Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (13)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n 12
Bµi 9
( TiÕt 24, 25)
Peptit vµ protein
I. Môc tiªu cña bµi häc
1. KiÕn thøc
BiÕt kh¸i niÖm peptit, protein, enzim, axit nucleic vai trß cña chóng trong cuéc
sèng.
BiÕt cÊu tróc ph©n tö vµ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña protein.
2. KÜ n¨ng
Gäi tªn peptit. Ph©n biÖt cÊu tróc bËc 1 vµ cÊu tróc bËc 2 cña protein.
ViÕt c¸c PTHH cña protein. Quan s¸t thÝ nghiÖm chøng minh.
II. ChuÈn bÞ
Dông cô : èng nghiÖm, èng hót h vÏ phãng to liªn quan ®Õn bµi häc.
III. KiÓm tra bµi cò
TiÕt 1:
1. Bµi 6 (sgk)
2. Bµi 8 (sgk)
TiÕt 2:
1. Bµi 1 ( SGK)
2. Bµi 2 ( SGK)
IV. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ph©n bè néi dung tiÕt häc nh sau :
TiÕt 1. Nghiªn cøu c¸c phÇn :
o Kh¸i niÖm vÒ peptit vµ protein.
o S¬ lîc cÊu tróc ph©n tö protein.
o TÝnh chÊt vËt lÝ cña protein.
TiÕt 2. Nghiªn cøu c¸c phÇn :
o TÝnh chÊt ho¸ häc cña protein.
o Kh¸i niÖm vÒ enzim vµ axit nucleic.
Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 1
GV yªu cÇu : HS nghiªn cøu SGK cho
biÕt ®Þnh nghÜa peptit.
GV ®a ra mét thÝ dô vÒ m¹ch peptit vµ chØ
ra liªn kÕt peptit. Cho biÕt nguyªn nh©n
h×nh thµnh m¹ch peptit trªn.
I. Kh¸i niÖm vÒ peptit vµ protein
1. Peptit
HS nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Þnh nghÜa
peptit.
Peptit nh÷ng hîp chÊt polime ®îc h×nh
thµnh b»ng c¸ch ngng hai hay nhiÒu ph©n
α–aminoaxit.
Liªn kÕt peptit : nhãm –CO –NH–.
HS theo dâi mét tdô vÒ m¹ch peptit vµ
chØ ra liªn kÕt peptit. Cho biÕt nguyªn
nh©n h×nh thµnh m¹ch peptit trªn.
Giáo án Hóa Học lớp 12 (13) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa Học lớp 12 (13) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (13) 9 10 444