Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (14)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n m«n Ho¸ Häc 12
Ch¬ng 1
Cacbonhi®rat
I. Môc tiªu cña ch¬ng
1. VÒ kiÕn thøc
BiÕt: CÊu tróc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt cacbonhi®rat.
HiÓu:
- C¸c nhãm chøc chøa trong ph©n c¸c hîp chÊt monosaccarit, ®isaccarit polisaccarit
tiªu biÓu.
- Tõ cÊu t¹o cña c¸c hîp chÊt trªn, dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc cña chóng.
- Tõ c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc kh¼ng ®Þnh cÊu t¹o cña c¸c hîp chÊt cacbonhi®rat.
2. KÜ n¨ng
- ViÕt CTCT cña c¸c hîp chÊt cacbonhi®rat.
- ViÕt PTHH.
- n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch c¸c thÝ nghiÖm, chøng minh, so s¸nh, ph©n biÖt c¸c hîp chÊt
cacbonhi®rat.
- Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ hîp chÊt cacbonhi®rat.
II. Ph¬ng ph¸p d¹y häc
- KÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p d¹y häc: ®µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò.
- T¨ng cêng hÖ thèng c©u hái trªn líp, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng cña HS.
- Liªn hÖ nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó t¹o høng thó cho HS.
- Kh¸i th¸c tèt c¸c h×nh trùc quan, c¸c thÝ nghiÖm chøng minh gióp HS n¾m ®îc b¶n
chÊt cña c¸c hîp chÊt cacbonhi®rat.
Bµi 1 (TiÕt 2, 3) Glucoz¬
I. Môc tiªu cña bµi häc
1. VÒ kiÕn thøc
- BiÕt cÊu tróc ph©n tö (d¹ng m¹ch hë, m¹ch vßng) cña glucoz¬, fructoz¬.
- BiÕt sù chuyÓn ho¸ gi÷a 2 ®ång ph©n: glucoz¬, fructoz¬.
- HiÓu c¸c nhãm chøc cã trong ph©n tö glucoz¬, fructoz¬, vËn dông tÝnh chÊt cña c¸c nhãm chøc ®ã
®Ó gi¶i thÝch c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cña glucoz¬, fructoz¬.
2. KÜ n¨ng
- RÌn luyÖn ph¬ng ph¸p t duy trõu tîng khi nghiªn cøu cÊu tróc ph©n tö phøc t¹p (cÊu t¹o vßng cña
glucoz¬, fructoz¬).
II. ChuÈn bÞ
- Dông cô: kÑp gç, èng nghiÖm, ®òa thuû tinh, ®Ìn cån, th×a, èng nhá giät, èng nghiÖm nhá.
- Ho¸ chÊt: glucoz¬, c¸c dung dÞch : AgNO
3
, NH
3
, CuSO
4
, NaOH.
- M« h×nh: h×nh vÏ, tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
Giáo án Hóa Học lớp 12 (14) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa Học lớp 12 (14) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (14) 9 10 983