Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lịch sử 3

Được đăng lên bởi Ha Hoang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 1
LÞch sö
M«n lÞch sö vµ ®Þa lý

A- Môc tiªu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- VÞ trÝ ®Þa lý, h×nh d¸ng cña ®Êt níc ta.- Trªn ®Êt níc ta cã nhiÒu d©n téc sinh sèng
vµ cã chung 1 lÞch sö, 1Tæ quèc.
- Mét sè yªu cÇu khi häc xong m«n LÞch sö vµ §Þa lý.
B- §å dïng d¹y häc:
- B¶n ®å §Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam, b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam.
- H×nh ¶nh sinh ho¹t cña mét sè vïng.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I- Tæ chøc:
- Líp h¸t
II- KiÓm tra: KT dông cô häc tËp cña HS
III- Bµi míi:
+ H§1: Lµm viÖc c¶ líp
- HS theo dâi.
- GV treo b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam
- HS tr×nh bµy vµ x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å
Giíi thiÖu vÞ trÝ cña ®Êt níc ta vµ d©n c ë vÞ trÝ tØnh, thµnh phè mµ em sèng.
mçi vïng.
+ H§ 2: Lµm viÖc nhãm
- GV giao viÖc cho c¸c nhãm:
- Lµm viÖc nhãm 4
- Ph¸t cho mçi nhãm mét sè tranh, ¶nh
- Th¶o luËn
vÒ c¶nh sinh ho¹t cña mét sè d©n téc,
- §¹i diÖn tr×nh bµy tríc líp.
yªu cÇu HS t×m hiÓu vµ m« t¶ bøc tranh
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
vµ ¶nh ®ã.
- GV kÕt luËn: Mçi d©n téc sèng trªn ®Êt
níc VN cã nÐt v¨n ho¸ riªng song ®Òu
- HS nh¾c l¹i
cã cïng mét Tæ Quèc, mét lÞch sö VN.
+ H§3: Lµm viÖc c¶ líp
- HS ®a ra c¸c dÉn chøng.
§Ó Tæ quèc ta t¬i ®Ñp nh ngµy h«m nay,
«ng cha ta ®· tr¶i qua hµng ngµn n¨m
- NhËn xÐt vµ bæ xung
dùng níc vµ gi÷ níc. Em nµo cã thÓ kÓ
®îc mét sù kiÖn lÞch sö nµo chng minh
®iÒu ®ã ?
- GV kÕt luËn:
+ H§ 4: Lµm viÖc c¶ líp
- GVhíng dÉn c¸ch häc m«n lÞch sö vµ - HS ®a ra ý kiÕn cña m×nh vÒ c¸ch häc
®Þa lý
bé m«n.
- §a ra vÝ dô cô thÓ, råi nhËn xÐt.
- NhËn xÐt vµ lÕt luËn
IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
1- Cñng cè: - M«n lÞch sö vµ ®Þa lý líp 4 gióp c¸c em hiÓu biÕt ®iÒu g× ?
2- DÆn dß: VN xem tríc bµi “ lµm quen víi b¶n ®å”.

TiÕt 2 :

LÞch sö

Lµm quen víi b¶n ®å

A- Môc tiªu:
- §Þnh nghÜa ®¬n gi¶n vÒ b¶n ®å.
- BiÕt mét sè yÕu tè vÒ b¶n ®å: Tªn, ph¬ng híng, tû lÖ, kÝ hiÖu b¶n ®å,...
- C¸c kÝ hiÖu cña mét sè ®èi tîng ®Þa lý thÓ hiÖn trªn b¶n ®å.
B- §å dïng d¹y häc:
GV: - Mét sè lo¹i b¶n ®å: ThÕ giíi, ch©u lôc, ViÖt Nam,...
HS: SGK

C- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
I- Tæ chøc:
II- KiÓm tra:M«n lÞch sö vµ ®Þa lý gióp em
®iÒu g×?
III- D¹y bµi míi:
+ H§1: lµm viÖc c¶ líp
B1: Treo c¸c lo¹i b¶n ®å lªn b¶ng
- HDÉn HS nªu tªn c¸c b¶n ®å vµ ph¹m vi
l·nh thæ ®îc thÓ hiÖn
B2: Gäi HS tr¶ lêi

- H¸t
- Vµi HS.

