Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa học 8

Được đăng lên bởi lekimxuyen95-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC
Họ và tên: Ngô Thị Thảo
Lớp: SP Hóa K37
Tuần :27
Tiết : 54

NƯỚC

Ngàysoạn :26/1/2013
Ngày giảng :

I -Mục tiêu : Giúp học sinh nắm được :
Thành phần hóa học của hợp chất nước gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi,chúng hóa hợp
với nhau theo tỉ lệ thể tích là 2 phần hiđro và 1 phần oxi và
tỉ lệ về khối lượng là 8 phần oxi và 1 phần hiđro
II-Chuẩn bị :
Chuẩn bị dụng cụ điện phân nước bằng dòng điện, hình vẽ
Tổng hợp nước GV sử dụng mô hình
III-Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động1 :Thành phần hoá học
I -Thành phần hóa học của
của nước
nước
Mô tả thí nghiệm điện phân
1.Sự phân hủy nước
nước :
a-Thí nghiệm: sgk
*S ự phân huỷ nước:
b-Nhận xét: Khi phân hủy nước
GV lắp thiết bị điện phân nước
thu được khí H2 và khí O2 ,
(có pha thêm 1 ít dd H2SO4 để
Thể tích khí H2 bằng 2 lần thể
làm tăng độ dẫn điện của nước HS quan sát thí nghiệm
tích khí O2
GV yêu cầu HS quan sát hiện
Quá trình phân hủy nước được
tượng và nhận xét( có thể gọi 1-2
biểu diễn bằng PTHH sau
HS lên bàn để quan sát thí
2H2Oà 2H2 + O2
nghiệm)
GV em hãy nêu các hiện tượngNêu các hiện tượng thí nghiệm: 2-Tổng hợp nước
thí nghiệm
Có dòng điện chạy qua trên bềa-Thí nghiệm:
mặt của 2 điện cực xuất hiện
nhiều bọt khí
b-Nhận xét
GV ở điện cực âm có khí H2 sinh
Hai thể tích khí H2 đã hóa hợp
ra và ở cực dương có khí O 2 sinhHS trả lời
với 1 thể tích O2 để tạo thành
ra.Em hãy so sánh thể tích của H2
nước
và O2 sinh ra ở 2 điện cực?
được biểu diễn bằng PTHH sau
HS nhận xét.Sau đó GV bổ sungHai thể tích khí H2 đã hóa hợp
2H2 + O2 à 2H2O
và rút ra kết luận
với 1 thể tích O2 để tạo thành
Hoạt đông 2 : Sự tổng hợp nước nước

GV cho HS mô tả thí nghiệm
GV cho HS thảo luận theo nhóm
và trả lời
3-Kết luận
Khi đốt cháy hỗn hợp H2 và O2
Nước là hợp chất tạo bởi 2
bằng tia lửa điện,có những hiện
nguyên tố là hiđro và oxi chúng
tượng gì?
hóa hợp với nhau
Mực nước trong ống dâng lên có
a-Theo tỉ lệ về thể tích là 2 phần
đầy ống không? Vậy các khí O2
khí H2 và 1 phần khí O2
và khí H2 có phản ứng hết không?
b-Theo tỉ lệ khối lượng là:1 phần
Đưa tàn đóm vào phần khí còn lại
H2 và 8 phần O2
có hiện tượng gì?Vậy khí còn dư
là khí nào?
HS tàn đóm bùng cháy đó là khí
O2 HS nhận xét khi đốt bằng tia
lửa điện hiđro và oxi đã hóa hợp
với nhau theo tỉ lệ 2:1
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm
để tính
Tỉ lệ hóa hợp (về khối lượng )
giữa hiđro và oxi
Thành phần % về khối lượng của
oxi và hiđro trong nước
HS tính thành phần %
Theo tỉ...
THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC
Họ và tên: Ngô Thị Thảo
Lớp: SP Hóa K37
Tuần :27
Tiết : 54 NƯỚC
Ngàysoạn :26/1/2013
Ngày giảng :
I -Mục tiêu : Giúp học sinh nắm được :
Thành phần hóa học của hợp chất nước gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi,chúng hóa hợp
với nhau theo tỉ lệ thể tích là 2 phần hiđro và 1 phần oxi và
tỉ lệ về khối lượng là 8 phần oxi và 1 phần hiđro
II-Chuẩn bị :
Chuẩn bị dụng cụ điện phân nước bằng dòng điện, hình vẽ
Tổng hợp nước GV sử dụng mô hình
III-Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng
Hoạt động1 :Thành phần hoá học
của nước
Mô tả thí nghiệm điện phân
nước :
*S ự phân huỷ nước:
GV lắp thiết bị điện phân nước
(có pha thêm 1 ít dd H
2
SO
4
để
làm tăng độ dẫn điện của nước
GV yêu cầu HS quan sát hiện
tượng nhận xét( thể gọi 1-2
HS lên bàn để quan sát thí
nghiệm)
GV em hãy nêu các hiện tượng
thí nghiệm
GV điện cực âm có khí H
2
sinh
ra cực dương khí O
2
sinh
ra.Em hãy so sánh thể tích của H
2
và O
2
sinh ra ở 2 điện cực?
HS nhận xét.Sau đó GV bổ sung
và rút ra kết luận
Hoạt đông 2 : Sự tổng hợp nước
HS quan sát thí nghiệm
Nêu các hiện tượng thí nghiệm:
dòng điện chạy qua trên bề
mặt của 2 điện cực xuất hiện
nhiều bọt khí
HS trả lời
Hai thể tích khí H
2
đã hóa hợp
với 1 thể tích O
2
để tạo thành
nước
I -Thành phần hóa học của
nước
1.Sự phân hủy nước
a-Thí nghiệm: sgk
b-Nhận xét: Khi phân hủy nước
thu được khí H
2
và khí O
2
,
Thể tích khí H
2
bằng 2 lần thể
tích khí O
2
Quá trình phân hủy nước được
biểu diễn bằng PTHH sau
2H
2
Oà 2H
2
+ O
2
2-Tổng hợp nước
a-Thí nghiệm:
b-Nhận xét
Hai thể tích khí H
2
đã hóa hợp
với 1 thể tích O
2
để tạo thành
nước
được biểu diễn bằng PTHH sau
2H
2
+ O
2
à 2H
2
O
Giáo án hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hóa học 8 - Người đăng: lekimxuyen95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án hóa học 8 9 10 637