Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 2

Được đăng lên bởi Vui Ve
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC KÌ II
Thứ ba ngày 4 tháng 01 năm 2011

TUẦN 20
TẬP ĐỌC : CHUYỆN BỐN MÙA.(2 tiết)
Thời gian dự kiến 70 phút ( sgk/ 4)
A/ MỤC TIÊU :
- Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
- Hiểu ý nghĩa:Bốn mùa xuân, hạ, thu ,đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp
riêng, đều có ích cho cuộc sống.(trả lời được câu hỏi 1,2,4.)
* GV nhấn mạnh :Mỗi mùa Xuân ,Hạ ,Thu ,Đông đều có những vẻ đẹp
riêng nhưng đều gắn bó với con người .chúng ta cần có ý thức gìn giũ
và bảo vệ môi trường thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng
thêm đẹp đẽ .
B/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
- GV:Tranh minh họa bài tập đọc.
- Bảng phụ ghi sẵn các nội dung luyện đọc.
- HS: Sách giáo khoa.
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :
( Tiết 1)
I/ KTBC :
Kiểm tra HS chuẩn bị sách vở
II/DẠY – HỌC BÀI MỚI :
1/ G thiệu : GV giới thiệu và ghi bảng.
2/ Luyện đọc:
+Gvđọc mẫu toàn bài .
+ Yêu cầu đọc từng câu nối tiếp ->GV rút từ khó, hd HS đọc :sung
sướng, nảy lộc, vườn bưởi, ấp ủ
+ Gv chia đoạn.(2 đoạn )
+ Đọc từng đoạn trước lớp -> GV rút câu dài , hd:
. Có em mới bập bùng bếp lửa nhà sàn,/ có giấc ngủ ấm trong chăn.//
. Cháu có công ấp ủ mầm sống/ để xuân về/ cây cối đâm chồi, nảy lộc//
+ Đọc từng đoạn trong nhóm .
+ Thi đua giữa các nhóm .- nhận xét, tuyên dương.
3/Hướng dẫn tìm hiểu bài .(Tiết 2)
GV yêu cầu học sinh tìm hiểu bài dựa theo các câu hỏi sgk.Gv kết
hợp giúp hs hiểu nghĩa từ trong chú giải.
+ Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho bốn mùa nào trong
năm ?(xuân ,hạ ,thu đông )
+ Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay ?
a. Nàng Đông nói về Xuân ntn ?
b. Bà Đất nói về Xuân ntn ?
+ Vậy mùa Xuân có đặc điểm gì hay?
GV giải nghĩa từ :đâm chồi nảy lộc
+Mùa hạ ,mùa thu ,mùa đông có gì hay ? (HS khá giỏi )
GV giải nghĩa từ :đơm ,bập bùng , tựu trường
+ Em thích nhất mùa nào ? Vì sao ? (HS trả lời )

=> Gv rút nội nung bài( mục 1)
4/ Luyện đọc lại
+Hướng dẫn học sinh chú ý ngắt nghỉ.
+Học sinh đọc nhóm thi đua , cá nhân.
+ HS đọc theo vai .GV ,HS nhận xét ,tuyên dương .
5/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ :
* Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? -> Giáo dục HS ý thức gìn giữ và
bảo vệ môi trường để cuộc sống con người ngày càng thêm đẹp đẽ .
- Dặn về luyện đọc và chuẩn bị tiết sau. GV nhận xét tiết học.
6/ Phần bổ sung :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................
HỌC KÌ II
Thứ ba ngày 4 tháng 01 năm 2011
TUẦN 20
TẬP ĐỌC : CHUYỆN BỐN MÙA.(2 tiết)

A/ MỤC TIÊU :
 ! "#$%&'(&)&*
+,&-./0123&)44&4%5462678%9
:4%;&<=&>1*?@%AB)&CD4E4*
*FG(/H62I&)4+4&45%;&<J78%9
:A%;&" <7KA*L<-MNO
7 ?7P5A::%,&>1QAR
:%9%S*
B/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
FG/ T%*
0?UV'>&@&RP%*
+W/W''*
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :
( Tiết 1)
I/ KTBC :
X,+W&Y Z'7[
II/DẠY – HỌC BÀI MỚI :
1/ G thiệu :FGKP&7 ?*
2/ Luyện đọc:
\F7%]&  .
\^:&L&%_)&1`FG_<4+W%/sung
sướng, nảy lộc, vườn bưởi, ấp ủ
\F7%*E%
\_%AK@K`FG)&4/
*a<bK T 2 @c4<(Q(d*
*a'&<5(QL1%,3&)7;)R1%)e4?R@>
\_%<*
\%&J'<*T3f4&R:A$*
3/Hướng dẫn tìm hiểu bài .(Tiết 2)
GV yêu cầu học sinh tìm hiểu bài dựa theo các câu hỏi sgk.Gv kết
hợp giúp hs hiểu nghĩa từ trong chú giải.
\01:&RPABA 12
dg3&)44&%5
\hiR 23&)<NRg
*j5<7;I&)g
 *0(<7;I&)g
\GTR2I&)<%k%,NRg
FG?._/đâm chồi nảy lộc
\H242&42%5<NRg+W'C
FG?._/đơm ,bập bùng , tựu trường
\h=(2gGNg+W?@
Giáo án lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 2 - Người đăng: Vui Ve
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo án lớp 2 9 10 873