Ho¹t ®éng cña trß

1- B¶n ®å:
- HS quan s¸t
- Thùc hµnh lªn chØ b¶n ®å
- HS nªu: B¶n ®å lµ h×nh vÏ thu nhá
mét khu vùc hay toµn bé bÒ mÆt tr¸i
®Êt theo mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh
- NhËn xÐt vµ bæ sung
- HS quan s¸t S...
TuÇn 1
LÞch sö
M«n lÞch sö vµ ®Þa lý
A- Môc tiªu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- VÞ trÝ ®Þa lý, h×nh d¸ng cña ®Êt níc ta.- Trªn ®Êt níc ta cã nhiÒu d©n téc sinh sèng
vµ cã chung 1 lÞch sö, 1Tæ quèc.
- Mét sè yªu cÇu khi häc xong m«n LÞch sö vµ §Þa lý.
B- §å dïng d¹y häc:
- B¶n ®å §Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam, b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam.
- H×nh ¶nh sinh ho¹t cña mét sè vïng.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
I- Tæ chøc:
II- KiÓm tra: KT dông cô häc tËp cña HS
III- Bµi míi:
+ H§1: Lµm viÖc c¶ líp
- GV treo b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam
Giíi thiÖu vÞ trÝ cña ®Êt níc ta vµ d©n c ë
mçi vïng.
+ H§ 2: Lµm viÖc nhãm
- GV giao viÖc cho c¸c nhãm:
- Ph¸t cho mçi nhãm mét sè tranh, ¶nh
vÒ c¶nh sinh ho¹t cña mét sè d©n téc,
yªu cÇu HS t×m hiÓu vµ m« t¶ bøc tranh
vµ ¶nh ®ã.
- GV kÕt luËn: Mçi d©n téc sèng trªn ®Êt
níc VN cã nÐt v¨n ho¸ riªng song ®Òu
cã cïng mét Tæ Quèc, mét lÞch sö VN.
+ H§3: Lµm viÖc c¶ líp
§Ó Tæ quèc ta t¬i ®Ñp nh ngµy h«m nay,
«ng cha ta ®· tr¶i qua hµng ngµn n¨m
dùng níc vµ gi÷ níc. Em nµo cã thÓ kÓ
®îc mét sù kiÖn lÞch sö nµo chng minh
®iÒu ®ã ?
- GV kÕt luËn:
+ H§ 4: Lµm viÖc c¶ líp
- GVhíng dÉn c¸ch häc m«n lÞch sö vµ
®Þa lý
- §a ra vÝ dô cô thÓ, råi nhËn xÐt.
- NhËn xÐt vµ lÕt luËn
- Líp h¸t
- HS theo dâi.
- HS tr×nh bµy vµ x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å
vÞ trÝ tØnh, thµnh phè mµ em sèng.
- Lµm viÖc nhãm 4
- To luËn
- §¹i diÖn tr×nh bµy tríc líp.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- HS nh¾c l¹i
- HS ®a ra c¸c dÉn chøng.
- NhËn xÐt vµ bæ xung
- HS ®a ra ý kiÕn cña m×nh vÒ c¸ch häc
bé m«n.
IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
1- Cñng cè: - M«n lÞch sö vµ ®Þa lý líp 4 gióp c¸c em hiÓu biÕt ®iÒu g× ?
2- DÆn dß: VN xem tríc bµi “ lµm quen víi b¶n ®å”.
LÞch sö
TiÕ t 2 : Lµm quen víi b¶n ®å
A- Môc tiªu:
- §Þnh nghÜa ®¬n gi¶n vÒ b¶n ®å.
- BiÕt mét sè yÕu tè vÒ b¶n ®å: Tªn, ph¬ng híng, tû lÖ, kÝ hiÖu b¶n ®å,...
- C¸c kÝ hiÖu cña mét sè ®èi tîng ®Þa lý thÓ hiÖn trªn b¶n ®å.
B- §å dïng d¹y häc:
GV: - Mét sè lo¹i b¶n ®å: T giíi, ch©u lôc, ViÖt Nam,...
HS: SGK
Giáo án lịch sử 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lịch sử 3 - Người đăng: Ha Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo án lịch sử 3 9 10 225