Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (15)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 73 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n m«n Ho¸ Häc 12
BµI 10 ( tiÕt 16) LuyÖn tËp
CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña amin, aminoaxit, protein
I. Môc tiªu cña bµi häc
1. KiÕn thøc
- N¾m ®îc tæng qu¸t vÒ cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña amin, aminoaxit, protein.
2. KÜ n¨ng
- Lµm b¶ng tæng kÕt vÒ c¸c hîp chÊt trong ch¬ng.
- ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc díi d¹ng tæng qu¸t cho c¸c hîp chÊt aminoaxit, protein.
- Gi¶i c¸c bµi tËp vÒ phÇn amin, aminoaxit, protein.
II. ChuÈn bÞ
- Sau khi kÕt thóc bµi 9, GV yªu cÇu HS «n tËp toµn bé ch¬ng vµ lµm b¶ng tæng kÕt theo mÉu
Amin Aminoaxit Protein
CÊu t¹o (c¸c nhãm
chøc ®Æc trng)
TÝnh chÊt hãa häc
- ChuÈn bÞ thªm 1 sè bµi tËp ®Ó cñng cè kiÕn thøc trong ch¬ng .
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung
Ho¹t ®éng 1
* GV yªu cÇu: HS ®iÒn vµo b¶ng nh ë
phÇn chuÈn bÞ.
* HS cho biÕt CTCT chung cña amin,
aminoaxit, protein ®iÒn vµo b¶ng.
I. Nh÷ng kiÕn thøc cÇn nhí
1. CÊu t¹o. C¸c nhãm ®Æc trng
- Amin: -NH
2
R-NH
2
- Aminoaxit: -NH
2
vµ -COOH.
- Protein: -NH-CO-
.....-NH-CH-CO-NH-CH-CO-...
| |
R
1
R
2
Ho¹t ®éng 2
HS cho biÕt tÝnh chÊt ho¸ häc cña amin,
aminoaxit, protein ®iÒn vµo b¶ng viÕt
ptp d¹ng tæng qu¸t.
GV gäi HS lªn b¶ng viÕt ®ång thêi 3 chÊt.
HS so s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña amin
aminoaxit.
HS cho biÕt nguyªn nh©n g©y ra c¸c ph¶n
øng ho¸ häc a c¸c hîp chÊt amin,
aminoaxit, protein.
2. TÝnh chÊt
a. Amin: TÝnh chÊt cña nhãm -NH
2
- TÝnh baz¬: R-NH
2
+ H
+
3
HNR
- T¸c dông víi HNO
2
R-NH
2
+ HNO
2
ROH + N
2
+ H
2
O
Riªng amin th¬m
ArNH
2
+ HNO
2
+ HCl
ClNAr
OH
C
2
2
50
2
0
C
6
H
5
NH
2
+ HNO
2
+ HCl
ClNHC
OH
C
2
56
2
50
2
0
+ 2H
2
O
- T¸c dông víi -CH
3
X
R-NH
2
+ CH
3
X R-NH-CH
3
+ HX
b. Aminoaxit
Cã tÝnh chÊt cña nhãm -NH
2
vµ nhãm -COOH
R-CH-COOH+ NaOH R-CH-COONa + H
2
O
| |
NH
2
NH
2
R-CH-COOH+ R
'
OH
HCl
R-CH-COOR
'
+ H
2
O
| |
NH
2
NH
2
Aminoaxit ph¶n øng chung cña 2 nhãm
-COOH vµ -NH
2
.
- T¹o muèi néi (ion ng cùc) ®iÓm ®¼ng
®iÖn pI.
H N- CH- COOH H N- CH- COO
R R
2
3
+
-
- Ph¶n øng trïng ngng:
nH N- [CH ] - COOH [-H N- [CH ] - CO-] + nH O
2
2
2 2
5
5
t
o
c. Protein cã ph¶n øng cña nhãm petit
-CO-NH-
Giáo án Hóa Học lớp 12 (15) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (15) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (15) 9 10 828