Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 2

Được đăng lên bởi banthitham
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n líp 2 N¨m häc: 2013 – 2014
TuÇn 1
Ngµy d¹y: Thø 2/19/8/2013
To¸n : Bµi 1: ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100(H§th)t1
I. §å dïng d¹y häc:
- S¸ch HDH, bót d¹.ThÎ, c¸c mÉu sè tõ 0 ®Õn 9, vë
II. §iÒu chØnh ho¹t ®éng: Kh«ng
III. §iÒu chØnh néi dung d¹y häc tõng vïng miÒn: Kh«ng
IV. Dù kiÕn ph ¬ng ¸n hæ trî cho ®èi t îng häc sinh :
HSY: Bµi 3: §a c©u hái híng dÉn t×m sè liÒn sau liÒn tríc cña c¸c sè ®Ó t×m sè cßn thiÕu
trong b¶ng
HSKG: Dùa BT3: a)TÊt c¶ c¸c sè trong b¶ng lµ c¸c sè cã mÊy ch÷ sè?
b) Sè lín nhÊt lµ sè nµo?
c) Sè nhá nhÊt lµ sè nµo?
V. H íng dÉn phÇn øng dông:
- VÒ lµm BT1 phÇn øng dông
TiÕng viÖt : Bµi 1A: em lµ häc sinh ch¨m chØ (H§cb)
I. §å dïng d¹y häc:
- S¸ch HDH, thÎ, vë
II. §iÒu chØnh ho¹t ®éng: Kh«ng
III. §iÒu chØnh néi dung d¹y häc tõng vïng miÒn: Kh«ng
IV. Dù kiÕn ph ¬ng ¸n hæ trî cho ®èi t îng häc sinh :
HSY: Bµi 4: - T«i lµ ai.(hä tªn em lµ g×?)
- Sinh ngµy( Ngµy th¸ng n¨m sinh cña em ngµy mÊy th¸ng mÊy, n¨m
mÊy?)
- T«i thÝch.(em thÝch g×?)
- T«i muèn trë thµnh(Sau nµy lín em muèn trë thµnh g×?)
V. H íng dÉn phÇn øng dông:
Hái ngêi th©n:
- N¬i sinh cña em
- Quª qu¸n
- §Þa chØ ®Þa ph¬ng em ë
- Sè ®iÖn tho¹i cña gia ®×nh
TiÕng viÖt : Bµi 1A:em lµ häc sinh ch¨m chØ (H§cb)
I. §å dïng d¹y häc:
- S¸ch HDH, ThÎ, Vë
II. §iÒu chØnh ho¹t ®éng: Kh«ng
III. §iÒu chØnh néi dung d¹y häc tõng vïng miÒn:
Môc 8: L§ tõ khã:gi¶ng gi¶i, thµnh tµi, n¾n nãt , nguÖch ngo¹c, m¶i miÕt
IV. Dù kiÕn ph ¬ng ¸n hæ trî cho ®èi t îng häc sinh :
HSY: - Môc 7: §a c©u hái ®Ó gi¶i nghÜa tõ: ThÕ nµo lµ nguÖch ngo¹c?
ThÕ nµo lµ thµnh tµi?
- Cñng cè l¹i ©m vÇn c¸c tõ khã, c©u dµi ë môc 8
HSG: L§ hay
V. H íng dÉn phÇn øng dông:
- Hái ngêi th©n:
- N¬i sinh cña em
- Quª qu¸n
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Trang Nhung
Giáo án lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 2 - Người đăng: banthitham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo án lớp 2 9 10 173