Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lớp 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Tuyên
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lòch baùo giaûng
Thöù/ Ngaøy
Thöù hai

Thöù ba

Thöù tö

Thöù naêm

Thöù saùu

Tieát
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Moân hoïc
Chaøo côø
Toaùn
Taäp ñoïc
Taäp ñoïc
Toaùn
Keå chuyeän
Chính taû
Ñaïo ñöùc
Toaùn
Taäp ñoïc
LT & Caâu
Thuû coâng
Toaùn
Taäp vieát
Chính taû
TNXH
Toaùn
TLV
Theå duïc
HÑTT

Gv: Phaïm Thò Minh Taïi

Teân baøi daïy
Chaøo côø
Luyeän taäp
Phaàn thöôûng
Phaàn thöôûng
Soá bò tröø – soá tröø – hieäu
Phaàn thöôûng
Phaàn thöôûng
Hoïc Taäp Vaø Sinh Hoaït Ñuùng Giôø Giaác(T2)
Luyeän taäp
Laøm vieäc thaät laø vui
Töø ngöõ veà hoïc taäp. Daáu chaám hoûi
Gaáp teân löûa(tieát 2)
Luyeän taäp chung
Chöõ hoa AÊ,AÂ
Laøm vieäc thaät laø vui
Boä xöông
Luyeän taäp chung
Chaøo hoûi: töï giôùi thieäu

Trang 1

Thöù 2 ngaøy 23 thaùng 8 naêm 2010
Tieát 1: Chaøo côø
--------------------------------------------Tieát 2 : Toaùn :
Baøi: LUYEÄN TAÄP

I/ Yeâu caàu:
- Giuùp hs nhaän bieát ñoä daøi 1dm, cuûng coá veà moái quan heä giöõa dm vaø cm.
- Hình thaønh cho hs khaû naêng nhaän bieát vaø öôùc löôïng, söû duïng ñôn vò ño doä daøi.
- Boài döôõng kieán thöùc vaø loøng say meâ hoïc toaùn cho hs.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc
- Thöôùc chia vaïch cm
III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc
Hoaït ñoäng cuûa gv
TL
Hoaït ñoäng cuûa hs
1/OÅn ñònh toå chöùc :
- 2,3 hs leân baûng laøm baøi taäp
2/ Kieåm tra baøi cuõ : 2, 3 hs leân baûng laøm baøi
taäp 2
3/Baøi môùi :Giôùi thieäu baøi vaø ghi baøi .
* Höôùng daãn luyeän taäp
- Tham gia laøm baøi taäp treân phieáu ñeå kieåm
Baøi 1: Giao nhieäm vuï
tra keát quaû
- Toå chöùc ñoåi phieáu ñeå kieåm tra keát quaû
10cm = 1 dm
a/ Soá: 10cm =
dm
1 dm = 10 cm
1 dm =
cm
- Thöïc haønh treân thöôùc thaúng chæ 1 dm
b/ Tìm treân thöôùc thaúng vaïch chæ 1 dm
- Hs thöïc haønh treân baûng con.
c/ Veõ ñoaïn thaúng AB daøi 1 dm
- Nhieàu hs ñoïc ghi nhôù:
Baøi 2: Höôùng daãn caùch tìm töø vaïch 0 ñeán
1dm = 10 cm; 2dm = 20 cm
vaïch10 laø: 10cm = 1dm
- Tham gia laøm baøi taäp theo nhoùm
Baøi 3: Giao nhieäm vuï
- Toå chöùc caùc nhoùm nhaän xeùt keát quaû vaø boå
sung
- Buùt chì: 16 cm
Baøi 4: Toå chöùc troø chôi
- Böôùc chaân: 30 cm
- Neâu nhanh teân ñôn vò chæ soá ño treân moãi
- Beù Phöông cao: 12 dm
ñoaïn thaúng
4/ Cuûng coá daën doø
- Nhaän xeùt chung tieát hoïc
- Daën hs veà nhaø chuaån bò baøi hoâm sau
- Nhaán maïnh ñôn vò cuûa ñôn vò ño ñoä daøi dm
Ruùt kinh nghieäm boå sung
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tieát 3 + 4 : Taäp ñoïc
Baøi: PHAÀN THÖÔÛNG
I/ Yeâu caàu:
- N...
Lòch baùo giaûng
Thöù/ Ngaøy Tieát Moân hoïc Teân baøi daïy
Thöù hai
1 Chaøo côø Chaøo côø
2 Toaùn Luyeän taäp
3 Taäp ñoïc Phaàn thöôûng
4 Taäp ñoïc Phaàn thöôûng
Thöù ba
1 Toaùn Soá bò tröø – soá tröø – hieäu
2 Keå chuyeän Phaàn thöôûng
3 Chính taû Phaàn thöôûng
4 Ñaïo ñöùc Hoïc Taäp Vaø Sinh Hoaït Ñuùng Giôø Giaác(T
2
)
Thöù tö
1 Toaùn Luyeän taäp
2 Taäp ñoïc Laøm vieäc thaät laø vui
3 LT & Caâu Töø ngöõ veà hoïc taäp. Daáu chaám hoûi
4 Thuû coâng Gaáp teân löûa(tieát 2)
Thöù naêm
1 Toaùn Luyeän taäp chung
2 Taäp vieát Chöõ hoa AÊ,AÂ
3 Chính taû Laøm vieäc thaät laø vui
4 TNXH Boä xöông
Thöù saùu
1 Toaùn Luyeän taäp chung
2 TLV Chaøo hoûi: töï giôùi thieäu
3 Theå duïc
4 HÑTT
Gv: Phaïm Thò Minh Taïi
Trang 1
giáo án lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lớp 2 - Người đăng: Nguyễn Anh Tuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
giáo án lớp 2 9 10 25