Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lịch sử lớp 6

Được đăng lên bởi anhtannbk1610
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 20

Ngày soạn: 03/01/2016
CHƯƠNG III : THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH
GIÀNH ĐỘC LẬP
Tiết 19 Bài 17: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

I . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức : HS biết được
- Sau thất bại của An Dương Vương , đất nước ta bị phong kiến phương Bắc
thống trị , sử gọi là thời Bắc thuộc . Ách thống trị tàn bạo của thế lực phong kiến
phương Bắc đối với nước ta là nguyên nhân dẫn tới cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng .
- Cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng được toàn thể nhân dân ủng hộ , nên đã nhanh
chóng thành công . Ách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc bị lật đỗ , đất
nước ta giành lại độc lập dân tộc .
2. Kĩ năng :
- Biết tìm nguyên nhân và mục đích của một sự kiện lịch sử .
- Bước đầu sử dụng những kĩ năng cơ bản để vẽ và đọc bản đồ lịch sử .
3. Tư tưởng :
- Giáo dục ý thức căm thù quân xâm lược , bước đầu xây dựng ý thức tự hào , tự
tôn dân tộc
- Lòng biết ơn Hai Bà Trưng và tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV: - Lược đồ về cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng .
- Tranh ảnh , tư liệu tham khảo.
HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Dạy học bài mới.
Giới thiệu bài mới. Sau khi rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu năm 179 TCN đến thế
kỉ I SCN nước ta đã có nhiều thay đổi. Dưới ách đô hộ của nhà Hán, nhân dân ta có
cuộc sống vô cùng cực khổ. Không chịu cảnh bị đô hộ và áp bức bóc lột nhân dân ta
đã đứng dậy đánh giặc dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng. Vậy nước ta đã có
những thay đổi như thế nào? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra và giành thắng
lợi ra sao? Vì sao cuộc khởi nghĩa lại giành thắng lợi? ... Chúng ta đi tìm hiểu bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Cá nhân: (Tìm hiểu nước Âu
Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi
thay ?)
HS đọc mục 1 SGK .
GV? Sau khi đánh chiếm Âu Lạc nhà Hán
đã áp đặt chính sách cai trị như thế nào ?
HS : Dựa vào SGK trả lời .
- Chính sách cai trị :
+ Hành chính : Chia nước ta thành 3 quận
và gộp với 6 quận của Trung Quốc thành
Châu Giao.
+ Kinh tế: Nộp thuế, cống nạp, vơ vét của
cải .
+ Đồng hóa dân tộc ta.
GV? Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận
của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm
âm mưu gì ? Em có nhận xét gì về cách đặt
quan lại cai trị của nhà Hán ?
HS : Nhà Hán muốn chiếm đóng lâu dài và
xóa tên nước ta , biến nước ta thành bộ phận
lãnh thổ của Trung Quốc .
GV? Bộ máy cai trị của nhà Hán như thế
nào ?
HS: Trả lời.
GV? Nhân dân Châu Giao bị nhà Hán bóc
lột như thế nào ? Nhà Há...
Tuần 20 Ngày soạn: 03/01/2016
CHƯƠNG III : THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH
GIÀNH ĐỘC LẬP
Tiết 19 Bài 17: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
I . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức : HS biết được
- Sau thất bại của An Dương Vương , đất nước ta bị phong kiến phương Bắc
thống tr , sử gọi thời Bắc thuộc . Ách thống tr tàn bạo của thế lực phong kiến
phương Bắc đối với nước ta là nguyên nhân dẫn tới cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng .
- Cuộc khỡi nghĩa Hai Trưng được toàn thể nhân dân ủng hộ , nên đã nhanh
chóng thành công . Ách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc bị lật đỗ , đất
nước ta giành lại độc lập dân tộc .
2. Kĩ năng :
- Biết tìm nguyên nhân và mục đích của một sự kiện lịch sử .
- Bước đầu sử dụng những kĩ năng cơ bản để vẽ và đọc bản đồ lịch sử .
3. Tư tưởng :
- Giáo dục ý thức căm tquân xâm lược , bước đầu xây dựng ý thức tự hào , tự
tôn dân tộc
- Lòng biết ơn Hai Bà Trưng và tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV: - Lược đồ về cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng .
- Tranh ảnh , tư liệu tham khảo.
HS: Soạn bài, chuZn bị tài liệu có liên quan
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
1. <n đ>nh:
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Dạy học bài mới.
Giới thiệu bài mới. Sau khi rơi o ách đô hộ của nhà Triệu năm 179 TCN đến thế
kỉ I SCN ớc ta đã có nhiều thay đổi. Dưới ách đô hộ của nhà Hán, nhân dân ta
cuộc sống vô cùng cực khổ. Không chịu cảnh bị đô hộ và áp bức bóc lột nhân dân ta
đã đứng dậy đánh giặc dưới s lãnh đạo của Hai Bà Trưng. Vậy ớc ta đã
những thay đổi như thế nào? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra và giành thắng
lợi ra sao? Vì sao cuộc khởi nghĩa lại giành thắng lợi? ... Chúng ta đi tìm hiểu bài.
Giáo án lịch sử lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lịch sử lớp 6 - Người đăng: anhtannbk1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án lịch sử lớp 6 9 10 809