Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 12 nâng cao mới

Được đăng lên bởi huonghoanhai
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2231 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Giáo án hóa học 12
Chương trình nâng cao
Tiết 37
Bài : MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
I. Mục tiêu bài học: học sinh nắm được
1.
Tính chất hoá học và phương pháp điều chế NaOH bằng điện phân, hiểu được những
quá trình hoá học xảy ra trên các điện cực, viết sơ đồ và phương trình điện phân
2.
Những tính chất hoá học của các muối NaHCO3, Na2CO3; ứng dụng của chúng.
II.
Tổ chức các hoạt động dạy học:
NỘI DUNG BÀI HỌC
I.
Natrihidroxit: NaOH
1.
Tính chất:
NaOH là chất rắn không màu, dễ
hút ẩm, dễ nóng chảy, tan nhiều trong
nước.
NaOH là một bazơ mạnh, phân li
hoàn toàn thành ion khi tan trong nước.
NaOH
Na+ + OHTác dụng với dung dịch axit, oxit
axit, muối.
VD: NaOH + HCl
CO2
+ NaOH
2.
Ứng dụng và điều chế:
a)
ứng dụng: có nhiều ứng dụng quan
trọng trong công nghiệp: sx nhôm , xà
phòng......
b)
Điều chế: điện phân dung dịch
NaCl có màng ngăn
sơ đồ:
d2 NaCl
(NaCl, H2O)
catot
anot
Na+, H2O
Cl-, H2O
2H2O + 2e
H2 + 2OH2ClCl2 + 2e
Đpdd
Ptđp:
2NaCl + 2H2O
H2 +2NaOH
m.n
+Cl2
II.Natrihidro
cacbonat
và
natricacbonat:
1. Muối natrihidrocacbonat: NaHCO3
a)
Tính chất:
là chất rắn màu trắng ít tan trong
nước, bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.
2NaHCO3
Na2CO3+CO2 +H2O
Là muối của axit yếu, không bền,
tác dụng với axit mạnh.
NaHCO3 +HCl
NaCl + CO2 + H2O
HCO3- + H+
CO2 + H2O
Là muối axit nên pư được với dung
dịch bazơ
VD: NaHCO3 + NaOH→ Na2CO3 + H2O
HCO3- + OH- → CO3- + H2O
b)
ứng dụng : sgk

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
HOẠT ĐỘNG 1
GV: Cho HS quan sát lọ chứa NaOH rắn
HS: quan sát và cho biết màu sắc, trạng thái tồn tại
GV: Biểu diễn TN hoà tan NaOH vào nước, cho
học sinh cầm ống nghiệm, nhận xét hiện tượng.
Hỏi: NaOH là bazơ mạnh hay yếu, trong nước
phân li cho ra những ion nào, viết pư?
Hỏi : Hãy cho biết những tính chất của dung dịch
bazơ? Và hoàn thành các phưong trình phản ứng
sau đây?
NaOH + Cu(NO3)2
HOẠT ĐỘNG 2
Hỏi: Trong thực tế em đã biết NaOH đã có những
ứng dụng gì ?
GV: NaOH được điều chế bằng phương pháp điện
phân dung dịch muối NaCl.
GV: Treo sơ đồ thùng điện phân dung địch NaCl
và mô tả.

HS: Viết các quá trình xảy ra tại điện cực và viết
phản ứng điện phân
HOẠT ĐÔNG 3
GV: NaHCO3 bền ở nhiệt độ thường, bị phân huỷ
ở nhiệt độ cao.

