Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (8)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n Ho¸ Häc 12

Bµi 11 (1 tiÕt) - TiÕt 17

BµI THùC HµNH Sè 2

Mét sè tÝnh chÊt cña amin, amino axit vµ protein
I. Môc tiªu

- Cñng cè kiÕn thøc vÒ mét sè tÝnh chÊt cña amin, amino axit vµ protontein
- TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm lîng nhá trong èng nghiÖm, quan
s¸t vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng.
II. chuÈn bÞ dông cô thÝ nghiÖm vµ ho¸ chÊt cho mét nhãm
thùc hµnh

1. Dông cô thÝ nghiÖm
- èng nghiÖm:
- Cèc thuû tinh:
- Bé gi¸ thÝ nghiÖm thùc hµnh:
- èng hót nhá giät:
- Gi¸ ®Ó èng nghiÖm:

5
2
1
4
1

III gîi ý ho¹t ®éng thùc hµnh

2. Ho¸ chÊt
- dd anili b·o hoµ
- dd CuSO4 5% vµ 2%
- Níc Br2 b·o hoµ
- dd glyxin 2%
-dd quú tÝm hoÆc metyl da cam
- dd protein (lßng tr¾ng trøng)
- dd NaOH 30%

Chia mçi nhãm tõ 4 ®Õn 5 HS.
1. ThÝ nghiÖm 1: TÝnh chÊt cña anilin
a)Ph¶n øng cña dd anilin víi dd CuSO4
 TiÕn hµnh thÝ nghiÖm :
Cho vµo èng nghiÖm 1 ml dd anilin b·o hoµ, thªm vµo ®ã vµi giät dd CuSO4 5% .
 Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt PTPU
Nhá dd CuSO4 5% vµo anilin b·o hoµ, nhanh chãng xuÊt hiÖn kÕt tña mµu
xanh Cu(OH)2.
PTHH:
2 C6H5NH2 + CuSO4 +2H2O  (C6H5NH3)2SO4 + Cu(OH)2 
b) Ph¶n øng brom ho¸ anilin
 TiÕn hµnh thÝ nghiÖm :
Cho vµo èng ghiÖm 0,5ml dd anilin b·o hoµ vµ 1 ml níc brom bµo hoµ.
 Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt PTPU
- Khi nhá dd anilin b·o hoµ vµo dd níc brom b·o hoµ, xuÊt hiÖn kÕt tña mµu tr¾ng
2,4,6-tribromanilin.
- Do ¶nh hëng c¶ nhãm -NH2 dÉn ®Õn 3 ntö H ë c¸c vÞ trÝ ortho vµ para trong nh©n
th¬m cña anilin dÔ bÞ thay thÕ bëi 3 ntö brom.
 PTHH
NH2
NH2
H

+3Br2

H2O

H



tr¾ng + 3HBr

H
2,4,6-tribromanilin
2. ThÝ nghiÖm 2: TÝnh chÊt lìng tÝnh cña amino axit. Ph¶n øng glyxin víi chÊt
chØ thÞ
 ChuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm :
- Cho 1 ml dd glyxin 2% vµo èng nghiÖm, nhá tiÕp vµo ®ã 2 giät dd quú tÝm (hoÆc
nhóng giÊy quú tÝm vµo dd glyxin 2%). Cã thÓ thay quú tÝm b»ng metyl da cam.
- GV lu ý: §Ó tiÕt kiÖm ho¸ chÊt vµ ®Ó HS dÔ quan s¸t cã thÓ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
trong hâm nhá cña ®Õ sø gi¸ thÝ nghiÖm thùc hµnh.
 Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt PTPU
- HiÖn tîng: dd kh«ng ®æi mµu

