Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (16)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án môn Hoá Học 12
Ch¬ng 2 - amin - amino axit - protein
Môc tiªu cña ch¬ng
1. KiÕn thøc
BiÕt:
- Ph©n lo¹i amin, danh ph¸p cña amin.
- øng dông vµ vai trß cña amino axit.
- Kh¸i niÖm vÒ peptit, protein, enzim, axit nucleic vµ vai trß cña chóng trong cuéc sèng
- CÊu tróc ph©n tö vµ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña protein.
HiÓu:
- CÊu t¹o ph©n tö, tÝnh chÊt, øng dông vµ ®iÒu chÕ amin.
- CÊu tróc ph©n tö vµ tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña amino axit.
2. KÜ n¨ng
- Gäi tªn danh ph¸p th«ng thêng vµ danh ph¸p quèc tÕ c¸c hîp chÊt amin, amio axit.
- ViÕt chÝnh x¸c cac PTHH.
- Quan s¸t, ph©n tÝch c¸c thÝ nghiÖm chøng minh, so s¸nh ph©n biÖt amin, amino axit,
peptit vµ protein.
- Gi¶i c¸c bµi tËp vÒ hîp chÊt amin, amino axit, peptit vµ protein.
3. Th¸i ®é
ThÊy ®îc tÇm quan trong c¸c hîp chÊt chøa nit¬ cña ch¬ng. Nh÷ng kh¸m ph¸ vÒ cÊu
t¹o ph©n tö, tÝnh chÊt cña t¹o cho HS ng ham muèn say t×m hiÓu c¸c hîp
chÊt amin, amino axit vµ c¸c hîp chÊt peptit vµ protein.
Bµi 7 - TiÕt 10, 11
amin
a. Môc tiªu bµi häc
1. VÒ kiÕn thøc
- BiÕt c¸c lo¹i amin, danh ph¸p cña amin.
- HiÓu cÊu t¹o ph©n tö, tÝnh chÊt, øng dông vµ ®iÒu chÕ cña amin.
2. VÒ kÜ n¨ng
- NhËn d¹ng c¸c hîp chÊt cña amin.
- Gäi tªn theo danh ph¸p (IUPAC) c¸c hîp chÊt aimin.
Giáo án Hóa Học lớp 12 (16) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa Học lớp 12 (16) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (16) 9 10 948