Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (11)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n ho¸ häc 12
Bµi 23 (1 tiÕt) - TiÕt 37
Mét sè hîp chÊt quan träng cña kim lo¹I kiÒm
a. Môc tiªu bµi häc
1. VÒ kiÕn thøc
- BiÕt mét sè øng dông quan träng cña hîp chÊt kim lo¹i kiÒm.
- HiÓu ®îc tÝnh chÊt ho¸ häc cña NaOH, NaHCO
3
, Na
2
CO
3
vµ pp ®iÒu chÕ NaOH.
2. VÒ kÜ n¨ng
- BiÕt t×m hiÓu tÝnh chÊt cña mét sè hîp chÊt cô thÓ cña kim lo¹i kiÒm theo quy tr×nh chung: Suy
®o¸n tÝnh chÊt KiÓm tra dù ®o¸n KÕt luËn.
- BiÕt tiÕn hµnh mét sè TN vÒ TCHH cña NaOH, NaHCO
3
, Na
2
CO
3
.
- ViÕt c¸c PTHH d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän minh ho¹ cho tÝnh chÊt cña NaOH, NaHCO
3
, Na
2
CO
3
.
- VËn dông kiÕn thøc ®· biÕt vÒ sù thuû ph©n, quan niÖm axit, baz¬, TCHH cña axit, baz¬, muèi… ®Ó
t×m hiÓu tÝnh chÊt cña c¸c hîp chÊt.
- BiÕt c¸ch nhËn biÕt NaOH, NaHCO
3
, Na
2
CO
3
dùa vµo c¸c ph¶n øng ®Æc trng.
b. chuÈn bÞ
1. Dông cô 2. Ho¸ chÊt
-èng nghiÖm thêng vµ èng nghiÖm chÞu nhiÖt Na
2
CO
3
, níc cÊt vµ giÊy quú tÝm hoÆc dd phenolphtalein.
- èng nhá giät, ®òa thuû tinh, ®Ìn cån - C¸c dd CuSO
4
; NaHCO
3
; HCl; NaHCO
3
Ca(OH)
2
; NaOH;
HCl vµ phenolphtalein
- NaHCO
3
r¾n, níc cÊt
C. kiÓm tra bµI cò 1. Ch÷a bµi3 ( trang 105).
2. DÉn ra 3 PUHH trong ®ã ntö Na bÞ oxi ho¸ thµnh ion Na vµ 1 ph¶n øng ho¸ häc trong ®ã ion Na
+
bÞ khö thµnh Na.
d. tiÕn tr×nh ging d¹y
Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß Néi dung
Ho¹t ®éng 1
Cho HS quan s¸t èng nghiÖm ®ùng NaOH n,
thö tÝnh tan.
Cho biÕt mét sè TCVL cña NaOH.
Dùa vµo TCHH cña batan, ®o¸n TCHH
cña NaOH
GV thùc hiÖn mét sè TN kiÓm tra TCHH cña
NaOH: Hoµ tan NaOH vµo níc, nhá thªm vµi giät
dd phenolphtalein råi chia thµnh hai phÇn b»ng
nhau: thªm tõ tõ dd HCl vµo phÇn I; thªm tõ tõ dd
CuSO
4
vµo phÇn II. Quan s¸t HT, GT vµ viÕt PTPT,
PTion rót gän.
Tuú tØ lÖ mol gi÷a NaOH vµ CO
2
cã thÓ t¹o muèi
trung hoµ hoÆc muèi axit.
§äc SGK vµ tãm t¾t øng dông cña NaOH.
NaOH nhiÒu øng dông quan träng trong c¸c
ngµnh CN chÕ biÕn dÇu má, luyÖn nh«m,
phßng, dÖt...
Cho biÕt tªn PP ®iÒu chÕ NaOH, nguyªn liÖu.
GV giíi thiÖu nguyªn liÖu ®/c NaOH lµ dd NaCl
b·o hoµ. Thïng ®iÖn ph©n cã cùc ©m b»ng Fe, cùc
(+) b»ng than ch×.
ViÕt s¬ ®å, PT§P dd NaCl cã mµng ng¨n.
Ho¹t ®éng 2
Nªu ®Æc ®iÓm cña muèi NaHCO
3
.
Lµ muèi axit, muèi cña axit yÕu vµ baz¬ m¹nh.
Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña muèi NaHCO
3
, h·y
®o¸n tÝnh chÊt cña muèi NaHCO
3
.
NaHCO
3
cã ph¶n øng víi víi axit m¹nh h¬n; p/ø
I. Natri hi®roxit
1. TÝnh chÊt
NaOH lµ chÊt r¾n, mµu tr¾ng, hót níc
m¹nh, dÔ nãng ch¶y, tan nhiÒu trong níc, lµ
chÊt ®iÖn li m¹nh:
NaOH Na
+
+ OH
-
NaOH lµ mét kiÒm m¹nh, cã t/c chung
cña baz¬ tan:
-T/d víi oxit axit, axit t¹o muèi trung hoµ
hoÆc muèi axit: OH
-
+ H
+
H
2
O
2NaOH + CO
2
Na
2
CO
3
+ H
2
O
NaOH + CO
2
NaHCO
3
- T/d víi dd muèi t¹o ra baz¬ kh«ng tan:
3 OH
-
+ Fe
3+
Fe(OH)
3
2. øng dông (SGK)
3. §iÒu chÕ
Trong CN, NaOH ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch
®iÖn ph©n dd NaCl b·o hoµ cã mµng ng¨n
S¬ ®å ®iÖn ph©n vµ PT ®iÖn ph©n:
- S¬ ®å §P: NaCl Na
+
+ Cl
-
Cùc (+), anot: cã Cl
-
, H
2
O
2 Cl
-
Cl
2
+2e
Cùc (-), catot: cã Na
+
, H
2
O
2 H
2
O + 2e H
2
+ 2OH
-
PT§P: 2NaCl+2H
2
O
ngancomangdpdd
2NaOH +H
2
+Cl
2
II. Natri hi®rocacbonat vµ
natri cacbonat
1. Natri hi®rocacbonat
a) TÝnh chÊt
Ýt tan trong níc. Trong dd, ph©n li hoµn
toµn thµnh ion:
Giáo án Hóa Học lớp 12 (11) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (11) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (11) 9 10 507