Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lịch sử

Được đăng lên bởi Trai Rau Ma
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KiÓm tra bµi cò
Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 8 cña §¶ng céng s¶n §«ng D¬ng
(5.1941) cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. H·y chän ý ®óng nhÊt trong c¸c
ý sau ®©y?
A. Héi nghÞ ®· hoµn chØnh chñ tr¬ng chuyÓn híng chØ ®¹o
chiÕn lîc cho c¸ch m¹ng.
B.

Héi nghÞ cã t¸c dông quyÕt ®Þnh trong viÖc ra ®êi mÆt trËn
ViÖt Minh vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng cña mÆt trËn.

C. Héi nghÞ cã t¸c dông quyÕt ®Þnh trong viÖc ®éng viªn
toµn §¶ng, toµn d©n chuÈn bÞ tiÕn tíi C¸ch m¹ng th¸ng
T¸m.
D. Héi nghÞ ®· hoµn chØnh chuyÓn híng chØ ®¹o chiÕn lîc
c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®èi víi
th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng.

Bài 23

I. LÖnh Tæng khëi nghÜa ®îc ban bè.
*) Hoµn c¶nh:
- ThÕ giíi:
LÖnh tæng khëi nghÜa ®
+ Ph¸t xÝt §øc ®Çu hµng
îc qu©n
ban bè®ång
trongminh
hoµnv« ®iÒu
kiÖn(9/5/1945).
c¶nh nµo?
+ Ph¸t xÝt NhËt ®Çu hµng qu©n ®ång minh v« ®iÒu
kiÖn(14/8/1945).
-> ChiÕn tranh thÕ giíi 2 kÕt thóc.
-Trong níc:
+ NhËt hoang mang lo sî, dao ®éng.
+Nh©n d©n ta chuÈn bÞ chu d¸o s½n sµng tiÕn lªn tæng
khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn.
-> Thêi c¬ ®· chÝn muåi.

I. LÖnh Tæng khëi nghÜa ®îc ban bè.
*) Chñ tr¬ng cña §¶ng.
- Ngµy 14 - 15/8/1945 Tr
§¶ng
céng
s¶n®ã§«ng
íc t×nh
h×nh
§¶ngD¬ng
häp ë T©n Trµo quyÕt ®Þnh
khëi
ta tæng
®· lµm
g× ?nghÜa trong
c¶ níc.
+ Uû ban khëi nghÜa toµn quèc thµnh lËp.
+ Ra qu©n lÖnh sè 1.
- Ngµy 16/8/1945 Quèc d©n §¹i héi häp ë T©n
Trµo.
- ChiÒu 16/8/1945. §ång chÝ Vâ Nguyªn Gi¸p, tõ
T©n Trµo dÉn qu©n gi¶i phãng thÞ x· Th¸i
Nguyªn, më ®êng vÒ Hµ Néi.

II. Giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi.
-Kh«ng khÝ c¸ch m¹ng rÊt s«i næi.
Em h·y cho biÕt khëi nghÜa giµnh
Hµ Néi
ra nh
-QuÇn chóngchÝnh
h¨ngquyÒn
h¸i ra ënhËp
c¸c diÔn
tæ chøc
cøuthÕ
quèc vµ tù vÖ
chiÕn ®Êu. nµo?
-Ngµy 16-8-1945 truyÒn ®¬n, biÓu ng÷ kªu gäi khëi nghÜa xuÊt
hiÖn kh¾p n¬i, chÝnh quyÒn bï nh×n th©n NhËt bÞ lung lay tËn
gèc rÔ.
-Ngµy 19/8/1945 quÇn chóng kÐo vÒ qu¶ng trêng nhµ h¸t lín dù
mÝt tinh, chuyÓn thµnh biÓu t×nh chiÕm c¸c c«ng së cña chÝnh
quyÒn bï nh×n.

Cuéc mÝt tinh t¹i Nhµ h¸t lín- Hµ Néi (19. 8. 1945)

II. Giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi.
-Kh«ng khÝ c¸ch m¹ng rÊt s«i næi.
-QuÇn chóng h¨ng h¸i ra nhËp c¸c tæ chøc cøu quèc vµ tù vÖ
chiÕn ®Êu.
-Ngµy 16-8-1945 truyÒn ®¬n, biÓu ng÷ kªu gäi khëi nghÜa xuÊt
hiÖn kh¾p n¬i, chÝnh quyÒn bï nh×n th©n NhËt bÞ lung lay tËn
gèc rÔ.
-Ngµy 19/8/1945 quÇn chóng kÐo vÒ qu¶ng trêng nhµ h¸t lín dù
mÝt tinh, chuyÓn thµnh biÓu t×nh chiÕm c¸c c«ng së cña chÝnh
quyÒn bï nh×n.

- Khëi nghÜa th¾ng lîi.

iii. Giµnh chÝnh quyÒn trong c¶ níc.

Em h·y têng thuËt
vÒ cuéc khëi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lịch sử - Người đăng: Trai Rau Ma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giáo án lịch sử 9 10 458