Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (9)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n Ho¸ Häc 12
Ch¬ng 4 - §¹i c¬ng vÒ kim lo¹i
Bµi 15 (2 tiÕt) - TiÕt 24, 25
kim lo¹i. Hîp kim
a. Môc tiªu bµi häc
1. VÒ kiÕn thøc
- BiÕt vÞ trÝ cña c¸c nguyªn tè kim lo¹i trong b¶ng tuÇn hoµn.
- HiÓu ®îc nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i.
2. VÒ kÜ n¨ng
- BiÕt vËn dông lÝ thuyÕt chñ ®¹o ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng tÝnh chÊt cña kim lo¹i.
- DÉn ra ®îc nh÷ng ph¶n øng ho¸ häc vµ TN ho¸ häc chøng minh cho nh÷ng tÝnh chÊt cña kim lo¹i.
- BiÕt c¸ch gi¶i nh÷ng bµi tËp trong SGK.
b. chuÈn bÞ
- ChuÈn bÞ mét sè TN chøng minh cho yÝnh khö cña kim lo¹i:
Dông cô: èng nghiÖm cì nhá, èng nhá giät, ®Ìn cån, b«ng thuû tinh…
Ho¸ chÊt: c¸c kim lo¹i Al, Cu, Fe (®inh s¾t s¹ch), Na, Mg, c¸c phi kim: khÝ O
2
, Cl
2
; c¸c axit:
dd H
2
SO
4
lo·ng vµ H
2
SO
4
®Æc, dd HNO
3
, dd muèi CuSO
4
.
- ChuÈn bÞ tranh vÒ 3 lo¹i m¹ng tinh thÓ cña kim lo¹i: m¹ng tinh thÓ lËp ph¬ng t©m khèi, m¹ng lËp
ph¬ng t©m diÖn vµ m¹ng lôc ph¬ng.
- B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc.
C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y
Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß Néi dung
Ho¹t ®éng 1: (3-5 phót)
Dùa vµo ph©n c¸c electron vµo
nh÷ng ph©n líp bªn ngoµi cña ntö t kim
lo¹i bao gåm nh÷ng nhãm ntè nµo?
ChØ ra vÞ trÝ cña nhãm ntè kim lo¹i s, p, d,
f trong BTH.
GV kÕt luËn: Kim lo¹i bao gåm c¸c ntè s
(trõ H), d, f vµ mét phÇn cña ntè p.
H·y cho biÕt nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o
nguyªn tö kim lo¹i, nh÷ng kiÓu m¹ng tinh
thÓ cña kim lo¹i.
Ho¹t ®éng 2(13-15phót)
- Kim lo¹i cã c¸c TCVL chung lµ g×? Gi¶i
thÝch cho mçi TCVL ®ã cña kim lo¹i?
Nh÷ng TCVL riªng cña kim lo¹i lµ g×?
Nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh hëng ®Õn nh÷ng tÝnh
chÊt nµy?
GV kÕt kuËn:
- Kim lo¹i nh÷ng TCVL chung (dÎo, dÉn
®iÖn, dÉn nhiÖt, ¸nh kim) do c¸c e do
trong kim lo¹i g©y ra.
- Kim lo¹i cã mét sè TCVL riªng (tØ khèi,
nhiÖt ®é nãng ch¶y, tÝnh cøng...) do nh h-
ëng cña liªn kÕt kim lo¹i, KLNT, kiÓu m¹ng
tinh thÓ... g©y ra.
Ho¹t ®éng 3 (20-22 phót)
Tõ cÊu t¹o ntö cña kim lo¹i, h·y dù ®o¸n
TCHH c¬ b¶n cña KL ?
DÉn ra nh÷ng p ho¸ häc kÌm theo
thay ®æi sè oxi ho¸ cña KL, tõ ®ã nªu vai trß
cña nã trong ph¶n øng.
GV gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c PTPU d¹ng
ph©n ion rót gän- Nªu vai t c¸c chÊt
tham gia ph¶n øng.
A. Kim lo¹i
I. trÝ cña cña kim lo¹i trong
b¶ng tuÇn hoµn
Nhãm IA( trõ H) vµ IIA
ntè s.
- Nhãm IIIA (trõ B)
- Mét phÇn nhãm IVA, VA, VIA
ntè p.
- C¸c nhãm B
ntè d vµ f.
Kim lo¹i bao gåm c¸c ntè s (trõ H), d, fmét
phÇn cña ntè p.
II. TÝnh chÊt vËt lÝ cña kim lo¹i
1. TÝnh chÊt chung
a. TÝnh dÎo (SGK)
b. TÝnh dÉn ®iÖn (SGK)
c. TÝnh dÉn nhiÖt (SGK)
d. ¸nh kim (SGK)
Kim lo¹i cã nh÷ng TCVL chung (dÎo, dÉn ®iÖn,
dÉn nhiÖt, ¸nh kim) lµ do c¸c e do trong kim
lo¹i g©y ra.
2. TÝnh chÊt riªng
a. TØ khèi (SGK)
b. NhiÖt ®é nãng ch¶y (SGK)
c. TÝnh cøng (SGK)
Kim lo¹i cã mét sè TCVL riªng (tØ khèi, nhiÖt ®é
nãng ch¶y,nh cøng...) do ¶nh hëng cña liªn kÕt
kim lo¹i, KLNT, kiÓu m¹ng tinh thÓ.... g©y ra.
III. TÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i
1. T¸c dông víi phi kim
4 Al
0
+ 3O
2
0
2Al
2
+3
O
3
-2
2 Fe
0
+ 3Cl
2
0
2Fe
+3
Cl
3
-1
HÇu hÕt c¸c kim lo¹i khö ®îc phi kim thµnh ion
©m.
2. T¸c dông víi axit
a. §èi víi dd axit H
2
SO
4
lo·ng, HCl
Fe + H
2
SO
4
(l)
FeSO
4
+ H
2
Fe + 2H
+
Fe
2+
+ H
2
NhiÒu kim lo¹i thÓ khö ion H
+
(H
3
O
+
) trong
dd axit thµnh H
2
.
Giáo án Hóa Học lớp 12 (9) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (9) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (9) 9 10 532