Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (2)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 21
(1 tiÕt)

Bµi thùc hµnh sè 4

¡n mßn kim lo¹i. Chèng ¨n mßn kim lo¹i

I. Môc tiªu
 Cñng cè kiÕn thøc vÒ sù ¨n mßn vµ chèng ¨n mßn kim lo¹i.
 RÌn luyÖn kÜ n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm, quan s¸t, gthÝch vÒ ¨n mßn vµ chèng ¨n mßn klo¹i.
II. ChuÈn bÞ dông cô thÝ nghiÖm vµ ho¸ chÊt cho mét nhãm thùc hµnh
1. Dông cô thÝ nghiÖm
 L¸ s¾t :

2

L¸ ®ång :

2

§inh s¾t dµi 3 cm :

 D©y kÏm :

1

D©y ®iÖn cã kÑp c¸ sÊu ë hai ®Çu :

1

 Cèc thuû tinh 100 ml :

4

Gi¸ ®Ó èng nghiÖm :

1

2

 TÊm b×a cøng ®Ó c¾m 2 ®iÖn cùc s¾t vµ ®ång : 2
2. Ho¸ chÊt : Dung dÞch NaCl ®Ëm ®Æc.Dung dÞch K 3[Fe(CN)6 ] .
III. Ho¹t ®éng thùc hµnh cña häc sinh
Nªn chia sè HS trong líp ra tõng nhãm thùc hµnh, mçi nhãm tõ 4 ®Õn 5 HS ®Ó tiÕn hµnh thÝ
nghiÖm.
Thùc hiÖn nh SGK ®· viÕt, GV lu ý :

 ThÝ nghiÖm 1. ¡n mßn ®iÖn ho¸.
 Cã thÓ thay l¸ s¾t b»ng chiÕc ®inh s¾t ®· a) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm.
lµm s¹ch bÒ mÆt lµm cùc ©m.
 Thay l¸ ®ång b»ng ®o¹n d©y ®ång ®· lµm
s¹ch bÒ mÆt lµm cùc d¬ng.
 Dung dÞch NaCl b·o hoµ.

b) Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra sau 4 – 5 phót
 ë cèc (1) dung dÞch kh«ng ®æi mµu, mÆt
l¸ s¾t vÉn s¸ng, kh«ng cã hiÖn tîng ¨n
mßn kim lo¹i.
 ë cèc (2) dung dÞch gÇn l¸ s¾t chuyÓn
mµu xanh ®Ëm, chøng tá cã ion Fe2+, s¾t
bÞ ¨n mßn.
Trªn mÆt l¸ ®ång ë cèc (2) cã bät khÝ næi
lªn.
c) Gi¶i thÝch
Trong cèc (2), ë cùc d¬ng (l¸ ®ång) x¶y
ra
c¸c
ph¶n
øng
khö
:

 2H   2e  H 2


a) nh SGK ®· viÕt, GV lu ý :
 Cã thÓ tù t¹o d©y kÏm tõ vá chiÕc pin kh«
cò. CÇn tÈy s¹ch líp hå vµ ho¸ chÊt b¸m
trªn bÒ mÆt kim lo¹i Zn.
 Trong cèc (1) dung dÞch ngay s¸t chiÕc
®inh s¾t chuyÓn mµu xanh ®Ëm, chøng tá
cã ion Fe2+ : s¾t bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸.
 Trong cèc (2) dung dÞch kh«ng ®æi mµu,
d©y kÏm bÞ ¨n mßn dÇn. HiÖn tîng lµm
hång dung dÞch phenolphtalein khã nhËn
biÕt.
Nh vËy s¾t ®· ®îc b¶o vÖ b»ng ph¬ng
ph¸p ®iÖn ho¸.


