Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (12)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n 12
Bµi 1
(2 tiÕt)
Glucoz¬
I. Môc tiªu cña bµi häc
1. KiÕn thøc
BiÕt cÊu tróc ph©n tö (d¹ng m¹ch hë, m¹ch vßng),sù chuyÓn ho¸ gi÷a 2 ®ång
ph©n cña glucoz¬, fructoz¬.
HiÓu c¸c nhãm chøc cã trong ph©n tö glucoz¬ vµ fructoz¬, vËn dông tÝnh chÊt cña
c¸c nhãm chøc ®ã ®Ó gi¶i thÝch c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cña glucoz¬ vµ fructoz¬.
2. KÜ n¨ng
RÌn luyÖn ph¬ng ph¸p t duy trõu tîng .
Khai th¸c mèi quan hÖ : cÊu tróc ph©n tö

tÝnh chÊt ho¸ häc.
RÌn luyÖn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm.Gi¶i c¸c bµi tËp .
II. ChuÈn bÞ
Dông : kÑp gç, èng nghiÖm, ®òa tt, ®Ìnn, th×a, èng nhá giät, èng nghiÖm
nhá.
Ho¸ chÊt : glucoz¬, c¸c dung dÞch : AgNO
3
, NH
3
, CuSO
4
, NaOH.
M« h×nh, h×nh vÏ, tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng GV vµ HS Néi dung
Ho¹t ®éng 1
GV cho HS quan s¸t mÉu
glucoz¬ tù nghiªn cøu SGK, yªu cÇu
HS cho biÕt nh÷ng tÝnh chÊt vËt
tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cña glucoz¬ ?
Ho¹t ®éng 2
Glucoz¬ cã cÊu t¹o ph©n C
6
H
12
O
6
, ®Ó
x¸c ®Þnh CTCT cña glucoz¬, GV yªu cÇu
HS nghiªn cøu kÜ SGK vµ cho biÕt :
§Ó x¸c ®Þnh CTCT cña
glucoz¬ ph¶i tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm
nµo ?
HS nªu kÕt qu¶ thu ®îc qua
tõng thÝ nghiÖm, ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ
nghiÖm thu ®îc, ®ã nªu ra c¸c kÕt
luËn vÒ cÊu t¹o cña glucoz¬.
Ho¹t ®éng 3
I. TÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i tù nhiªn
Glucoz¬ chÊt r¾n kÕt tinh, kh«ng mµu,
nãng ch¶y ë 146
o
C (d¹ng α) vµ 150
o
C (d¹ng
β), dÔ tan trong níc.
ngät, trong hÇu hÕt c¸c phËn cña
c©y (l¸, hoa, rÔ).
- Trong m¸u ngêi cã mét lîng nhá glucoz¬,
lÖ hÇu nh kh«ng ®æi lµ 0,1 %.
II. CÊu tróc ph©n tö
1. D¹ng m¹ch hë
Ph©n glucoz¬ cã CTCT d¹ng m¹ch thu
gän lµ : CH
2
OH–CHOH–CHOH–CHOH–
CHOH–CH=O
Hoc viết gn hơn
CH
2
OH[CHOH]
4
CHO
2. D¹ng m¹ch vßng
Glucoz¬ tån t¹i ë 2 d¹ng m¹ch vßng α
1
Giáo án Hóa Học lớp 12 (12) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa Học lớp 12 (12) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (12) 9 10 97