Gi¸o ¸n Ho¸ Häc 12

- Gi¶i thÝch: V× trong ph©n tö glyxin cã c¶ nhãm -NH 2 vµ nhãm -COOH nªn glyxin
cã tÝnh chÊt lìng tÝnh, tån t¹i ë d¹ng muèi néi ion lìng cùc, cho m«i trêng gÇn trung
tÝnh, kh«ng ®æi mµu chÊt chØ thÞ.
3. ThÝ nghiÖm 3. Ph¶n øng mµu cña protein víi Cu(OH)2
 ChuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm :
- Cho vµo èng nghiÖm 1 ml dd protein (lßng tr¾ng trøng) 1 ml dd NaOH 30% vµ 1
giät dd CuSO4 2%.
- Cã thÓ tiÕn hµnh thÝ...
Gi¸o ¸n Ho¸ Häc 12
Bµi 11 (1 tiÕt) - TiÕt 17
BµI THùC HµNH Sè 2
Mét sè tÝnh chÊt cña amin, amino axit vµ protein
I. Môc tiªu
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ mét sè tÝnh chÊt cña amin, amino axit vµ protontein
- TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm lîng nhá trong èng nghiÖm, quan
s¸t vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng.
II. chuÈn dông cô thÝ nghiÖm ho¸ chÊt cho mét nhãm
thùc hµnh
1. Dông cô thÝ nghiÖm
- èng nghiÖm: 5
- Cèc thuû tinh: 2
- Bé gi¸ thÝ nghiÖm thùc hµnh: 1
- èng hót nhá giät: 4
- Gi¸ ®Ó èng nghiÖm: 1
2. Ho¸ chÊt
- dd anili b·o hoµ
- dd CuSO
4
5% vµ 2%
- Níc Br
2
b·o hoµ
- dd glyxin 2%
-dd quú tÝm hoÆc metyl da cam
- dd protein (lßng tr¾ng trøng)
- dd NaOH 30%
III gîi ý ho¹t ®éng thùc hµnh
Chia mçi nhãm tõ 4 ®Õn 5 HS.
1. ThÝ nghiÖm 1: TÝnh chÊt cña anilin
a)Ph¶n øng cña dd anilin víi dd CuSO
4
TiÕn hµnh thÝ nghiÖm :
Cho vµo èng nghiÖm 1 ml dd anilin b·o hoµ, thªm vµo ®ã vµi giät dd CuSO
4
5% .
Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt PTPU
Nhá dd CuSO
4
5% vµo anilin b·o hoµ, nhanh chãng xuÊt hiÖn kÕt tña mµu
xanh Cu(OH)
2
.
PTHH: 2 C
6
H
5
NH
2
+ CuSO
4
+2H
2
O
(C
6
H
5
NH
3
)
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
b) Ph¶n øng brom ho¸ anilin
TiÕn hµnh thÝ nghiÖm :
Cho vµo èng ghiÖm 0,5ml dd anilin b·o hoµ vµ 1 ml níc brom bµo hoµ.
Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt PTPU
- Khi nhá dd anilin b·o hoµ vµo dd níc brom b·o hoµ, xuÊt hiÖn kÕt tña mµu tr¾ng
2,4,6-tribromanilin.
- Do ¶nh hëng c¶ nhãm -NH
2
dÉn ®Õn 3 ntö H ë c¸c vÞ trÝ ortho vµ para trong nh©n
th¬m cña anilin dÔ bÞ thay thÕ bëi 3 ntö brom.
PTHH NH
2
NH
2
H H
+3Br
2
tr¾ng + 3HBr
H
2
O
H
2,4,6-tribromanilin
2. ThÝ nghiÖm 2: nh chÊt lìng tÝnh cña amino axit. Ph¶n øng glyxin víi chÊt
chØ thÞ
ChuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm :
- Cho 1 ml dd glyxin 2% vµo èng nghiÖm, nhá tiÕp vµo ®ã 2 giät dd q tÝm (hoÆc
nhóng giÊy quú tÝm vµo dd glyxin 2%). Cã thÓ thay quú tÝm b»ng metyl da cam.
- GV lu ý: §Ó tiÕt kiÖm ho¸ chÊt ®Ó HS quan s¸t thÓ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
trong hâm nhá cña ®Õ sø gi¸ thÝ nghiÖm thùc hµnh.
Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt PTPU
- HiÖn tîng: dd kh«ng ®æi mµu
Giáo án Hóa Học lớp 12 (8) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (8) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (8) 9 10 479