Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (22)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 94 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n ho¸ häc 12
Bµi 27 (1 tiÕt) - TiÕt 41
NH¤M
a. Môc tiªu bµi häc
1. VÒ kiÕn thøc
- HiÓu: Nh«m lµ kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh. Nh«m khö ®îc nhiÒu phi lim, ion H
+
trong dd axit, mét
sè kim lo¹i, H
2
O trong níc vµ trong dd kiÒm.
- BiÕt: VÞ trÝ, cÊu t¹o, TCVL, øng dông vµ s¶n xuÊt nh«m.
2. VÒ kÜ n¨ng
- BiÕt t×m hiÓu ®¬n chÊt nh«m theo tr×nh tù:
VÞ trÝ, cÊu t¹o, dù ®oµn tÝnh chÊt kiÓm tra dù ®o¸n KÕt luËn.
- ViÕt c¸c PTHH biÓu diÔn tÝnh khö m¹nh cña nh«m.
- BiÕt thiÕt lËp mèi liªn hÖ gi÷a tÝnh chÊt vµ øng dông cña nh«m.
- ViÕt ®îc PTHH cña ph¶n øng ®iÒu chÕ nh«mg b»ng PP ®iÖn ph©n «xit nãng ch¶y.
b. chuÈn bÞ
- S¬ ®å ®IÖn ph©n nh«m oxit phãng to.
- §Ìn cån, b×a cøng, cèc sø, èng nghiÖm.
- Bét nh«m, d©y Mg, bét Fe
2
O
3
, d©y nh«m, dd NaOH ®Æc.
C. kiÓm tra bµI cò
H·y cho biÕt nh÷ng ion nµo trong níc cøng vÜnh cöu, níc ng t¹m thêi. Ngêi ta dïng
muèi Na
3
PO
4
®Ó lµm mÒm níc cã tÝnh cøng vÜnh cöu. H·y gi¶i thÝch vµ viÕt PTh ion.
d. tiÕn tr×nh ging d¹y
Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß Néi dung
Ho¹t ®éng 1
Nªu vÞ trÝ, viÕt cÊu h×nh electron cña Al, NX vÒ
sè electron líp ngoµi cïng, cho biÕt kh¶ n¨ng nh-
êng e cña ntö Al.
So s¸nh tÝnh KL, PK cña Al so víi c¸c ntè xung
quanh.
M¹ng tinh thÓ cña Al thuéc lo¹i nµo?
Ho¹t ®éng 2
®äc SGK, dùa vµo quan s¸t c¸c ®å vËt b»ng
nh«m trong thùc tÕ, h·y nªu TCVL cña Al.
I. VÞ trÝ vµ cÊu t¹o
1. VÞ trÝ cña nh«m trong b¶ng tuÇn hoµn
Al ë « 13, chu k× 3, nhãm IIIA cña BTH.
2. CÊu t¹o cña nh«m
- CÊu h×nh electron ntö: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
- §¬n chÊt Al ®îc cÊu tËo m¹ng tinh thÓ lËp
ph¬ng t©m diÖn, bÒn v÷ng.
- N¨ng lîng ion ho¸ I
1
, I
2
, I
3
cã gi¸ trÞ gÇn
nhau nªn cã kh¶ n¨ng nhêng 3 electron.
- Sè oxi ho¸ cña Al trong c¸c h/chÊt lµ +3.
I. TÝnh chÊt vËt lÝ (SGK)
Ho¹t ®éng 3
Dùa vµo cÊu h×nh e, NL ion ho¸, ®é ©m ®IÖn
E
0
Al3+/Al
, h·y dù ®o¸n TCHH cña Al.
GV ph©n c«ng HS thùc hiÖn TN theo nhãm (®èt
ch¸y bét Al trong KK; Al t/d víi dd axit; t/d víi n-
íc; t/d víi dd baz¬; t/d víi oxit kim lo¹i)-gi¶i
thÝch, viÕt PTHH, x¸c ®Þnh chÊt khö, chÊt oxi ho¸.
Sau khi tiÕn hµnh TN, híng dÉn HS rót
ra TCHH cña Al.
ViÕt ph¬ng tr×nh ion rót gän, nªu b¶n chÊt
cña ph¶n øng.
II. TÝnh chÊt ho¸ häc
E
0
Al23+/Al
=-1.66V, nhá. NL ion ho¸ cña Al
thÊp Al cã tÝnh khö m¹nh, Al Al
3+
+3e.
1. T¸c dông víi phi kim
Al t/d trùc tiÕp, m¹nh víi nhiÒu phi kim:
O
2
, Cl
2
,Br
2
, S...: 2Al +3Cl
2
2AlCl
3
(tù bèc ch¸y)
4Al + 3O
2
2Al
2
O
3
(ch¸y s¸ng)
2. T¸c dông víi axit
Al khö dÔ dµng c¸c ion H
+
cña dd HCl,
H
2
SO
4
lo·ng, gi¶I phãng ra H
2
.
2Al + 6HCl 2AlCl
3
+3H
2
2Al + 6H
+
2Al
3+
+3H
2
Al kh«ng t/d i dd HNO
3
®Æc nguéi,
H
2
SO
4
®Æc nguéi. Trong ®iÒu kiÖn kh¸c, Al
khö N
+5
, S
+6
xuèng sè oxi ho¸ thÊp h¬n.
2Al +4 H
2
SO
4
®, t
0
Al
2
(SO
4
)
3
+S +4H
2
O
10Al +36HNO
3
10Al(NO
3
)
3
+3N
2
+18H
2
O
3. T¸c dông víi níc
2Al +6H
2
O 2Al(OH)
3
keo tr¾ng
+ 3H
2
ph¶n øng mau chãng dõng l¹i do t¹o kÕt tña
ng¨n kh«ng cho Al tiÕp xóc víi níc.
VËt b»ng Al kh«ng t/d víi nuíc trªn
Giáo án Hóa Học lớp 12 (22) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (22) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (22) 9 10 259