Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n ho¸ häc 12
Bµi 20 ( tiÕt 32)
Bµi thùc hµnh sè 3
D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i. §iÒu chÕ kim lo¹i
I. Môc tiªu
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ pin ®iÖn ho¸ vµ ®iÖn ph©n
- TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng x¶y ra,
kÕt luËn.
II. ChuÈn bÞ dông cô thÝ nghiÖm vµ ho¸ chÊt cho 1 nhãm thùc hµnh
1. Dông cô thÝ nghiÖm
- Cèc Thuû tinh: 4
- L¸ kÏm: 2
- L¸ §ång: 1
- L¸ ch×:1
- CÇu muèi: 2
(èng thuû tinh h×nh ch÷ U, ®êng kÝnh chõng 8 mm, bªn trong chøa chÊt keo tÈm dung
dÞch muèi hoÆc thay b»ng 1 ®o¹n bÊc ®Ìn tÈm dung dÞch muèi)
- V«n kÕ ®iÖn tö: 1
- D©y dÉn ®iÖn kÌm chèt c¾m vµ kÑp c¸ sÊu: 4
- §iÖn cùc graphit: 2
- TÊm b×a ®Ëy miÖng cèc thuû tinh cã 2 lç trßn c¾m ®iÖn graphit: 1
- TÊm b×a ®Ëy miÖng cèc thuû tinh cã 2 lç dÑt c¾m ®iÖn cùc nh Zn, Cu, Pb: 2
- BiÕn thÕ kiªm chØnh lu:
2. Ho¸ chÊt
- Dung dÞch ZnSO
4
1M
- Dung dÞch CuSO
4
1M
- Dung dÞch Pb (NO
3
)
2
1M
- Dung dÞch NHNO
3
(hoÆc KCl) b·o hoµ
- Dung dÞch CuSO
4
lo·ng
III. thùc hµnh cña häc sinh
Nªn chia sè HS trong líp ra tõng nhãm thùc hµnh, mçi nhãm tõ 4 ®Õn 5 HS ®Ó tiÕn hµnh
thÝ nghiÖm
* ThÝ nghiÖm 1. SuÊt ®iÖn ®éng cña c¸c pin ®iÖn ho¸ Zn-Cu vµ Zn -Pb
a). TiÕn hµnh ThÝ nghiÖm nh SGK, GV lu ý:
- Ch× c¸c hîp chÊt cña c rÊt ®éc khi ¨n ph¶i, HS ph¶i röa tay s¹ch sau khi thÝ
nghiÖm.
- thÓ thay c¸c dung dÞch ®iÖn ph©n b»ng c¸c dung dÞch kh¸c, nh CuCl
2
, ZnCl
2
,
Cu(NO
3
)
2
, Zn(NO
3
)
2
.
- Cã thÓ thay c¸c dung dÞch b·o hoµ b»ng c¸c dung dÞch kh¸c, nh KCl
- Khi cÇn thiÕt, thÓ dïng ®o¹n bÊc ®Ìn hoÆc dïng b»ng giÊy läc p l¹i (cã chiÒu
réng 1 cm), tÈm dung dÞch muèi NH
4
NO
3
hoÆc KCl ®Ó thay cÇu muèi èng thuû tinh.
- Dung dÞch ®iÖn li ®îc pha ph¶i cã nång ®é mol chÝnh x¸c.
b). Quan s¸t vµ ghi sè ®o suÊt ®iÖn ®éng cña pin
- Khi dïng c¸c ®iÖn c Zn-Cu c¸c dung dÞch ZnSO
4
1M, CuSO
4
1M, dung dÞch cÇu
muèi KCl, suÊt ®iÖn ®éng cña pin kho¶ng 1,1 V.
- Khi dïng c¸c ®iÖn cùc Zn -Pb c¸c dung dÞch ZnSO
4
1M, Pb (NO
3
)
2
1M, dung dÞch
cÇu muèi KCl, suÊt ®iÖn ®éng cña pin kho¶ng 0,6 V.
NhËn xÐt:
- SuÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn ho¸ Zn-Cu lín h¬n cña suÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn ho¸
Zn -Pb.
- YÕu tè ¶nh hëng ®Õn suÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn ho¸ b¶n chÊt cÆp o xi ho¸ - khö
cña kim lo¹i. Ngoµi ra cßn ph¶i tÝnh ®Õn nång ®é c¸c dung dÞch muèi vµ nhiÖt ®é.
* ThÝ nghiÖm 2. §iÖn ph©n dung dÞch CuSO
4
, c¸c ®iÖn cùc b»ng graphit
a). ChuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh h×nh 4.4 (bµi 16,SGK), GV lu ý:
- Dïng Dung dÞch CuSO
4
lo·ng
- Cã thÓ tËn dông lâi than cña pin kh« cò ®· röa s¹ch thay ®iÖn cùc graphit.
- Cã thÓ ®iÒu chØnh dßng ®iÖn b»ng c¸ch t¨ng hiÖu sè ®iÖn thÕ nguån ®iÖn chiÒu tõ 1V
®Õn 2V,3V, 6V.
b). Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra
- Trªn anot xuÊt hiÖn c¸c bät khÝ.
- Líp v¶y ®ång b¸m ngµy cµng dÇy trªn catot
c. Gi¶i thÝch
Khi t¹o nªn 1 hiÖu thÕ ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc, c¸c ion SO
4
2-
di chuyÓn anot, c¸c ion
Cu
2+
di chuyÓn vÒ catot
- ë catot: C¸c ion Cu
2+
bÞ khö thµnh Cu (b¸m trªn catot)
- ë anot: Ph©n tö H
2
O bÞ oxi ho¸ sinh ra khÝ oxi.
Ph¬ng tr×nh ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO
4
Giáo án Hóa Học lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa Học lớp 12 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 9 10 480