Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lao động

Được đăng lên bởi viendongtrieu-gmail-com
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n:
15 / 08 / 2012
Ngµy sinh ho¹t: 18 / 08 / 2012

Gi¸o ¸n sinh ho¹t líp 6A

TiÕt: 01 – TuÇn 01

Häc tËp néi quy trêng líp
I.Môc ®Ých, yªu cÇu:
- Cho häc sinh häc thuéc lßng l¹i c¸c néi quy cña trêng vµ c¶ nh÷ng néi quy riªng cña líp
®· ®Ò ra trong n¨m häc ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m häc cña líp.
- Cñng cè l¹i sè lîng häc sinh cña líp vµ n¾m b¾t t©m lý riªng cña tõng h/s ®Ó lËp kÕ ho¹ch
h® s¸t víi thùc tÕ h¬n.
- Th«ng b¸o nh÷ng c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ ®Çu n¨m häc vµ cho lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi.
II. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
- B¶n néi quy chung cña nhµ trêng vµ néi quy riªng cña líp do gi¸o viªn dù kiÕn ®Ò ra.
- Nh÷ng yªu cÇu vµ biÖn ph¸p cÇn gi¶i quyÕt nhanh chãng.
III. Ph¬ng ph¸p sinh ho¹t:
- GVCN hái h/s mét vµi c©u hái chung vÒ nhiÖm vô cña ngêi häc sinh.
- Cho mét h/s ®¹i diÖn ®äc to l¹i b¶n néi quy cña nhµ trêng vµ c¶ cña líp.
IV. Néi dung sinh ho¹t:
1) ¤n ®Þnh tæ chøc líp:
- Giao cho líp trëng æn ®Þnh líp vµ b¸o c¸o sÜ sè líp.
- Sè h/s ®i muén: ……………………………………………………..
- Sè h/s nghØ häc: + nghØ cã phÐp; …………………………………………………….
+ nghØ kh«ng phÐp; ………………………………………………..
2). T×nh h×nh chung:
? NhiÖm vô cña ngêi häc sinh khi ®Õn trêng lµ g×?
- GV yªu cÇu 2 ®Õn 3 h/s tr¶ lêi sau ®ã 1 h/s kh¸c nhËn xÐt bæ xung.
a) VÒ néi quy vµ häc tËp:
- Thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy, quy chÕ cña nhµ trêng nh»m chÊm døt nh÷ng lçi vi ph¹m
kh«ng ®¸ng cã cña h/s nh ®i häc muén, thùc hiÖn kh«ng nghiªm tóc 15’ truy bµi ®Çu giê,
tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña liªn ®éi nh tËp thÓ dôc ®Çu vµ gi÷a giê.
- T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ nh häc nhãm, ®«i b¹n häc tËp ®Ó n©ng cao phong trµo
häc tËp cña líp.
- Nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c néi quy cña trêng vµ c¶ nh÷ng néi quy cña líp ®· ®Ò ra quyÕt
t©m thay ®æi bé mÆt cña líp trong mäi gãc ®é díi sù ®¸nh gi¸ cña ®éi cê ®á vµ c¶ trong c¸i
nh×n cña c¸c gi¸o viªn ®èi víi tËp thÓ líp.
b) VÒ §oµn ®éi vµ lao ®éng:
- Tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng mµ §éi ®Ò ra nh tËp thÓ dôc vµ móa h¸t tËp thÓ.
- Thùc hiÖn lao ®éng ®©ú ®ñ nh÷ng nhiÖm vô nhµ trêng ph©n c«ng ®Çu n¨m ®Ó gãp phÇn
t¹o m«i trêng trong s¹ch cho häc tËp.
V. Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Ngµy so¹n:
21 / 08 / 2012
Ngµy sinh ho¹t: 25 / 08 / 2012
TiÕt: 02 – TuÇn 02
BÇu cö ban c¸n bé líp
I.Môc ®Ých, yªu cÇu:
- X©y dùng l¹i ®éi ngò c¸n bé líp ®Ó tù kiÓm tra theo dâi vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng chung
cña tËp thÓ líp trong n¨m häc.
- Thùc hiÖn c«ng viÖc øng cö vµ ®Ò cö nh÷ng häc sinh cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng tèt, n¨ng
®éng trong c«ng viÖc vµo ban ...
Gi¸o ¸n sinh ho¹t líp 6A
Ngµy so¹n: 15 / 08 / 2012
Ngµy sinh ho¹t: 18 / 08 / 2012 TiÕt: 01 – TuÇn 01
Häc tËp néi quy trêng líp
I.Môc ®Ých, yªu cÇu:
- Cho häc sinh häc thuéc lßng l¹i c¸c néi quy cña trêng vµ c¶ nh÷ng néi quy riªng cña líp