 O2  2H 2 O  4e  4OH
ë cùc ©m, l¸ s¾t bÞ ¨n mßn do c¸c nguyªn
tö Fe bÞ oxi ho¸ thµnh Fe2+, tan vµo dung
dÞch :
Fe  Fe2+ + 2e
C¸c electron cña nguyªn tö Fe di chuyÓn
tõ l¸ s¾t sang l¸ ®ång qua d©y dÉn.
ThÝ nghiÖm 2. B¶o vÖ s¾t b»ng ph ¬ng ph¸p
®iÖn ho¸.
a) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm

b) Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. Gi¶i thÝch vµ
kÕt luËn.
Gi¶i thÝch :
– ChiÕc ®inh Fe lµ cùc d¬ng, d©y Zn quÊn
quanh ®inh s¾t lµ cùc ©m.
– ë cùc ©m :
Zn bÞ oxi ho¸ : Zn 
2+
Zn + 2e
Nh÷ng ion Zn2+ tan vµo
dung dÞch ®iÖn li.
– ë cùc d¬ng : O bÞ khö :
2H2O +
2
–
O2 + 4e  4OH
KÕt qu¶ lµ d©y Zn bÞ ¨n mßn, chiÕc ®inh s¾t ®îc
b¶o vÖ.

IV. Néi dung têng tr×nh thÝ nghiÖm
1
Hä vµ tªn HS : ………… Líp : …….
2
Tªn bµi t...
Bµi 21
(1 tiÕt)
Bµi thùc hµnh sè 4
¡n mßn kim lo¹i. Chèng ¨n mßn kim lo¹i
I. Môc tiªu
Cñng cè kiÕn thøc vÒ sù ¨n mßn vµ chèng ¨n mßn kim lo¹i.
RÌn luyÖn kÜ n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm, quan s¸t, gthÝch vÒ ¨n mßn vµ chèng ¨n mßn klo¹i.
II. Chn bÞ ng cô tnghiÖm vµ ho¸ ct cho t nhãm thùc nh
1. Dông cô thÝ nghiÖm
L¸ s¾t : 2 L¸ ®ång : 2 §inh s¾t dµi 3 cm : 2
D©y kÏm : 1 D©y ®iÖn cã kÑp c¸ sÊu ë hai ®Çu : 1
Cèc thuû tinh 100 ml : 4 Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1
TÊm b×a cøng ®Ó c¾m 2 ®iÖn cùc s¾t vµ ®ång : 2
2. Ho¸ chÊt : Dung dÞch NaCl ®Ëm ®Æc.Dung dÞch
3 6
K [Fe(CN) ]
.
III. Ho¹t ®éng thùc hµnh cña häc sinh
Nªn chia sè HS trong líp ra tõng nhãm thùc hµnh, mçi nhãm tõ 4 ®Õn 5 HS ®Ó tiÕn hµnh t
nghiÖm.
Thùc hiÖn nh SGK ®· viÕt, GV lu ý :
thÓ thay s¾t b»ng chiÕc ®inh s¾t ®·
lµm s¹ch bÒ mÆt lµm cùc ©m.
Thay ®ång b»ng ®o¹n d©y ®ång ®· lµm
s¹ch bÒ mÆt lµm cùc d¬ng.
Dung dÞch NaCl b·o hoµ.
ThÝ nghiÖm 1. ¡n mßn ®iÖn ho¸.
a) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm.
b) Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra sau 4 5 phót
ë cèc (1) dung dÞch kh«ng ®æi mµu, mÆt
s¾t vÉn s¸ng, kh«ng hiÖn tîng ¨n
mßn kim lo¹i.
ë cèc (2) dung dÞch gÇn s¾t chuyÓn
mµu xanh ®Ëm, chøng ion Fe
2+
, s¾t
bÞ ¨n mßn.
Trªn mÆt l¸ ®ång ë cèc (2) cã bät khÝ næi
lªn.
c) Gi¶i thÝch
Trong c (2), ë cùc d¬ng (l¸ ®ång) x¶y
ra c¸c ph¶n øng khö :
Giáo án Hóa Học lớp 12 (2) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (2) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (2) 9 10 45