Hỏi: Hãy viết pư để chứng minh rằng NaHCO 3 là
chất lưỡng tính ?
GV: Làm thí nghiệm: cho HCl vào ống nghiệm
chứa NaHCO3.
HS: Cho biết tính lưỡng tính của NaHCO 3 là do
ion nào gây ra ?
GV: tính bazơ vẫn là ưu thế
HS: Nghiên cứu những ứng dụng trong sgk

1

Giáo án hóa học 12
2. Natricacbonat: Na2CO3
a)
Tính chất:
Là chất rắn màu trắng ...
Đpdd
m.n
Giáo án hóa học 12 Chương trình nâng cao
Tiết 37
Bài : MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
I. Mục tiêu bài học: học sinh nắm được
1. Tính chất hoá học và phương pháp điều chế NaOH bằng điện phân, hiểu được những
quá trình hoá học xảy ra trên các điện cực, viết sơ đồ và phương trình điện phân
2. Những tính chất hoá học của các muối NaHCO
3
, Na
2
CO
3
; ứng dụng của chúng.
II. Tổ chức các hoạt động dạy học:
NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
I. Natrihidroxit: NaOH
1. Tính chất:
- NaOH chất rắn không màu, dễ
hút ẩm, dễ nóng chảy, tan nhiều trong
nước.
- NaOH một bazơ mạnh, phân li
hoàn toàn thành ion khi tan trong nước.
NaOH Na
+
+ OH
-
- Tác dụng với dung dịch axit, oxit
axit, muối.
VD: NaOH + HCl
CO
2
+ NaOH
2. Ứng dụng và điều chế:
a) ứng dụng: nhiều ứng dụng quan
trọng trong công nghiệp: sx nhôm ,
phòng......
b) Điều chế: điện phân dung dịch
NaCl có màng ngăn
sơ đồ: d
2
NaCl
(NaCl, H
2
O)
catot anot
Na
+
, H
2
O Cl
-
, H
2
O
2H
2
O + 2e H
2
+ 2OH
-
2Cl
-
Cl
2
+ 2e
Ptđp:
2NaCl + 2H
2
O H
2
+2NaOH
+Cl
2
II.Natrihidro cacbonat
natricacbonat:
1. Muối natrihidrocacbonat: NaHCO
3
a) Tính chất:
- chất rắn màu trắng ít tan trong
nước, bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.
2NaHCO
3
Na
2
CO
3
+CO
2
+H
2
O
- muối của axit yếu, không bền,
tác dụng với axit mạnh.
NaHCO
3
+HCl NaCl + CO
2
+ H
2
O
HCO
3
-
+ H
+
CO
2
+ H
2
O
- Là muối axit nên pư được với dung
dịch bazơ
VD: NaHCO
3
+ NaOH→ Na
2
CO
3
+ H
2
O
HCO
3
-
+ OH
-
→ CO
3
-
+ H
2
O
b) ứng dụng : sgk
HOẠT ĐỘNG 1
GV: Cho HS quan sát lọ chứa NaOH rắn
HS: quan sát và cho biết màu sắc, trạng thái tồn tại
GV: Biểu diễn TN hoà tan NaOH vào nước, cho
học sinh cầm ống nghiệm, nhận xét hiện tượng.
Hỏi: NaOH bazơ mạnh hay yếu, trong nước
phân li cho ra những ion nào, viết pư?
Hỏi : Hãy cho biết những tính chất của dung dịch
bazơ? hoàn thành c phưong trình phản ứng
sau đây?
NaOH + Cu(NO
3
)
2
HOẠT ĐỘNG 2
Hỏi: Trong thực tế em đã biết NaOH đã những
ứng dụng gì ?
GV: NaOH được điều chế bằng phương pháp điện
phân dung dịch muối NaCl.
GV: Treo đồ thùng điện phân dung địch NaCl
và mô tả.
HS: Viết các quá trình xảy ra tại điện cực viết
phản ứng điện phân
HOẠT ĐÔNG 3
GV: NaHCO
3
bền nhiệt độ thường, bị phân huỷ
ở nhiệt độ cao.
Hỏi: Hãy viết để chứng minh rằng NaHCO
3
chất lưỡng tính ?
GV: Làm thí nghiệm: cho HCl vào ống nghiệm
chứa NaHCO
3
.
HS: Cho biết tính lưỡng tính của NaHCO
3
do
ion nào gây ra ?
GV: tính bazơ vẫn là ưu thế
HS: Nghiên cứu những ứng dụng trong sgk
1
Giáo án lớp 12 nâng cao mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 12 nâng cao mới - Người đăng: huonghoanhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Giáo án lớp 12 nâng cao mới 9 10 217