Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lịch sừ 7 tuần 1 đến tuần 5

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhựt Ảnh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 14/8/2015
Tuần 1
Tiết 1
Phần I: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN
CHÂU ÂU
( Thời sơ, trung kì trung đại )
I/ Mục tiêu.
1.Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Quá trình hình thành XHPK ở Châu Âu, cơ cấu XH.
- Hiểu được khái niệm lãnh địa PK và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.
- Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào, kinh tế thành thị trung đại khác
kinh tế lãnh địa ra sao.
2. Tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức cho hs về sự phát triển hợp quy luật của XH.
3. Kĩ năng:
- Biết sử dụng bản đồ châu Á để xác định vị trí các quốc gia.
- Bồi dưỡng kĩ năng so sánh đối chiếu.
II/ Chuẩn bị.
GV: Bản đồ châu Âu thời phong kiến…
PP: Nêu vấn đề, trực quan, gợi mở, vấn đáp.
HS: soạn và học bài.
III/ Tiến trình dạy - học.
1/ Ổn định.
2/ Kiểm tra :
- Sgk, vở và dụng cụ học tập của học sinh (7B,C,D)
- Ở Lịch sử lớp 6 đã học về lịch sử các quốc gia cổ đại Phương Tây, em hãy kể tên
một vài quốc gia CĐPT? (7A)
3/ Bài mới.
Lịch sử xã hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đọan. Học lịch sử
lớp 6, chúng ta đã biết được nguồn gốc và sự phát triển của loài người nói chung và
dân tộc Việt Nam nói riêng trong thời kì cổ đại, chúng ta sẽ học nối tiếp một thời kì
mới: - Thời trung đại. Trong bài học đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu “ Sự hình thành và
phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu”

Hoạt động GV
Hoạt động 1
- Yêu cầu HS đọc phần kênh
chữ.
- Giảng (chỉ trên lược đồ): từ
thiên kỉ I TCN, các quốc gia
cổ đại phương Tây Hi Lạp và
Rô-ma phát triển mạnh đến
thế kỉ V.

Hoạt động HS

Ghi bảng
1/ Sự hình thành xã hội
phong kiến ở châu Âu.

- Đọc phần 1 SGK.
- Quan sát bản đồ và
theo dõi để nắm kiến
thức.

? Các quốc gia cổ đại
Phương tây bị bộ tộc nào tiêu -> Bộ tộc người Giécman từ phương bắc
diệt?
tràn xuống tiêu diệt.
? Sau đó người Giéc-man đã
-> Chia ruộng đất,
làm gì?
phong tước vị cho
(7A)? Những việc làm ấy nhau.
làm cho xã hội phương Tây -> Bộ máy nhà nước
chiếm hữu nô lệ sụp
biến đổi như thế nào?
đổ. Các tầng lớp mới
xuất hiện: lãnh chúa
? Lãnh chúa là những người và nông nô.
-> Vừa có ruộng đất
như thế nào?
? Nông nô do những tầng lớp vừa có tước vị.
- >Nô lệ và nông dân.
nào hình thành?

- Hoàn cảnh lịch sử: cuối
thế kỉ V, người Gíec-man
tiêu diệt các quốc gia cổ
đại Hi Lạp và Rô-ma.

?Quan hệ giữa lãnh chúa với
-> Nông nô phụ thuộc
nông nô như thế nào?
lãnh chúa

- Nông nô phụ thuộc lãnh
chúa → xã hội phong kiến
hình thành.

Hoạt động 2
- gọi hs đọc
? Em hiểu như thế nào là - đọ...
Ngày soạn: 14/8/2015 Tuần 1 Tiết 1
Phần I: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN
CHÂU ÂU
( Thời sơ, trung kì trung đại )
I/ Mục tiêu.
1.Kiến thức : Giúp học sinh nắm được:
- Quá trình hình thành XHPK ở Châu Âu, cơ cấu XH.
- Hiểu được khái niệm lãnh địa PK và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.
- Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào, kinh tế thành thị trung đại khác
kinh tế lãnh địa ra sao.
2. Tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức cho hs về sự phát triển hợp quy luật của XH.
3. Kĩ năng:
- Biết sử dụng bản đồ châu Á để xác định vị trí các quốc gia.
- Bồi dưỡng kĩ năng so sánh đối chiếu.
II/ Chuẩn bị.
GV: Bản đồ châu Âu thời phong kiến…
PP: Nêu vấn đề, trực quan, gợi mở, vấn đáp.
HS: soạn và học bài.
III/ Tiến trình dạy - học.
1/ Ổn định.
2/ Kiểm tra :
- Sgk, vở và dụng cụ học tập của học sinh (7B,C,D)
- Lịch sử lớp 6 đã học về lịch sử các quốc gia cổ đại Phương Tây, em hãy kể tên
một vài quốc gia CĐPT? (7A)
3/ Bài mới.
Lịch sử hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đọan. Học lịch sử
lớp 6, chúng ta đã biết được nguồn gốc sự phát triển của loài người nói chung
dân tộc Việt Nam nói riêng trong thời cổ đại, chúng ta sẽ học nối tiếp một thời
mới: - Thời trung đại. Trong bài học đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu “ Sự hình thành và
phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu”
giáo án lịch sừ 7 tuần 1 đến tuần 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lịch sừ 7 tuần 1 đến tuần 5 - Người đăng: Nguyễn Nhựt Ảnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
giáo án lịch sừ 7 tuần 1 đến tuần 5 9 10 777