc cßn l¹i, vÏ ®îc tø gi¸c khi
biÕt sè ®o 4 c¹nh & 1 ®êng chÐo.
+ Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn ra ®îc 4 gãc ngoµi cña tø gi¸c lµ 3600
ii-ph¬ng tiÖn thùc hiÖn:
- GV: com pa, thíc, 2 tranh vÏ h×nh 1 ( sgk ) H×nh 5 (sgk) b¶ng phô
- HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm
iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y

A)¤n ®Þnh tæ chøc:
B) KiÓm tra bµi cò:- GV: kiÓm tra ®å dïng häc tËp cña häc sinh vµ nh¾c nhë dông cô
häc tËp cÇn thiÕt: thíc kÎ, ª ke, com pa, thíc ®o gãc,…
C) Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
* Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa
1) §Þnh nghÜa
- GV: treo tranh (b¶ng phô)
B
B
.N
B
A
Q.
P
C
A
M
A
C
H1 (a)

D

H1(b)

D - HS: Quan s¸t h×nh & tr¶ lêi
- C¸c HS kh¸c nhËn xÐt
-GV: Trong c¸c h×nh trªn mçi h×nh gåm 4 ®o¹n
th¼ng: AB, BC, CD & DA.
H×nh nµo cã 2 ®o¹n th¼ng cïng n»m trªn mét §T
- Ta cã H1 lµ tø gi¸c, h×nh 2 kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c.
VËy tø gi¸c lµ g× ?
- GV: Chèt l¹i & ghi ®Þnh nghÜa
- GV: gi¶i thÝch : 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA
trong ®ã ®o¹n ®Çu cña ®o¹n th¼ng thø nhÊt trïng
víi ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng thø 4.
+ 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã kh«ng
cã bÊt cø 2 ®o¹n th¼ng nµo cïng n»m trªn 1 ®êng
th¼ng.
+ C¸ch ®äc tªn tø gi¸c ph¶i ®äc hoÆc viÕt theo thø
tù c¸c ®o¹n th¼ng nh: ABCD, BCDA, ADBC …
+C¸c ®iÓm A, B, C, D gäi lµ c¸c ®Ønh cña tø gi¸c.
+ C¸c ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA gäi lµ c¸c c¹nh
cña tø gi¸c.
* Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa tø gi¸c låi
-GV: H·y lÊy mÐp thíc kÎ lÇn lît ®Æt trïng lªn
mçi c¹ch cña tø gi¸c ë H1 råi quan s¸t
- H1(a) lu«n cã hiÖn tîng g× x¶y ra ?
- H1(b) (c) cã hiÖn tîng g× x¶y ra ?
- GV: BÊt cø ®¬ng th¼ng nµo chøa 1 c¹nh cña h×nh
H1(a) còng kh«ng ph©n chia tø gi¸c thµnh 2 phÇn
n»m ë 2 nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®êng th¼ng ®ã gäi
lµ tø gi¸c låi.
- VËy tø gi¸c låi lµ tø gi¸c nh thÕ nµo ?
1

