Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lịch sử 11

Được đăng lên bởi Hoa Lục
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng: THPT Leâ Quyù Ñoân
Tuaàn: 1
Tieát: 1
Chöông 1:

Toå: Söû – GDCD- GDQP

Ngaøy soaïn: 19/08/2013
Ngaøy daïy: 22/08/2013
CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÙ, CHAÂU PHI VAØ KHU VÖÏC MÓ LATINH
(THEÁ KÆ XIX – ÑAÀU THEÁ KÆ XX)
Baøi 1: NHAÄT BAÛN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kieán thöùc:
- Söï xaâm löôïc cuûa chuû nghóa thöïc daân phöông Taây ñoái vôùi caùc nöôùc chaâu AÙ. Giaûi thích nguyeân nhaân.
- Nhaät Baûn theá kæ XIX: nguyeân nhaân, noäi dung noåi baät cuûa Caûi caùch Minh Trò, yù nghóa lòch söû.
- Troïng taâm: Cuoäc Duy taân Minh Trò.
2. Tư tưởng: Giáo duïc hoïc sinh nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa cuûa caûi caùch ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi.
3. Kỹ năng: Tö duy, khaùi quaùt, phaân tích, lieân heä thöïc teá.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
- Löôïc ñoà Nhaät Baûn theá kæ XIX - XX
- Tranh ảnh nhaân vaät lòch söû.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
1. Ổn ñịnh lớp: Gv ñieåm danh -> Ghi vaøo soå ñaàu baøi.
2. Kiểm tra baøi cũ: GV giôùi thieäu chöông trình lòch söû 11.
3. Baøi mới: Cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX, haàu heát caùc nöôùc lôùn, nhoû ôû khu vöïc Chaâu AÙ
ñeàu trôû thaønh nhöõng nöôùc thuoäc ñòa hay phuï thuoäc. Rieâng Nhaät Baûn thoaùt khoûi soá phaän
ñoù vaø nhanh choùng trôû thaønh moät nöôùc tö baûn chuû nghóa, phaùt trieån sang ñeá quoác vaø ñaåy
maïnh xaâm löôïc thuoäc ñòa. Vaäy quaù trình ñoù dieãn ra nhö theá naøo? Chuùng ta cuøng tìm
hieåu qua noäi dung baøi hoïc hoâm nay:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Noäi dung chính cuûa baøi hoïc
Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp
1.Nhaät Baûn töø ñaàu theá kæ XIX ñeán tröôùc naêm 1868
Gv söû duïng baûn ñoà theá giôùi giôùi thieäu khaùi - Kinh teá: Noâng nghieäp laïc haäu, tuy nhieân nhöõng maàm
moáng kinh teá tö baûn chuû nghóa ñaõ hình thaønh vaø phaùt
quaùt veà vò trí cuûa Nhaät Baûn.
Gv yeâu caàu Hs theo doõi sgk tìm nhöõng bieåu trieån nhanh choùng.
hieän suy yeáu veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi Nhaät - Chính trò: Ñeán giöõa theá kæ XIX, Nhaät vaãn laø quoác gia
phong kieán. Thieân hoaøng coù vò trí toái cao nhöng quyeàn
Baûn töø ñaàu theá kæ XIX ñeán tröôùc naêm 1868
- Tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi Nhaät Baûn haønh thöïc teá thuoäc veà Töôùng quaân – Soâgun.
- Xaõ hoäi: giai caáp tö saûn ngaøy caøng tröôûng thaønh vaø coù
nöûa ñaàu theá kæ XIX coù gì noåi baät?
theá löïc veà kinh teá, song khoâng coù quyeàn löïc veà chính trò.
Gv nhaän xeùt, keát luaän.
Phaân tích theâm veà taàng lôùp Samurai, nhaán Maâu thuaãn xaõ hoäi gay gaét.
- Caùc nöôùc ñeá quoác, tröôùc tieân laø Mó ñe doïa xaâm löôïc
maïnh m...
Tröôøng: THPT Leâ Quyù Ñoân Toå: Söû – GDCD- GDQP
Tuaàn: 1 Ngaøy soaïn: 19/08/2013
Tieát: 1 Ngaøy daïy: 22/08/2013
Chöông 1: CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÙ, CHAÂU PHI VAØ KHU VÖÏC MÓ LATINH
(THEÁ KÆ XIX – ÑAÀU THEÁ KÆ XX)
Baøi 1: NHAÄT BAÛN
I. M ỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Kieán thöùc:
