Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (10)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 74 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GI¸O ¸N HãA HäC 12
Bµi 19 (1 tiÕt) - TiÕt 32
LuyÖn tËp ch¬ng 4
a. Môc tiªu bµi häc
1. VÒ kiÕn thøc
Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng:
- TÝnh chÊt chung cña kim lo¹i.
- D·y ®iÖn ho¸ chuÈn cña kim lo¹i.
- Pin ®iÖn ho¸ vµ sù ®iÖn ph©n.
- Sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ kim lo¹i.
- §iÒu chÕ kim lo¹i.
2. VÒ kÜ n¨ng
VËn dông lÝ thuyÕt gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn tîng thùc tÕ vµ gi¶i BT ho¸ häc liªn quan.
b. chuÈn bÞ
Cho HS chuÈn bÞ tríc ë nhµ nh÷ng ND cÇn luyÖn tËp ë líp (theo 6 chñ ®Óm cña bµ×
häc trong SGK) vµ nh÷ng VD minh ho¹ cho mçi chñ ®iÓm.
Tæ 1- Néi dung 1; Tæ 2- ND 2; Tæ 3-ND 3 vµ 4; Tæ 4- ND 5 + So s¸nh sù gièng
nhau vµ kh¸c nhau c¬ b¶n trong pin ®iÖn ho¸ víi thiÕt bÞ ®iÖn ph©n; Tæ 5-ND6
c. tiÕn tr×nh ging d¹y
Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß Néi dung
GV gäi ®¹i diÖn c¸c tæ lªn tr×nh y ND ®· chuÈn , i
HS nhËn xÐt, GV bæ sung råi ®a ra kÕt luËn.
Tæ 1
Tæ 2
Tæ 3
Tæ 4
Tæ 5
GV gäi HS lªn ch÷a BT trong SGK, nhËn xÐt, sung.
GV kÕt luËn.
I. Nh÷ng kiÕn thøc cÇn nhí
1. TÝnh chÊt chung cña kim lo¹i
-TCVL chung cña kim lo¹i : tÝnh dÎo, tÝnh ®Én ®iÖn, tÝnh dÉn
®IÖn vµ tÝnh ¸nh kim do c¸c lµ do electron tù do trong kim lo¹i
g©y ra.
- TCHH chung cña kim lo¹i lµ tÝnh khö, do nguyªn tö kim lo¹i
dÔ nhêng electron trong c¸c p ho¸ häc ph¶n øng.
2. Ph¶n øng ho¸ häc trong pin ®iÖn ho¸
-Khi pin ®IÖn ho¸ ho¹t ®éng, ë anèt (cùc -) x¶y ra oxi ho¸,
ë catot (cùc +) x¶y ra sù khö.
- Ph¶n øng oxi ho¸-khö x¶y ra trong pin ®iÖn h lµ nguyªn
nh©n ph¸t sinh dßng ®IÖn.
3. ThÕ ®iÖn cùc chuÈn cña kim lo¹i
ThÕ ®ÞÖn cùc chuÈn cña kim lo¹i (E
0
M
n+
/M) lµ thÕ ®iÖn cùc
chuÈn cña cÆp (M
n+
/M) ë §KTC so víi thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña
hi®ro.
4. D·y ®iÖn ho¸ chuÈn cña kim lo¹I
- D·y ®IÖn ho¸ chuÈn cña kim lo¹i d·y nh÷ng c¨p oxiho¸ -
khö a kim lo¹i ®îc s¾p xÕp theo chiÒu thÕ ®iÖn cùc chuÈn
cña c¸c cÆp oxi ho¸- khö t¨ng dÇn.
- D·y ®iÖn ho¸ chuÈn cña kim lo¹i cho biÕt:
+ ChiÒu cña PUHH gi÷a hai cÆp oxho¸ - khö, hoÆc gi÷a mét
cÆp oxi ho¸ - khö cña kim lo¹i víi mét cÆp oxi ho¸ - khö
H
+
/H
2
.
+ SuÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn ho¸.
5. Ph¶n øng ho¸ häc trong thiÕt bÞ ®iÖn ph©n
-Trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n, ë anèt (cùc +) x¶y ra oxi ho¸,
chÊt nµo tÝnh khö m¹nh h¬n (E
0
nhá h¬n oxi ho¸ tr
íc); ë catot (cùc -) x¶y ra khö, chÊt nµo tÝnh oxi ho¸
m¹nh h¬n (E
0
lín h¬n sÏ bÞ khö tríc).
- Kh¸c víi pin ®iÖn ho¸:
Ph¶n øng oxi ho¸ - khö chØ cã thÓ x¶y ra trong thiÕt bÞ ®IÖn
ph©n khi cã dßng ®IÖn mét chiÒu bªn ngoµi cung cÊp.
Tªn vµ dÊu cña c¸c ®iÖn cùc ngîc víi pin ®iÖn ho¸.
- Gièng víi pin ®iÖn ho¸: cïng b¶n chÊt c¸c qu¸ tr×nh x¶y
ra ë c¸c ®iÖn cùc.
6. C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ kim lo¹i
-Ph¬ng ph¸p thuû luyÖn dïng ®IÒu chÕ nh÷ng kim lo¹i tÝnh
khö yÕu nh: Cu, Hg, Ag, Au...
- PP nhiÖt luyÖn dïng ®/chÕ nh÷ng kim lo¹i cã tÝnh khö yÕu vµ
TB.
- PP ®iÖn ph©n nãng ch¶y dïng ®IÒu chÕ nh÷ng kim lo¹i
tÝnh khö m¹nh nh Al vµ tríc Al; PP ®iÖn ph©n dd ®ïng ®Ó ®IÒu
Giáo án Hóa Học lớp 12 (10) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (10) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (10) 9 10 43