Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa 8

Được đăng lên bởi Thach Diep Linh
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Gi¸o ¸n ho¸ häc 8 Gv: §ç V¨n Th¹ch
TuÇn 1
Ngµy so¹n: 20/8/2014
Ngµy d¹y: Líp 8A.............................
Líp 8B..............................
Líp 8C..............................
TiÕt 1 : më ®Çu m«n ho¸ häc
* Nh÷ng kiÕn thøc häc sinh ®· biÕt cã liªn quan ®ªn bµi häc;
I/ Môc tiªu
1. KiÕn thøc; Häc sinh biÕt ho¸ häc khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt, biÕn ®æi chÊt
vµ øng dông cña chóng. Ho¸ häc lµ m«n häc quan träng vµ bæ Ých.
2. n¨ng: Bíc ®Çu häc sinh biÕt r»ng ho¸ häc quan träng trong cuéc sèng cña chóng
ta, do ®ã cÇn thiÕt kiÕn thøc ho¸ häc vÒ c¸c chÊt vµ øng dông cña chóng trong cuéc
sèng.
3. Th¸i ®é: Bíc ®Çu häc sinh biÕt c¸c em cÇn ph¶i lµm ®Ó thÓ häc tèt m«n häc,
thªm yªu quª h¬ng ®Êt níc, con ngêi ViÖt nam.
II/ ChuÈn bÞ
1. §å dïng d¹y häc
GV:
1. Dông cô GV, HS
2. Ho¸ chÊt : D
2
NaOH, D
2
CuSO
4
, D
2
HCl
HS:
1. Vë ghi, vë bµi tËp
2. SGK, c¸c nhãm chuÈn bÞ ®inh s¾t( nhá )
2. Ph ¬ng ph¸p:
- Lµm thÝ nghiÖm
- §Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Néi dung Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
I. Ho¸ häc lµ g×?
1, ThÝ nghiÖm:
a, Dông cô, ho¸ chÊt:
(Sgk).
b, T nghiÖm 1
*/C¸ch tiÕn hµnh: ( Sgk/5)
*/ HiÖn tîng:
- Dung dÞch trong suèt
mµu xanh cña dung dÞch
CuSO
4
d
2
trong suèt
kh«ng mµu cña NaOH
biÕn ®æi thµnh chÊt kÕt tña
Cu(OH)
2
cã mµu xanh.
c. T nghiÖm 2.
*/ C¸ch tiÕn hµnh.
( Sgk / 6)
*/ HiÖn tîng:
- bät khÝ xuÊt hiÖn
Ho¹t ®éng 1: æ n ®Þnh
chøc
æn ®Þnh trËt tù líp
KiÓm tra sÜ sè
Ho¹t ®éng 2: H häc
- Gi¸o viªn giíi thiÖu thÝ
nghiÖm, dông , ho¸ chÊt
ë bé dông cô cña gi¸o viªn.
- Ph¸t dông cho c¸c
nhãm, yªu cÇu HS kiÓm tra
c¸c dông cô vµ ho¸ chÊt.
- GV lµm mÉu thÝ nghiÖm
híng dÉn HS lµm t
nghiÖm 1
? Cho biÕt nhËn xÐt cña em
biÕn ®æi cña c¸c chÊt
trong èng nghiÖm?
- GV nhËn xÐt xung cho
hoµn thiÖn.
- GV tiÕp tôc híng dÉn HS
lµm thÝ nghiÖm 2
- C¸c nhãm nghe híng dÉn
lµm thÝ nghiÖm 2 vµ b¸o
c¸o kÕt qu¶ cña hiÖn tîng
Líp trËt tù
Hs c¸c líp b¸o c¸o sÜ sè
- HS theo dâi GV híng
dÉn.
- HS nhËn dông cô.
- Quan s¸t chó ý theo dâi
GV lµm thÝ nghiÖm mÉu.
- Mét vµi nhãm b¸o c¸o
kÕt qu¶ thÝ nghiÖm.
- Nhãm kh¸c bæ xung.
- HS tãm t¾t ghi c¸c
hiÖn tîng.
- C¸c nhãm nghe híng
dÉn lµm thÝ nghiÖm 2
nhËn xÐt hiÖn tîng x¶y
THCS Giao Phong N¨m häc 2014-2015
Giáo án hóa 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hóa 8 - Người đăng: Thach Diep Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Giáo án hóa 8 9 10 70