- Söï xaâm löôïc cuûa chuû nghóa thöïc daân phöông Taây ñoái vôùi caùc nöôùc chaâu AÙ. Giaûi thích nguyeân nhaân.
- Nhaät Baûn theá kæ XIX: nguyeân nhaân, noäi dung noåi baät cuûa Caûi caùch Minh Trò, yù nghóa lòch söû.
- Troïng taâm: Cuoäc Duy taân Minh Trò.
2. T ư t ưở ng:  duïc hoïc sinh nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa cuûa caûi caùch ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi.
3. K n ă ng: Tö duy, khaùi quaùt, phaân tích, lieân heä thöïc teá.
II. THI ẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
- Löôïc ñoà Nhaät Baûn theá kæ XIX - XX
- Tranh nh nhaân vaät lòch söû.
III. TI ẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
1. n ñ nh l p: Gv ñieåm danh -> Ghi vaøo soå ñaàu baøi.
2. Ki m tra baøi c ũ: GV giôùi thieäu chöông trình lòch söû 11.
3. Baøi m i: Cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX, haàu heát caùc nöôùc lôùn, nhoû ôû khu vöïc Chaâu AÙ
ñeàu trôû thaønh nhöõng nöôùc thuoäc ñòa hay phuï thuoäc. Rieâng Nhaät Baûn thoaùt khoûi soá phaän
ñoù vaø nhanh choùng trôû thaønh moät nöôùc tö baûn chuû nghóa, phaùt trieån sang ñeá quoác vaø ñaåy
maïnh xaâm löôïc thuoäc ñòa. Vaäy quaù trình ñoù dieãn ra nhö theá naøo? Chuùng ta cuøng tìm
hieåu qua noäi dung baøi hoïc hoâm nay:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung chính cuûa baøi hoïc
Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp
Gv söû duïng baûn ñ theá giôùi giôùi thieäu khaùi
quaùt veà vò trí cuûa Nhaät Baûn.
Gv yeâu caàu Hs theo doõi sgk tìm nhöõng bieåu
hieän suy yeáu veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi Nhaät
Baûn töø ñaàu theá kæ XIX ñeán tröôùc naêm 1868
- Tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi Nhaät Baûn
nöûa ñaàu theá kæ XIX coù gì noåi baät?
Gv nhaän xeùt, keát luaän.
Phaân tích theâm veà taàng lôùp Samurai, nhaán
maïnh maâu thuaãn môùi trong xaõ hoäi.
- Trong hoaøn caûnh ñoù tình hình beân ngoaøi ñe
doïa gì ñeán Nhaät?
Gv höôùng daãn cho Hs lieân heä ñeán tình hình
Vieät Nam luùc baáy giôø.
1.Nhaät Baûn töø ñaàu theá kæ XIX ñeán tröôùc naêm 1868
- Kinh teá: Noâng nghieäp laïc haäu, tuy nhieân nhöõng maàm
moáng kinh teá baûn chuû nghóa ñaõ hình thaønh vaø phaùt
trieån nhanh choùng.
- Chính trò: Ñeán giöõa theá kæ XIX, Nhaät vaãn laø quoác gia
phong kieán. Thieân hoaøng coù trí toái cao nhöng quyeàn
haønh thöïc teá thuoäc veà Töôùng quaân – Soâgun.
- Xaõ hoäi: giai caáp saûn ngaøy caøng tröôûng thaønh vaø coù
theá löïc veà kinh teá, song khoâng coù quyeàn löïc veà chính trò.
Maâu thuaãn xaõ hoäi gay gaét.
- Caùc nöôùc ñeá quoác, tröôùc tieân laø Mó ñe doïa xaâm löôïc
Nhaät. Nhaät ñöùng tröôùc hai söï löïa choïn:
+ Duy trì cheá ñoä phong kieán
+ Caûi caùch duy taân ñaát nöôùc ñöa ñaát nöôùc phaùt trieån theo
con ñöôøng tö baûn chuû nghóa.
Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp – caù nhaân
Gv giôùi thieäu veà Thieân hoaøng Minh Trò v
2. Cuoäc Duy taân Minh Trò
- Cuoái naêm 1867 ñaàu naêm 1868, cheá ñoä Maïc Phuû
suïp ñoå. Thieân hoaøng Minh Trò sau khi leân ngoâi ñaõ tieán
GV: Luïc Th Hoa

giáo án lịch sử 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lịch sử 11 - Người đăng: Hoa Lục
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
giáo án lịch sử 11 9 10 782