Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (5)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 29
(1 tiÕt)
LuyÖn tËp
TÝnh chÊt cña kim lo¹i kiÒm – kim lo¹i kiÒm thæ, nh«m
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
HiÓu ®îc mèi quan gi÷a KL kiÒm, KL kiÒm thæ, nh«m cÊu t¹o nguyªn tö, tÝnh ct ho¸
häc cña ®¬n chÊt vµ hîp chÊt.
2. KÜ n¨ng
So nh cÊu h×nh electron, n¨ng lîng ion ho¸, ®iÖn tÝch ion, sè oxi ho¸ cña mét sè nguyªn tè tu
biÓu Na, Mg vµ Al ®Ó thÊy ®îc sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a chóng.
So s¸nh thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña c¸c KL ®Ó thÊy ®îc sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a chóng.
So s¸nh tÝnh chÊt cña c¸c ®¬n chÊt nh«m, natri, magie ®Ó thÊy râ sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ
tÝnh khö gi÷a c¸c KL nµy. ViÕt PTHH minh ho¹.
So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c hîp chÊt hi®roxit cña c¸c KL. ViÕt PTHH minh ho¹.
II. ChuÈn bÞ
B¶ng 1.
Sè e ngoµi cïng
So s¸nh n¨ng lîng
ion ho¸ I
1
, I
2
, I
3
§iÖn tÝch ion
vµ sè oxi ho¸
Na
Mg
Al
KÕt luËn
B¶ng 2.
Tõ Na –
Al
ThÕ ®iÖn cùc chuÈn Møc ®é tÝnh khö
Na
Mg
Al
KÕt luËn
B¶ng 3.
Tõ NaOH – Al(OH)
3
TÝnh baz¬
NaOH
Mg(OH)
2
Al(OH)
3
KÕt luËn
III. Gîi ý tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
I. Nh÷ng kiÕn thøc cÇn nhí
1. CÊu h×nh electron nguyªn tñ vµ n¨ng lîng ion ho¸
2. §iÖn tÝch ion vµ sè oxi ho¸
Ho¹t ®éng 1 (kho¶ng 10 phót).
GV yªu u HS lµm viÖc theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái ®· chuÈn tríc. C¸c c©u hái nµy ghi ë
b¶ng phô, b¶n trong hoÆc chiÕu lªn mµn h×nh. §Ó tr¶ lêi c©u hái, HS dông c¸c th«ng tin trong
bµi luyÖn tËp. §¹i diÖn mçi nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm. GV híng dÉn HS lµm viÖc
vµ chèt l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn nhí.
Giáo án Hóa Học lớp 12 (5) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (5) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (5) 9 10 458