C

H1(c)
A

D

B

D
‘
C H2
- H×nh 2 cã 2 ®o¹n th¼ng BC &
CD cïng n»m trªn 1 ®êng th¼ng.
* §Þnh nghÜa:
Tø gi¸c ABCD lµ h×nh gåm 4
®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA
trong ®ã bÊt kú 2 ®o¹n th¼ng nµo
còng kh«ng cïng n»m trªn mét
®êng th¼ng.
* Tªn tø gi¸c ph¶i ®îc ®äc hoÆc
viÕt theo thø tù cña c¸c ®Ønh.
*§Þnh nghÜa tø gi¸c låi
* §Þnh nghÜa: (sgk)
* Chó ý: Khi nãi ®Õn 1 tø ...
Giáo án Hình học 8 Năm học: 2013 - 2014
Ngµy so¹n: Ch¬ng I: Tø gi¸c
Ngµy gi¶ng: TiÕt 1: Tø gi¸c
i- môc tiªu
+ KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ tø gi¸c, tø gi¸c låi, c¸c kh¸i niÖm : Hai
®Ønh kÒ nhau, hai c¹nh kÒ nhau, hai c¹nh ®èi nhau, ®iÓm trong, ®iÓm ngoµi cña tø gi¸c
& c¸c tÝnh chÊt cña tø gi¸c. Tæng bèn gãc cña tø gi¸c lµ 360
0
.
+ Kü n¨ng: HS tÝnh ®îc sè ®o cña mét gãc khi biÕt ba gãc cßn l¹i, vÏ ®îc tø gi¸c khi
biÕt sè ®o 4 c¹nh & 1 ®êng chÐo.
+ Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn ra ®îc 4 gãc ngoµi cña tø gi¸c lµ 360
0
ii-ph ¬ng tiÖn thùc hiÖn:
- GV: com pa, thíc, 2 tranh vÏ h×nh 1 ( sgk ) H×nh 5 (sgk) b¶ng phô
- HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm
iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y
A)¤n ®Þnh tæ chøc:
B) KiÓm tra bµi cò:- GV: kiÓm tra ®å dïng häc tËp cña häc sinh vµ nh¾c nhë dông cô
häc tËp cÇn thiÕt: thíc kÎ, ª ke, com pa, thíc ®o gãc,…
C) Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
* Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa
- GV: treo tranh (b¶ng phô) B
B . N
Q .
P C
A M A C
D
H1(b)
H1 (a)
D - HS: Quan s¸t h×nh & tr¶ lêi
- C¸c HS kh¸c nhËn xÐt
-GV: Trong c¸c h×nh trªn mçi h×nh gåm 4 ®o¹n
th¼ng: AB, BC, CD & DA.
H×nh nµo cã 2 ®o¹n th¼ng cïng n»m trªn mét §T
- Ta cã H1 lµ tø gi¸c, h×nh 2 kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c.
VËy tø gi¸c lµ g× ?
- GV: Chèt l¹i & ghi ®Þnh nghÜa
- GV: gi¶i thÝch : 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA
trong ®ã ®o¹n ®Çu cña ®o¹n th¼ng thø nhÊt trïng
víi ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng thø 4.
+ 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã kh«ng
cã bÊt cø 2 ®o¹n th¼ng nµo cïng n»m trªn 1 ®êng
th¼ng.
+ C¸ch ®äc tªn tø gi¸c ph¶i ®äc hoÆc viÕt theo thø
tù c¸c ®o¹n th¼ng nh: ABCD, BCDA, ADBC …
+C¸c ®iÓm A, B, C, D gäi lµ c¸c ®Ønh cña tø gi¸c.
+ C¸c ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA gäi lµ c¸c c¹nh
cña tø gi¸c.
* Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa tø gi¸c låi
-GV: H·y lÊy mÐp thíc kÎ lÇn lît ®Æt trïng lªn
mçi c¹ch cña tø gi¸c ë H1 råi quan s¸t
- H1(a) lu«n cã hiÖn tîng g× x¶y ra ?
- H1(b) (c) cã hiÖn tîng g× x¶y ra ?
- GV: BÊt cø ®¬ng th¼ng nµo chøa 1 c¹nh cña h×nh
H1(a) còng kh«ng ph©n chia tø gi¸c thµnh 2 phÇn
n»m ë 2 nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®êng th¼ng ®ã gäi
lµ tø gi¸c låi.
- VËy tø gi¸c låi lµ tø gi¸c nh thÕ nµo ?
1) §Þnh nghÜa
B
A
C D
H1(c)
A
B
D
C H2
- H×nh 2 cã 2 ®o¹n th¼ng BC &
CD cïng n»m trªn 1 ®êng th¼ng.
* §Þnh nghÜa:
Tø gi¸c ABCD lµ h×nh gåm 4
®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA
trong ®ã bÊt kú 2 ®o¹n th¼ng nµo
còng kh«ng cïng n»m trªn mét
®êng th¼ng.
* Tªn tø gi¸c ph¶i ®îc ®äc hoÆc
viÕt theo thø tù cña c¸c ®Ønh.
*§Þnh nghÜa tø gi¸c låi
* §Þnh nghÜa: (sgk)
* Chó ý: Khi nãi ®Õn 1 tø gi¸c mµ
kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ta hiÓu
®ã lµ tø gi¸c låi
+ Hai ®Ønh thuéc cïng mét c¹nh
gäi lµ hai ®Ønh kÒ nhau
+ hai ®Ønh kh«ng kÒ nhau gäi lµ
hai ®Ønh ®èi nhau
+ Hai c¹nh cïng xuÊt ph¸t tõ mét
®Ønh gäi lµ hai c¹nh kÒ nhau
+ Hai c¹nh kh«ng kÒ nhau gäi lµ
1
giáo án hình học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hình học 8 - Người đăng: phamquynh35-dhxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
giáo án hình học 8 9 10 341