Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hóa 8

Được đăng lên bởi Linh Chi
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 3371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Nguyễn Chánh

GV: Cao Đình Dũng

1
2
3
4
5
6
7

1
Mở đầu
CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2

Chất

3

Bài thực hành 1

4
5

Nguyên tử, nguyên tố hóa học

8
Đơn chất, hợp chất, phân tử
6
9
10
7 Bài thực hành 2
11
8 Luyện tập
12
9
13
Công thức hóa học, hóa trị
10
14
15 11 Bài luyện tập 2
16
Kiểm tra 1 tiết
CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
17
12 Sự biến đổi chất
18
13 Phản ứng hóa học
19
20
14 Bài thực hành 3
21
15 Định luật bảo toàn khối lượng
22
16 Phương trình hóa học
23
24 17 Bài luyện tập 3
25
Kiểm tra 1 tiết
CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
26 18 Mol
27
Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và
19 mol
28
29
20 Tỷ khối chất khí
30
21 Tính theo công thức hóa học
31
32
22 Tính theo phương trình hóa học
33
34 23 Bài luyện tập 4
35
Ôn tập học kỳ
36
Kiểm tra học kỳ I ( Tuần 19)

Giáo án hóa học 8

BÀI

TÊN BÀI

TIẾT

BÀI

TIẾT

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 8
HỌC KÌ I
HỌC KỲ II
TÊN BÀI

CHƯƠNG IV: OXY – KHÔNG KHÍ
37 24 Tính chất của oxy
38
39 25
Sự oxy hóa, phản ứng hóa hợp,ứng dụng
40 26
của oxy, oxyt
41
42 27 Điều chế oxy.Phản ứng phân hủy, không
43 28 khí ,sự cháy
44 29 Luyện tập 5
45 30 Bài thực hành 4
46
Kiểm tra 1 tiết
CHƯƠNG V: HYDRO – NƯỚC
47
Tính chất, ứng dụng của hydro
48 31
49 32 Phản ứng oxy hóa – khử
50 33 Điều chế hydro, phản ứng thế
51 34 Bài luyện tập 6
52 35 Bài thực hành 5
53
36 Nước
54
55
37 Axit, baz ơ, muối
56
57 38 Bài luyện tập 7
58 39 Bài thực hành 6
59
Kiểm tra 1 tiết
CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH
60 40 Dung dịch, độ tan của một chất trong
61 41 nước
62
42 Nồng độ dung dịch
63
64
43 Pha chế dung dịch
65
66 44 Bài luyện tập 8
67 45 Bài thực hành 7
68
Ôn tập học kỳ II
69
70
Kiểm tra cuối năm

Năm học: 2011 – 2012

1

GV: Cao Đình Dũng
§1

MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC

17/8/2011

I. MỤC TIÊU:
1)Kiến thức:Học sinh biết:
-Hóa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Đó là một môn học quan trọng
và bổ ích.
-Hóa học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Do đó cần có kiến thức về các chất để biết
cách phân biệt và sử dụng chúng.
-Các phương pháp học tập bộ môn và phải biết làm thế nào để học tốt môn hóa học.
2)Kĩ năng:
-Kĩ năng biết làm thí nghiệm, biết quan sát, làm việc theo nhóm nhỏ.
-Phương pháp tư duy, suy luận.
3)Thái độ:
-Học sinh có hứng thú say mê môn học, ham thích đọc sách.
-Học sinh nghiêm túc ghi chép các hiện tượng quan sát được và tự rút ra kết luận.
II. CHUẨN BỊ:
1)GV: Tranh: Ứng dụng của oxi, chất dẻo, nước.
Hóa chất
Dụng cụ
-Dung dịch CuSO4
-Ống nghiệm có đánh số
-Dung dịch NaOH
-Giá...
Trường THCS Nguyễn Chánh GV: Cao Đình Dũng
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 8
HỌC KÌ I HỌC KỲ II
TIẾT
BÀI
TÊN BÀI
TIẾT
BÀI
TÊN BÀI
1 1 Mở đầu CHƯƠNG IV: OXY – KHÔNG KHÍ
CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 37 24 Tính chất của oxy
2
3
2 Chất
38
39
40
25
26
Sự oxy hóa, phản ứng hóa hợp,ứng dụng
của oxy, oxyt
4 3 Bài thực hành 1
5
6
7
4
5
Nguyên tử, nguyên tố hóa học
41
42
43
27
28
Điều chế oxy.Phản ứng phân hủy, không
khí ,sự cháy
8
9
6
Đơn chất, hợp chất, phân tử 44 29 Luyện tập 5
45 30 Bài thực hành 4
10 7 Bài thực hành 2 46 Kiểm tra 1 tiết
11 8 Luyện tập CHƯƠNG V: HYDRO – NƯỚC
12
13
14
9
10
Công thức hóa học, hóa trị
47
48
31 Tính chất, ứng dụng của hydro
49 32 Phản ứng oxy hóa – khử
15 11 Bài luyện tập 2 50 33 Điều chế hydro, phản ứng thế
16 Kiểm tra 1 tiết 51 34 Bài luyện tập 6
CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 52 35 Bài thực hành 5
17 12 Sự biến đổi chất 53
54
36 Nước
18
19
13 Phản ứng hóa học
55
56
37 Axit, baz ơ, muối
20 14 Bài thực hành 3
21 15 Định luật bảo toàn khối lượng 57 38 Bài luyện tập 7
22
23
16 Phương trình hóa học
58 39 Bài thực hành 6
59 Kiểm tra 1 tiết
24 17 Bài luyện tập 3 CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH
25 Kiểm tra 1 tiết 60 40 Dung dịch, độ tan của một chất trong
CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 61 41 nước
26 18 Mol 62
63
42 Nồng độ dung dịch
27
28
19
Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích
mol
64
65
43 Pha chế dung dịch
29 20 Tỷ khối chất khí
30
31
21 Tính theo công thức hóa học
66 44 Bài luyện tập 8
67 45 Bài thực hành 7
32
33
22 Tính theo phương trình hóa học
68
69
Ôn tập học kỳ II
34 23 Bài luyện tập 4 70 Kiểm tra cuối năm
35 Ôn tập học kỳ
36 Kiểm tra học kỳ I ( Tuần 19)
Giáo án hóa học 8 Năm học: 2011 – 2012 1
giáo án hóa 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hóa 8 - Người đăng: Linh Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
giáo án hóa 8 9 10 290