Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lớp 1 tuần 1

Được đăng lên bởi Vũ Thị Thu Hiếu
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng Tieåu học Hieäp Taân

Giaùo Vieân : Vuõ Thò Thu Hieáu
TOAÙN

TIEÁT HOÏC ÑAÀU TIEÂN
I / Muc Tieâu :
1. Kieán thöùc :

Nhaän bieát nhöõng vieäc thöôøng laøm trong caùc tieát hoïc Toaùn 1.

Böôùc ñaàu bieát yeâu caàu caàn ñaïy trong hoïc Toaùn 1.
2. Kyõ naêng :

Naém ñöôïc caùch trình baøy cuûa moät baøi.

Naém ñöôïc caùc teân goïi cuûa ñoà vaät hoïc Toaùn.
3. Thaùi ñoä :

Böôùc ñaàu thích hoïc moân Toaùn.

Hoïc sinh nhanh nheïn, tích cöïc tham gia hoaït ñoäng tieát hoïc.
II / Chuaån bò :
1. Giaùo vieân:

Saùch giaùo khoa, boä ñoà duøng hoïc toaùn, caùc ñoà duøng hoïc toaùn
2. Hoïc sinh :

Sach giaùo khoa ñoà duøng hoïc toaùn
III / Caùc hoaït ñoäng:
TG

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

1’
2’

1. Khôûi ñoäng: Haùt.
2. Baøi cuõ :

Giaùo vieân kieåm tra:
 Saùch giaùo khoa
 Boä ñoà duøng hoïc Toaùn
 Vôû baøi taäp Toaùn
3. Baøi môùi :
a) Hoaït Ñoäng 1 : Höôùng daãn söû duïng
 Muc Tieâu : Bieát caùch söû duïng saùch Toaùn
& boä ñoà duøng hoïc Toaùn

23’

 Caùch tieán haønh

Giaùo vieân ñöa saùch Toaùn 1

Giaùo vieân môû saùch : Moãi tieát hoïc coù 1
phieáu. Teân baøi hoïc ñöôïc ñaët ôû ñaàu trang
tieáp tôùi laø baøi hoïc, phaàn thöïc haønh.

Trong khi hoïc sinh phaûi laøm vieäc vaø ghi
nhôù kieán thöùc môùi.

Laøm gì ñeå giöõ gìn saùch.
Giaùo aùn : Tuaàn 1

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh



Hoïc sinh laøm theo höôùng daãn.

 ÑDDH : saùch giaùo khoa, Boä ñoà duøng.
 Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh,
giaûng giaûi



Hoïc sinh quan saùt.
Hoïc sinh môû saùch.



Môû saùch nheï nhaøng ñeå khoâng bò



Trang : 1

Tröôøng Tieåu học Hieäp Taân

Giaùo Vieân : Vuõ Thò Thu Hieáu

quaên goùc, giöõ gìn saïch seõ.
Giaùo vieân ñöa boä ñoà duøng Toaùn

Giaùo vieân neâu coâng duïng.
 Duøng hoïc ñeám
 Duøng nhaän bieát hình vuoâng, hoïc ñeám,
laøm tính.

Giaùo vieân höôùng daãn môû, ñoùng
b) Hoaït Ñoäng 2 :
 Muc Tieâu : laøm quen 1 soá hoaït ñoäng hoïc
taäp Toaùn, yeâu caàu khi hoïc Toaùn.


11’

 Caùch tieán haønh:

Laøm quen moät soá hoaït ñoäng hoïc taäp
Toaùn

Caùc em thaûo luaän tranh xem tieát hoïc
goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo.

5’

1’

 Yeâu caàu khi hoïc Toaùn.

Hoïc Toaùn 1 caùc em bieát.
 Laøm tính coäng tröø.
 Nhìn hình veõ neâu ñöôïc ñeà Toaùn.
 Bieát giaûi Toaùn.
 Bieát ño ñoä daøi, giaûi Toaùn

Muoán hoïc gioûi Toaùn chuùng ta phaûi laøm
gì ?
4. Cuûng coá – Toång keát :

Goïi hoïc sinh môû saùch.

Neâu noäi dung töøng trang.
5. Daën doø :

Nhaän xeùt tieát hoïc.

Veà coi laïi saùch.



Hoïc sinh neâu teân ñoà duøng...
Tröôøng Tieåu học Hieäp Taân Giaùo Vieân : Vuõ Thò Thu Hieáu
TOAÙN
TIEÁT HOÏC ÑAÀU TIEÂN
I / Muc Tieâu :
1. Kieán thöùc :
Nhaän bieát nhöõng vieäc thöôøng laøm trong caùc tieát hoïc Toaùn 1.
Böôùc ñaàu bieát yeâu caàu caàn ñaïy trong hoïc Toaùn 1.
2. Kyõ naêng :
Naém ñöôïc caùch trình baøy cuûa moät baøi.
Naém ñöôïc caùc teân goïi cuûa ñoà vaät hoïc Toaùn.
3. Thaùi ñoä :
Böôùc ñaàu thích hoïc moân Toaùn.
Hoïc sinh nhanh nheïn, tích cöïc tham gia hoaït ñoäng tieát hoïc.
II / Chuaån bò :
1. Giaùo vieân:
Saùch giaùo khoa, boä ñoà duøng hoïc toaùn, caùc ñoà duøng hoïc toaùn
2. Hoïc sinh :
Sach giaùo khoa ñoà duøng hoïc toaùn
III / Caùc hoaït ñoäng:
TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’ 1. Khôûi ñoäng: Haùt.
2’ 2. Baøi cuõ :
Giaùo vieân kieåm tra:
Saùch giaùo khoa
Boä ñoà duøng hoïc Toaùn
Vôû baøi taäp Toaùn
Hoïc sinh laøm theo höôùng daãn.
23’ 3. Baøi môùi :
a) Hoaït Ñoäng 1 : Höôùng daãn söû duïng
Muc Tieâu : Bieát caùch söû duïng saùch Toaùn
& boä ñoà duøng hoïc Toaùn
ÑDDH : saùch giaùo khoa, Boä ñoà duøng.
Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh,
giaûng giaûi
Caùch tieán haønh
Giaùo vieân ñöa saùch Toaùn 1
Giaùo vieân môû saùch : Moãi tieát hoïc coù 1
phieáu. Teân baøi hoïc ñöôïc ñaët ôû ñaàu trang
tieáp tôùi laø baøi hoïc, phaàn thöïc haønh.
Trong khi hoïc sinh phaûi laøm vieäc vaø ghi
nhôù kieán thöùc môùi.
Laøm gì ñeå giöõ gìn saùch.
Hoïc sinh quan saùt.
Hoïc sinh môû saùch.
Môû saùch nheï nhaøng ñeå khoâng bò
Giaùo aùn : Tuaàn 1 Trang : 1
giáo án lớp 1 tuần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lớp 1 tuần 1 - Người đăng: Vũ Thị Thu Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
giáo án lớp 1 tuần 1 9 10 23