Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 12

Được đăng lên bởi huonghoanhai
Số trang: 364 trang   |   Lượt xem: 4985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. Cao cù gi¸c (Chñ biªn) − ThS. Hå Thanh Thuû

ThiÕt kÕ bμi gi¶ng

Nhμ xuÊt b¶n Hμ Néi
1

2

Chương 5
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Bài 19. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
HS biết:
• Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn.
• Cấu tạo của nguyên tử kim loại.
• Khái niệm, tính chất và ứng dụng của hợp kim.
HS hiểu:
• Những tính chất vật lí và tính chất hoá học của kim loại, hợp kim.
• Nguyên nhân gây ra tính chất vật lí chung, tính khử của kim loại.
2. Kĩ năng
• Rèn luyện kĩ năng: Từ vị trí của kim loại suy ra cấu tạo và tính chất.
• Dẫn ra được những phản ứng hoá học và thí nghiệm hoá học chứng minh
cho những tính chất của kim loại.
• Rèn luyện kĩ năng giải bài tập về kim loại.
3. Tình cảm, thái độ
Biết được những tính chất quý giá của kim loại làm cho HS có ý thức bảo vệ và
sử dụng tiết kiệm kim loại.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
• GV: − Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
− Chuẩn bị một số thí nghiệm minh hoạ cho tính khử của kim loại.
− Dụng cụ: Ống nghiệm cỡ nhỏ, ống nhỏ giọt, đèn cồn,…
3

− Hoá chất: + Các kim loại: Al, Cu. Fe (đinh sắt sạch).
+ Các dung dịch: axit H2SO4 loãng, H2SO4 đặc, HNO3,
CuSO4
• HS: Xem trước nội dung bài học.
C. TIẾN TRÌNH DẠY − HỌC
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A − KIM LOẠI
Hoạt động 1

I. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình HS: Quan sát, thảo luận cho kết quả:
(hoặc treo bảng tuần hoàn có tô màu
các nguyên tố lên bảng) cho HS quan
sát.
Vị trí kim loại gồm:
GV hướng dẫn HS tìm ra vị trí của kim − Nhóm IA đến VIA (Nhóm IA trừ H
loại trong bảng:
nhóm IIIA trừ B) và một phần nhóm

− Kim loại là các nguyên tố có tô màu IVA,VA, VIA.
vàng ở trong bảng tuần hoàn.
− Nhóm IB đến VIIIB.
− Phi kim là các nguyên tố có tô màu − Hai họ Lantan và Actini.
tím ở trong bảng tuần hoàn.
Yêu cầu HS xác định vị trí của kim
loại.
GV bổ sung: Ngoài cách xác định ở
trên thì kim loại nằm ở:
− Khối nguyên tố s (trừ H, He)
− Một số ở khối nguyên tố p

HS thảo luận cho kết quả:
− Toàn bộ khối nguyên tố d, f
− Kim loại chiếm đa số vị trí trong bảng
GV yêu cầu HS rút ra kết luận về vị trí tuần hoàn.
của kim loại.
− Kim loại nằm ở phía dưới bên trái của
bảng tuần hoàn.

4

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Hoạt động 2

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
1. Tính chất vật lí chung
GV giới thiệu: Ở điều kiện thường, các HS lắng nghe
kim loại đều ở trạng thái rắn (trừ Hg),
có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và có
ánh kim.
Vậy thế nào là tính dẻo, tính dẫn điện,
tính dẫn nhiệt, ánh kim và tại sao kim
loại có các ...
1
TS. Cao cù gi¸c (Chñ biªn) ThS. Hå Thanh Thuû
ThiÕt kÕ bμi gi¶ng
Nhμ xuÊt b¶n Hμ Néi
Giáo án lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 12 - Người đăng: huonghoanhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
364 Vietnamese
Giáo án lớp 12 9 10 633