Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (21)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giao ¸n Ho¸ Häc 12
Bµi 20 ( tiÕt 33)
Bµi thùc hµnh sè 4
D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i. §iÒu chÕ kim lo¹i
I. Môc tiªu
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ pin ®iÖn ho¸ vµ ®iÖn ph©n
- TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng x¶y ra,
kÕt luËn.
II. ChuÈn bÞ dông cô thÝ nghiÖm vµ ho¸ chÊt cho 1 nhãm thùc hµnh
1. Dông cô thÝ nghiÖm
- Cèc Thuû tinh: 4
- L¸ kÏm: 2
- L¸ §ång: 1
- L¸ ch×:1
- CÇu muèi: 2
(èng thuû tinh h×nh ch÷ U, ®êng kÝnh chõng 8 mm, bªn trong chøa chÊt keo tÈm dung
dÞch muèi hoÆc thay b»ng 1 ®o¹n bÊc ®Ìn tÈm dung dÞch muèi)
- V«n kÕ ®iÖn tö: 1
- D©y dÉn ®iÖn kÌm chèt c¾m vµ kÑp c¸ sÊu: 4
- §iÖn cùc graphit: 2
- TÊm b×a ®Ëy miÖng cèc thuû tinh cã 2 lç trßn c¾m ®iÖn graphit: 1
- TÊm b×a ®Ëy miÖng cèc thuû tinh cã 2 lç dÑt c¾m ®iÖn cùc nh Zn, Cu, Pb: 2
- BiÕn thÕ kiªm chØnh lu:
2. Ho¸ chÊt
- Dung dÞch ZnSO
4
1M
- Dung dÞch CuSO
4
1M
- Dung dÞch Pb (NO
3
)
2
1M
- Dung dÞch NHNO
3
(hoÆc KCl) b·o hoµ
- Dung dÞch CuSO
4
lo·ng
III. thùc hµnh cña häc sinh
Nªn chia sè HS trong líp ra tõng nhãm thùc hµnh, mçi nhãm tõ 4 ®Õn 5 HS ®Ó tiÕn hµnh
thÝ nghiÖm
* ThÝ nghiÖm 1. SuÊt ®iÖn ®éng cña c¸c pin ®iÖn ho¸ Zn-Cu vµ Zn -Pb
a). TiÕn hµnh ThÝ nghiÖm nh SGK, GV lu ý:
- Ch× c¸c hîp chÊt cña ch× rÊt ®éc khi ¨n ph¶i, HS ph¶i röa tay s¹ch sau khi thÝ
nghiÖm.
- thÓ thay c¸c dung dÞch ®iÖn ph©n b»ng c¸c dung dÞch kh¸c, nh CuCl
2
, ZnCl
2
,
Cu(NO
3
)
2
, Zn(NO
3
)
2
- Cã thÓ thay c¸c dung dÞch b·o hoµ b»ng c¸c dung dÞch kh¸c, nh KCl
Giáo án Hóa Học lớp 12 (21) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (21) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (21) 9 10 864