Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6

Được đăng lên bởi hatuong82
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giaù o aù n : Hoaï t ñoä n g ngoaøi giôø leâ n lôù p
*****************************************************************************************************
*

Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Hoạt động 1: THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI,
HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”
I. Yêu cầu giáo dục
- HS hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.
- HS có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- HS tích cực rèn luyện , thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
II. Nội dung và hình thức hoạt động
1. Nội dung: - Nội quy của nhà trường.
- Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà HS cần biết.
2. Hình thức hoạt động: - Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Trao đổi, thảo luận trong lớp.
- Văn nghệ.
III. Chuẩn bị hoạt động
1. Về phương tiện hoạt động:
a. GVCN chuẩn bị: - Bản nội quy và nhiệm vụ năm học.
- Giấy khổ to, bút dạ.
- Một số câu hỏi và đáp án.
b. HS chuẩn bị: - Đọc trước nội quy, quy định của nhà trường.
- Một số bài hát, bài thơ.
2. Về tổ chức:
* Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:
- Thông báo cho cả lớp về nội dung, hình thức và kế hoạch “Thảo luận nội quy và nhiệm
vụ năm học mới”. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một bản nội quy nhà
trường và một bản nhiệm vụ năm học mới. Chỉ định 1 HS làm người điều khiển hoạt động.
- XD chương trình hoạt động và bồi dưỡng cách thức điều khiển hoạt động cho HS.
- Ghi các câu hỏi thảo luận vào các phiếu riêng và đáp án giao trước cho HS điều khiển.
- Cử một số HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. Chỉ định một HS điều khiển chương
trình văn nghệ. Cử một số HS làm nhiệm vụ trang trí: kẻ tiêu đề hoạt động, kê bàn ghế.
- Dự kiến khách mời GV bộ môn.
* Nhiệm vụ của học sinh: Thực hiện các yêu cầu được giao.
IV. Tiến hành hoạt động
TL NGƯỜI THỰCHIỆN

5’

Lớp trưởng

Lớp trưởng

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Mở đầu
- Giới thiệu
- Hát tập thể: Lớp chúng ta kết đoàn. (Nhạc và lời: Mộng Lân)
- Nêu lý do, giới thiệu chương trình hoạt động.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội quy và nhiệm vụ năm học mới
- HS làm việc theo nhóm.

*******************************************************************************************************

Trang 1

Giaù o aù n : Hoaï t ñoä n g ngoaøi giôø leâ n lôù p
*****************************************************************************************************
*

Lớp trưởng

8’

Thư ký tổ
Lớp trưởng

Tổ trưởng
7’ Lớp trưởng
10 Tổ trưởng
’
Lớp trưởng
Lớp trưởng
7’

6’

Lớp phó văn thể
mỹ
Lớp trưởng

- Đọc cá...
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp
*****************************************************************************************************
*
Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Hoạt động 1: THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI,
HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”
I. Yêu cầu giáo dục
- HS hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.
- HS có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- HS tích cực rèn luyện , thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
II. Nội dung và hình thức hoạt động
1. Nội dung: - Nội quy của nhà trường.
- Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà HS cần biết.
2. Hình thức hoạt động: - Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Trao đổi, thảo luận trong lớp.
- Văn nghệ.
III. Chuẩn bị hoạt động
1. Về phương tiện hoạt động:
a. GVCN chuẩn bị: - Bản nội quy và nhiệm vụ năm học.
- Giấy khổ to, bút dạ.
- Một số câu hỏi và đáp án.
b. HS chuẩn bị: - Đọc trước nội quy, quy định của nhà trường.
- Một số bài hát, bài thơ.
2. Về tổ chức:
* Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:
- Thông báo cho cả lớp về nội dung, hình thức kế hoạch “Thảo luận nội quy nhiệm
vụ năm học mới”. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một bản nội quy nhà
trường và một bản nhiệm vụ năm học mới. Chỉ định 1 HS làm người điều khiển hoạt động.
- XD chương trình hoạt động và bồi dưỡng cách thức điều khiển hoạt động cho HS.
- Ghi các câu hỏi thảo luận vào các phiếu riêng và đáp án giao trước cho HS điều khiển.
- Cử một số HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. Chỉ định một HS điều khiển chương
trình văn nghệ. Cử một số HS làm nhiệm vụ trang trí: kẻ tiêu đề hoạt động, kê bàn ghế.
- Dự kiến khách mời GV bộ môn.
* Nhiệm vụ của học sinh: Thực hiện các yêu cầu được giao.
IV. Tiến hành hoạt động
TL NGƯỜI THỰCHIỆN NỘI DUNG
5’ Lớp trưởng
Lớp trưởng
Hoạt động 1: Mở đầu
- Giới thiệu
- Hát tập thể: Lớp chúng ta kết đoàn. (Nhạc và lời: Mộng Lân)
- Nêu lý do, giới thiệu chương trình hoạt động.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội quy và nhiệm vụ năm học mới
- HS làm việc theo nhóm.
*******************************************************************************************************
Trang 1
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - Người đăng: hatuong82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 9 10 84