Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lớp 10 cơ bản

Được đăng lên bởi nguyentuananh47
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¸o ¸n 10CB  N¨m häc 2014-2015
Tiết 1

ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I.

II.
III.
IV.

V.

MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Kiến thức chung: Nguyên tử, nguyên tố hoá học, hoá trị của 1 nguyên tố, định luật bảo toàn khối
lượng, mol, tỷ khối hơi của chất khí, dd, sự phân loại hợp chất vô cơ, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá
học.
- Kiến thức trọng tâm: Hoá trị của 1 nguyên tố, mol, nồng độ dd.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp kiến thức.
3. Tình cảm, thái độ
- Học mới ôn cũ sẽ rất hiệu quả.
TRỌNG TÂM
Vận dụng các định luật để làm bài tập.
PHƯƠNG PHÁP
Đàm thoại – gợi mở - nêu vấn đề.
CHUẨN BỊ
Giáo viên: Hệ thống bài tập và câu hỏi gợi ý.
Học sinh: Ôn tập các kiến thức đã học.
NỘI DUNG LÊN LỚP
1. Ổn định lớp (1’)
Lớp
Ngày dạy
Vắng
Ghi chú
10C6
10C8
10C11
2. Kiểm tra bài cũ

Kết hợp trong quá trình dạy học.
3. Các hoạt động dạy học (40’)

T
G
10’

Hoạt động của giáo viên và học sinh
* Hoạt động 1:
- HS nhắc lại khái niệm hoá trị?

Nội dung kiến thức
I. HOÁ TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ
- KN: Hoá trị là 1 số biểu thị khả năng liên kết
của nguyên tố này với nguyên tố khác.
- Bằng chữ số La Mã: I, II, II, IV...VII

- Hoá trị được biểu diễn như thế nào?
- Làm thế nào để xác định được hoá trị của các
nguyên tố hoá học?
- Quy ước:
Hoá trị của H là I (hóa trị đơn vị)
Hoá trị của O là II (2 đơn vị hoá trị)
- Quy tắc tích chỉ số và hoá trị:
a.x = b.y

a b
A xB y

- Chúng ta xét 1 số ví dụ.
GV: NguyÔn TuÊn Anh
êng THPT 1 – 5, NghÖ An



- Ví dụ 1: Xác định hoá trị của Na biết tồn tại
công thức: Na2O
Tr -

Gi¸o ¸n 10CB  N¨m häc 2014-2015
---//--Đặt hoá trị của Na là x
Theo quy tắc ta có:
2 . x = 1 . II x = I


Vậy hoá trị của Na là I.
- Ví dụ 2: Xác định hoá trị của gốc axit SO 42- biết
tồn tại công thức: Na2SO4
---//--Ta có:
2 . I = 1 . x x = II


10’

Vậy hoá trị của gốc axit SO42- là II.
* Bài tập: Tính hoá trị của các nguyên tố:
a. Cacbon trong các hợp chất: CH 4, CO,
CO2
b. Sắt trong các hợp chất: FeO, Fe2O3
* Hoạt động 2:
- HS nhắc lại nội dung định luật bảo toàn khối III. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI
LƯỢNG
lượng?
- Nội dung: Trong 1 pư hoá học thì tổng khối
lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất
- Định luật bảo toàn khối lượng dùng để làm gì?
- Giải 1 số bài tập liên quan đến khối lượng các tham gia phản ứng.
chất tham gia hoặc sản phẩm.
- Ví dụ: Cho pư:
2H2 + O2 2H2O


Biết: khối lượng H2 pư là 4 gam, khối lượng
nước tạo thành là 36 gam. Tính khối lượng oxi
phản ứng?
---//--Theo ĐLBTKL ta có:
mH O = mH + mO

* Bài tập: Hãy giải thích vì sao:
a. Khi nung đá vôi thì khố...
A
x
B
y
a
b
Gi¸o ¸n 10CB
N¨m häc 2014-2015
Tiết 1
ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
!"
#$%&"'(")**+,-./$-(01' 2!
3
.%4%56**3
2. Kĩ năng
789":;<$-"3
3. Tình cảm, thái độ
4%=1>+?(9@ 3
II. TRỌNG TÂM
A*BC!%!-3
III. PHƯƠNG PHÁP
D!%/E$%F0(G3
IV. CHUẨN BỊ
Giáo viên: 49!-0!.H$I3
Học sinh: J-"K3
V. NỘI DUNG LÊN LỚP
1. Ổn định lớp (1’)
Lớp Ngày dạy Vắng Ghi chú
10C6
10C8
10C11
2. Kiểm tra bài cũ
$-@L*/3
3. Các hoạt động dạy học (40’)
T
G
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức
MN * Hoạt động 1:
4OP/"9%Q
4#$C*R#!Q
S!%!CT#$
Q
UVTW+0)*B3
I. HOÁ TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ
4!+C" ;"
!0="3
XYZ+S[K\\\\\\A333A\\
]#=
44!\^_'0`
4a!\\^b'0`
]P)c+0!
 3Td3
A)*Be5/
1
b
a
GV: NguyÔn TuÊn Anh Tr -
êng THPT 1 5, NghÖ An
giáo án lớp 10 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lớp 10 cơ bản - Người đăng: nguyentuananh47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
giáo án lớp 10 cơ bản 9 10 8