Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lịch sử 8

Được đăng lên bởi lichsuthcsnamsach
Số trang: 216 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n LÞch sö 8
N¨m häc : 2014 - 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 20 - 8 – 2014
CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ
BẢN (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI- ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX)
1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành
1. 1. KiÕn thøc:
- Học sinh biết:
+ Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ
XVI – Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.
+ Nguyên nhân, kết quả của cuộc cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII.
+ Nguyên nhân, kết quả của chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
+ Tình hình nước Pháp trước cách mạng. Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cách mạng.
Diễn biến chính của cách mạng.
+ Một số phát minh chủ yếu về cách mạng công nghiệp ở Anh.
+ Giới thiệu về tiểu sử của Mác và Ăng ghen.
+ Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30-40 của
thế kỉ XIX.
- Học sinh hiểu:
+ Nguyên nhân sâu xa bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.
+ Sự kiện chiếm ngục Ba- xti ngày 14.7. 1789- mở đầu cách mạng tư sản Pháp.
+ Ý nghĩa lịch sử và hạn chế của các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mĩ.
+ Đánh giá hệ quả của cách mạng công nghiệp.
+ Lí giải được vì sao chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.
+ Hợp chúng quốc Mĩ- Nhà nước tư sản.
+ Hiểu được nội dung bản “Tuyên ngôn độc lập 1776 của Mĩ”, “Tuyên ngôn Nhân
quyền, Dân quyền” của Pháp.
+ Tư tưởng của Mác và Ăng ghen; khái quát sự phát triển của phong trào công nhân sau
khi Quốc tế thứ nhất thành lập.
+ Sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của CNTB. Vì sao giai cấp
công nhân đấu tranh chống giai cấp tư sản.
- Học sinh vận dụng:
+ Phân tích khái niệm “cách mạng tư sản”, “cách mạng công nghiệp”
+ Lập bảng thống kê tiến trình cách mạng tư sản Pháp.
+ Chứng minh cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng
thời là 1 cuộc cách mạng tư sản.
+ Đánh giá được vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng tư sản Pháp.
+ Chứng minh cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc đại cách mạng.
1. 2. T tëng:
- NhËn thøc ®óng vÒ vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n.
- NhËn thÊy tÝnh h¹n chÕ cña CMTS.
- Sù ¸p bøc, bãc lét cña CNTB ®· g©y nªn bao ®au khæ cho nh©n d©n lao ®éng thÕ giíi.
- Gi¸o dôc tinh thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh, tinh thÇn ®oµn kÕt ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng
nh©n.
1. 3. KÜ n¨ng:
- Khai th¸c néi dung vµ sö dông kªnh h×nh trong SGK.
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c...
Gi¸o ¸n LÞch sö 8 N¨m häc : 2014 - 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 20 - 8 – 2014
CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ
BẢN (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI- ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX)
1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành
1. 1. KiÕn thøc:
- Học sinh biết:
+ Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Lan giữa thế kỉ
XVI – Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.
+ Nguyên nhân, kết quả của cuộc cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII.
+ Nguyên nhân, kết quả của chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
+ Tình hình nước Pháp trước cách mạng. Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cách mạng.
Diễn biến chính của cách mạng.
+ Một số phát minh chủ yếu về cách mạng công nghiệp ở Anh.
+ Giới thiệu về tiểu sử của Mác và Ăng ghen.
+ Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30-40 của
thế kỉ XIX.
- Học sinh hiểu:
+ Nguyên nhân sâu xa bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.
+ Sự kiện chiếm ngục Ba- xti ngày 14.7. 1789- mở đầu cách mạng tư sản Pháp.
+ Ý nghĩa lịch sử và hạn chế của các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mĩ.
+ Đánh giá hệ quả của cách mạng công nghiệp.
+ Lí giải được vì sao chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.
+ Hợp chúng quốc Mĩ- Nhà nước tư sản.
+ Hiểu được nội dung bản “Tuyên ngôn độc lập 1776 của Mĩ”, “Tuyên ngôn Nhân
quyền, Dân quyền” của Pháp.
+ Tư tưởng của Mác và Ăng ghen; khái quát sự phát triển của phong trào công nhân sau
khi Quốc tế thứ nhất thành lập.
+ Sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của CNTB. Vì sao giai cấp
công nhân đấu tranh chống giai cấp tư sản.
- Học sinh vận dụng:
+ Phân tích khái niệm “cách mạng tư sản”, “cách mạng công nghiệp”
+ Lập bảng thống kê tiến trình cách mạng tư sản Pháp.
+ Chứng minh cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng
thời là 1 cuộc cách mạng tư sản.
+ Đánh giá được vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng tư sản Pháp.
+ Chứng minh cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc đại cách mạng.
1. 2. T tëng:
- NhËn thøc ®óng vÒ vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n.
- NhËn thÊy tÝnh h¹n chÕ cña CMTS.
- Sù ¸p bøc, bãc lét cña CNTB ®· g©y nªn bao ®au khæ cho nh©n d©n lao ®éng thÕ giíi.
- Gi¸o dôc tinh thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh, tinh thÇn ®oµn kÕt ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng
nh©n.
1. 3. KÜ n¨ng:
- Khai th¸c néi dung vµ sö dông kªnh h×nh trong SGK.
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c níc ¢u - MÜ trªn lîc ®å thÕ giíi.
==============================================================
Gi¸o viªn : NguyÔn Huy Dòng Trêng THCS Hång Phong – Nam S¸ch
giáo án lịch sử 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lịch sử 8 - Người đăng: lichsuthcsnamsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
216 Vietnamese
giáo án lịch sử 8 9 10 681