®· ®Ò ra trong n¨m häc ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m häc cña líp.
- Cñng cè l¹i sè lîng häc sinh cña líp vµ n¾m b¾t t©m lý riªng cña tõng h/s ®Ó lËp kÕ ho¹ch
h® s¸t víi thùc tÕ h¬n.
- Th«ng b¸o nh÷ng c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ ®Çu n¨m häc vµ cho lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi.
II. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
- B¶n néi quy chung cña nhµ trêng vµ néi quy riªng cña líp do gi¸o viªn dù kiÕn ®Ò ra.
- Nh÷ng yªu cÇu vµ biÖn ph¸p cÇn gi¶i quyÕt nhanh chãng.
III. Ph ¬ng ph¸p sinh ho¹t:
- GVCN hái h/s mét vµi c©u hái chung vÒ nhiÖm vô cña ngêi häc sinh.
- Cho mét h/s ®¹i diÖn ®äc to l¹i b¶n néi quy cña nhµ trêng vµ c¶ cña líp.
IV. Néi dung sinh ho¹t:
1) ¤n ®Þnh tæ chøc líp:
- Giao cho líp trëng æn ®Þnh líp vµ b¸o c¸o sÜ sè líp.
- Sè h/s ®i muén: ……………………………………………………..
- Sè h/s nghØ häc: + nghØ cã phÐp; …………………………………………………….
+ nghØ kh«ng phÐp; ………………………………………………..
2). T×nh h×nh chung:
? NhiÖm vô cña ngêi häc sinh khi ®Õn trêng lµ g×?
- GV yªu cÇu 2 ®Õn 3 h/s tr¶ lêi sau ®ã 1 h/s kh¸c nhËn xÐt bæ xung.
a) VÒ néi quy vµ häc tËp:
- Thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy, quy chÕ cña nhµ trêng nh»m chÊm døt nh÷ng lçi vi ph¹m
kh«ng ®¸ng cã cña h/s nh ®i häc muén, thùc hiÖn kh«ng nghiªm tóc 15’ truy bµi ®Çu giê,
tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña liªn ®éi nh tËp thÓ dôc ®Çu vµ gi÷a giê.
- T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ nh häc nhãm, ®«i b¹n häc tËp ®Ó n©ng cao phong trµo
häc tËp cña líp.
- Nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c néi quy cña trêng vµ c¶ nh÷ng néi quy cña líp ®· ®Ò ra quyÕt
t©m thay ®æi bé mÆt cña líp trong mäi gãc ®é díi sù ®¸nh gi¸ cña ®éi cê ®á vµ c¶ trong c¸i
nh×n cña c¸c gi¸o viªn ®èi víi tËp thÓ líp.
b) VÒ §oµn ®éi vµ lao ®éng:
- Tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng mµ §éi ®Ò ra nh tËp thÓ dôc vµ móa h¸t tËp thÓ.
- Thùc hiÖn lao ®éng ®©ú ®ñ nh÷ng nhiÖm vô nhµ trêng ph©n c«ng ®Çu n¨m ®Ó gãp phÇn
t¹o m«i trêng trong s¹ch cho häc tËp.
V. Rót kinh nghiÖm:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Ngµy so¹n: 21 / 08 / 2012
Ngµy sinh ho¹t: 25 / 08 / 2012 TiÕt: 02 – TuÇn 02
BÇu cö ban c¸n bé líp
I.Môc ®Ých, yªu cÇu:
- X©y dùng l¹i ®éi ngò c¸n bé líp ®Ó tù kiÓm tra theo dâi vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng chung
cña tËp thÓ líp trong n¨m häc.
- Thùc hiÖn c«ng viÖc øng cö vµ ®Ò cö nh÷ng häc sinh cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng tèt, n¨ng
®éng trong c«ng viÖc vµo ban c¸n bé líp tõ cÊp tæ ®Õn cÊp líp trëng theo tinh thÇn tù
nguyÖn, c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng.
- TiÕp tôc gÊp rót kiÓm tra vµ th«ng b¸o nh÷ng c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ ®Çu n¨m häc vµ cho
lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi.
*. KÜ n¨ng sèng cÇn gi¸o dôc:
Gi¸o viªn: NguyÔn Quang Minh N¨m häc: 2012 - 2013
1
Giáo án lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lao động - Người đăng: viendongtrieu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Giáo án lao động 9 10 275