Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hình học 8

Được đăng lên bởi tienthuanyb
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÕt 38
LuyÖn tËp
KiÓm tra bµi cò:
Nªu tãm t¾t c¸ch gi¶i hÖ ph ¬ng tr×nh b»ng ph ¬ng ph¸p
céng ®¹i sè ?
Tr¶ lêi :* Nh©n hai vÕ cña mçi ph ¬ng tr×nh víi mét sè
thÝch hîp (nÕu cÇn) sao cho c¸c hÖ sè cña mét Èn nµo ®ã
trong hai ph ¬ng tr×nh cña hÖ b»ng nhau hoÆc ®èi nhau.
* ¸p dông quy t¾c céng ®¹i sè ®Ó ® îc hÖ ph ¬ng tr×nh
míi , trong ®ã cã mét ph ¬ng tr×nh mµ hÖ sè cña mét
trong hai Èn b»ng 0 (tøc lµ ph ¬ng tr×nh mét Èn)
* Gi¶i ph ¬ng tr×nh mét Èn võa thu ® îc råi suy ra
nghiÖm cña hÖ ®· cho.
Giáo án Hình học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hình học 8 - Người đăng: tienthuanyb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án Hình học 8 9 10 158