Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Lịch sử 12 - Phân 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000)

Được đăng lên bởi hien-hoang
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 4122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n: LÞch sö 12

GVTH: §ång M¹nh Hµ

TiÕt:1
Ngµy so¹n:.......................
Ngµy d¹y:........................

,

Ph©n i: lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i (1945 - 2000)
Ch¬ng i: sù hinh thµnh trËt tù thÕ giíi míi sau
chiÕn tranh thÕ giíi thø hai (1945 - 2000)
Bµi 1: sù hinh thµnh trËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn
tranh thÕ giíi thø hai (1945 - 2000)
I. Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc:
- Héi nghÞ Ianta ®· ®a ra nh÷ng tho¶ thuËn vÒ mét trËt tù thÕ giíi míi.
- Môc ®Ých, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña tæ chøc LHQ.
- Sù h×nh thµnh hai hÖ thèng x· héi TBCN vµ XHCN.
2. Kü n¨ng:
- Quan s¸t, khai th¸c tranh ¶nh.
- KÜ n¨ng t duy, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp.
3. T tëng:
- Cã nhËn thøc kh¸ch quan vÒ sù biÕn ®æi to lín cña t×nh h×nh thÕ giíi.
- Quý träng, gi÷ g×n vµ b¶o vÖ nÒn hoµ b×nh.
II. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
- Gi¸o ¸n, SGK, TLTK.
- Tranh ¶nh, b¶n ®å.
2. Häc sinh:
- Vë ghi, SGK, TLTK.
- §äc tríc bµi míi.
III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
1. æn ®Þnh trËt tù líp vµ kiÓm tra sÜ sè:
2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng
3. Néi dung bµi míi:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - häc
Néi dung cÇn ®¹t
sinh
Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp
I. Héi nghÞ Ianta (2/1945) vµ nh÷ng tho¶
GV: §©u n¨m 1945 chiÕn tranh thuËn cña ba cêng quèc.
thÕ giíi thø hai x¾p kÕt thóc nhiÒu 1. Hoµn c¶nh.
vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®îc ®Æt ra:
- Nhanh chãng ®¸nh b¹i chñ nghÜa ph¸t xÝt.
- Tæ chøc l¹i trËt tù thÕ giíi sau chiÕn tranh.
Trêng THPT S¬n ThÞnh (Ph©n hiÖu NËm Bóng)

1

Gi¸o ¸n: LÞch sö 12

GVTH: §ång M¹nh Hµ

- Ph©n chia l¹i thi trêng thÕ giíi sau chiÕn tranh.
GV: Héi nghÞ ®· da ra nh÷ng néi 2. Néi dung héi nghÞ.
dung nµo? nh÷ng néi dung nµy cã
t¸c dông nh thÕ nµo?
- Tõ ngµy 4 ®Õn ngµy 11/2/1945 mét héi nghÞ
HS: §äc lít SGK Vµ t×m ý tr¶ lêi. quèc tÕ lín ®· triÖu tËp t¹i Ianta víi sù than gia
- X¸c ®Þnh môc tiªu chung
cña ba níc lín Liªn x«, Anh, MÜ.
- Thµnh lËp tæ chøc LHQ
- Héi nghÞ ®· ®a ra nh÷ng néi dung quan träng.
- Tho¶ thuËn vÒ viÖc ®ãng qu©n
+ Tiªu diÖt tËn gèc chñ nghÜa ph¸t xÝt.
GV: NhËn xÐt vµ chèy l¹i ý chÝnh
+ Thµnh lËp tæ chøc LHQ ®Ó duy tr× hoµ
binh vµ an ninh trªn thÕ giíi.
+ Tho¶ thuËn vª viÖc ®ãng qu©n vµ ph¹m vi
¶nh hëng.
GV: Héi nghÞ nµy ®· ®Ó l¹i ý
nghÜa nh thÕ nµo?
HS: Suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái
cña gi¸o viªn
GV: Cho häc sinh bæ xung vµ
chèt l¹i ý chinh ®Ó häc sinh n¾m
b¾t

3. ý nghÜa.
- Nh÷ng quyÕt ®Þnh nµy ®· trë thµnh khu©n khæ
cña mét trËt tù thÕ giíi míi.
- TrËt tù thÕ giíi míi thiÕt lËp gäi lµ trËt tù hai
cùc Ianta.

Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¸ nh©n

II. Sù thµnh lËp Liªn Hîp Quèc.

GV: Qu¸ tr×nh thµnh lËp tæ...
Gi¸o ¸n: LÞch sö 12 GVTH: §ång M¹nh Hµ
, TiÕt:1
Ngµy so¹n:.......................
Ngµy d¹y:........................
Ph©n i: lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i (1945 - 2000)
Ch ¬ng i: sù hinh thµnh trËt tù thÕ giíi míi sau
chiÕn tranh thÕ giíi thø hai (1945 - 2000)
Bµi 1: sù hinh thµnh trËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn
tranh thÕ giíi thø hai (1945 - 2000)
I. Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc:
- Héi nghÞ Ianta ®· ®a ra nh÷ng tho¶ thuËn vÒ mét trËt tù thÕ giíi míi.
- Môc ®Ých, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña tæ chøc LHQ.
- Sù h×nh thµnh hai hÖ thèng x· héi TBCN vµ XHCN.
2. Kü n¨ng:
- Quan s¸t, khai th¸c tranh ¶nh.
- KÜ n¨ng t duy, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp.
3. T tëng:
- Cã nhËn thøc kh¸ch quan vÒ sù biÕn ®æi to lín cña t×nh h×nh thÕ giíi.
- Quý träng, gi÷ g×n vµ b¶o vÖ nÒn hoµ b×nh.
II. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
- Gi¸o ¸n, SGK, TLTK.
- Tranh ¶nh, b¶n ®å.
2. Häc sinh:
- Vë ghi, SGK, TLTK.
- §äc tríc bµi míi.
III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
1. æn ®Þnh trËt tù líp vµ kiÓm tra sÜ sè:
2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng
3. Néi dung bµi míi:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - häc
sinh
Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp
GV: §©u n¨m 1945 chiÕn tranh
thÕ giíi thø hai x¾p kÕt thóc nhiÒu
vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®îc ®Æt ra:
I. Héi nghÞ Ianta (2/1945) nh÷ng tho¶
thuËn cña ba cêng quèc.
1. Hoµn c¶nh.
- Nhanh chãng ®¸nh b¹i chñ nghÜa ph¸t xÝt.
- Tæ chøc l¹i trËt tù thÕ giíi sau chiÕn tranh.
Trêng THPT S¬n ThÞnh (Ph©n hiÖu NËm Bóng) 1
Giáo án Lịch sử 12 - Phân 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Lịch sử 12 - Phân 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) - Người đăng: hien-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
Giáo án Lịch sử 12 - Phân 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) 9 10 0