Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Được đăng lên bởi Châu Nghé
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Tuần: 1

–

Năm học 2012 - 2013

CHỦ ĐIỂM THÁNG : 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
TỔ CHỨC BẦU CÁN BỘ LỚP

1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
-Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
-Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và tôn trọng, ủng hộ cán
bộ lớp hoạt động.
2. Phương tiện dạy học:
-Bảng báo cáo tổng kết năm học 2011-2012
-Bảng phương hướng hoạt động năm học 2012-2013
3. Các hoạt động dạy-học
a/ Ổn định tổ chức.
b/ Bài mới: Hát tập thể bài Vui đến trường(Nhạc và lời: Nghiêm Bá Hồng)
* Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp sau một năm học.
- Báo cáo của cán bộ lớp tổng kết hoạt động trong năm qua và phương hướng hoạt
động năm lớp 5
-Lớp trưởng báo cáo.
-Cả lớp thảo luận, góp ý kiến.
-Người điều khiển tổng kết.
* Bầu đội ngũ cán bộ lớp.
-Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.:
+Học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm thực hiện đầy đủ.
+Tác phong nhanh nhẹn.
+Nhiệt tình và có trách nhiệm.
+Có năng lực hoạt động đoàn thể.
-Bầu bằng biểu quyết đối với lớp trưởng, lớp phó, cán sự lớp.
-Bầu tổ trưởng, tổ phó theo đơn vị tổ.
-Công bố kết quả
* Giáo viên chủ nhiệm chúc mừng và giao nhiệm vụ.
-Đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
* Cả lớp chúng ta hát bài Lớp chúng ta kết đoàn (Nhạc và lời: Mộng Lân)
4 . Kết thúc hoạt động:
Người điều khiển:
-Chúc mừng cán bộ lớp mới.
- Chúc cả lớp đoàn kết, hợp tác trong mọi hoạt động của lớp để đạt được kết quả tốt trong
năm học.
*********************************

Giáo viên : Phạm Xuân Toạn

–

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

1

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp

–

Năm học 2012 - 2013

CHỦ ĐIỂM THÁNG : 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần: 2
NỘI QUI NHÀ TRƯỜNG & NHIỆM VỤ HỌC TẬP
CỦA HỌC SINH LỚP 5
1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
a/ Kiến thức: Hiểu được nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của học sinh lớp 5
b/ Kĩ năng: Thực hiện nghiêm túc nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của người HS.
c/ Thái độ: Có ý thức thực hiện tốt nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của hs lớp 5
2. Phương tiện dạy học:
- Bảng nội qui của trường
3. Các hoạt động dạy-học
a/ Ổn định tổ chức
b/ Bài mới
* Nội qui của nhà trường:
Gv nêu 1 số nội qui của nhà trường
HS thảo luận về nội qui của nhà trường và ý nghĩa
* Nhiệm vụ của học sinh lớp 5:
-HS thảo luận: Kính trọng thầy cô giáo, nhân viên nhà trường.
-Đoàn kết giúp đỡ bạn bè.
Phát huy truyền thống nhà trường.
-Thực hiện nội quy nhà trường.
Hoàn thành nhiệm ...
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp – Năm học 2012 - 2013


 !"
#$%&'()*+%
 !"#$%&
'()*+,)"% "%-./"
0&
,#"-./&0'1*23-4%
'123(,-45664564
'17870,-45644569
5#(%-)2067&*238-4%
:;<2=&
:'.-!.>(7?@A0.?AB-'CD
E Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp sau một năm học.
'23(0,-.7870
,-F
G7H&
I11!"+J3(&
A7?K323(&
E Bầu đội ngũ cán bộ lớp.
A7?K3$BL1!MNBO&
P)Q3HB"03-)%L$&
PRS&
PA% .+%-&
PI+,)0.&
'LT$(M7H"+")&
'L27H"2+U8<2&
I/M3(1
EB%--Q.%-V&
W0X%-J3(&
EI1.G3(.@A0.?YGZD
9#:;00-<%-)2067&
A7?K3
I-Q-&
I1.3("[-007[3(1M
,-&
=================================
Giáo viên : Phạm Xuân Toạn – Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
1
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Người đăng: Châu Nghé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 10 930