Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án họat độg cho trẻ làm quen với MTXQ

Được đăng lên bởi minh20022002chuyenngoai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n
Ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi MTXQ
§Ò tµi : Lµm quen víi mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh
§èi tîng d¹y: 5 tuæi
I Môc ®Ých yªu cÇu.
1. KiÕn thøc.
- TrÎ biÕt gäi tªn, cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm ®Æc trng, Ých lîi, thøc ¨n m«i trêng sèng, so s¸nh
ph©n lo¹i gièng vµ kh¸c nhau cña hai nhãm gia cÇm vµ gia sóc cña mét sè con vËt
nu«i trong gia ®×nh ( con gµ, con vÞt, con lîn, con bß).
2. Kü n¨ng.
- RÌn kh¶ n¨ng quan s¸t ghi nhí cã chñ ®Þnh.
- RÌn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ng«n ng÷ râ rµng m¹ch l¹c.
3. T tëng:
- Gi¸o dôc trÎ thÝch kh¸m ph¸ yªu quý c¸c con vËt nu«i.
- BiÕt b¶o vÖ vµ gi÷ v÷ng vÖ sinh m«i trêng nguån níc s¹ch sÏ.
II. ChuÈn bÞ:
§« dïng cña c«.
- M¸y vi tÝnh, b¶ng tõ
- Mét sè h×nh vÏ vÒ c¸c con vËt nu«i trong gia ®×nh ( con bß, con lîn. gµ m¸i, con
vÞt, con tr©u, con mÌo, ngan, ngçng .…)
- tranh con gµ, con vÞt, con lîn, con bß.
- Mét sè bµi h¸t, c©u dè vÒ con vËt nu«i trong gia ®×nh.
- Que chØ, chiÕu.
* §å dïng cña trÎ.
- L« t« con gµ, vÞt, lîn, bß…
- Keo
III. c¸ch tiÕn hµnh.
Hot động ca c« Hot dng ca tr
H§1: G©y høng thó.
- Giíi thiÖu vÒ c¸c c« gi¸o vÒ dù líp häc.
- Cho trÎ xem h×nh ¶nh vÒ mét sè con vËt nu«i trong
gia ®×nh.
H§2: Khai th¸c kiÕn thøc cña trÎ.
- Cho trÎ kÓ tªn nh÷ng con vËt nu«i trong gia ®×nh mµ
trÎ quan s¸t thÊy vµ ®îc nu«i ë nhµ.
- C« hái trÎ vÒ ®Æc ®iÓm, n¬i sèng, thøc ¨n, Ých lîi cña
tõng con.
- Giíi thiÖu bµi: Muèn biÕt râ h¬n vÒ nh÷ng con vËt
nµy xem chóng cã tªn gäi, cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm ®Æc tr-
ng, Ých lîi, thøc ¨n, m«i trêng sèng so s¸nh sù gièng
vµ kh¸c nhau, ph©n biÖt tõng nhãm cña nh÷ng con
vËt nµy nh thÔ nµo? th× giê häc h«m nay c« cïng c¸c
con t×m hiÓu nhÐ.
H§3: Cung cÊp kiÕn thøc vµ ®µm tho¹i.
- “Chèn c« chèn c«”….T×m c« t×m c«
+ Giíi thiÖu vÒ con gµ: C« cho trÎ vÒ ®Æc ®iÓm con gµ,
C« cho trÎ xem tranh gµ m¸i vµ ®äc tõ díi tranh.
Giáo án họat độg cho trẻ làm quen với MTXQ - Trang 2
Giáo án họat độg cho trẻ làm quen với MTXQ - Người đăng: minh20022002chuyenngoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án họat độg cho trẻ làm quen với MTXQ 9 10 78