Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 3 hoàn chỉnh

Được đăng lên bởi nguyentatdunghp
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng TiÓu häc Tam Phóc

Gi¸o ¸n tin häc - quyÓn 1

N¨m häc 2011 - 2012

TuÇn 1

Ngµy so¹n: 20/08/2011
Ch¬ng I: lµm quen víi m¸y tÝnh
Bµi 1: ngêi b¹n míi cña em (TiÕt 1)
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- Gióp häc sinh lµm quen víi m¸y tÝnh: nhËn biÕt m¸y tÝnh vµ c¸c bé phËn
cña m¸y tÝnh.
- Híng dÉn lµm viÖc víi m¸y tÝnh: c¸ch bËt m¸y vµ t¾t m¸y an toµn, t thÕ
ngåi ®óng c¸ch khi sö dông m¸y tÝnh, c¸ch bè trÝ ¸nh s¸ng.
- Gióp c¸c em cã th¸i ®é häc tËp vµ sö dông m¸y tÝnh mét c¸ch hîp lý.
II. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.
- Ph¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, ¶nh minh ho¹ vµ c¸c ®å dïng hç trî kh¸c.
- Häc sinh: Vë ghi vµ bót ghi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. æn ®Þnh líp:
B¸o c¸o sÜ sè:
Tªn häc sinh v¾ng mÆt:
2. KiÓm tra bµi cò
3. D¹y bµi míi:
- §Æt vÊn ®Ò: Ngêi b¹n lµ ngêi cïng ta
vui ch¬i, cïng häc, ngêi lu«n l¾ng
nghe ta t©m sù chuyÖn vui buån…
- Hái c¸c em thÝch cã ngêi b¹n nh thÕ - Häc sinh l¾ng nghe.
nµo?
- VËy giê c« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em - §¸p: Em thÝch ch¬i víi nh÷ng b¹n
mét ngêi b¹n míi. Ngêi b¹n nµy cã rÊt hiÒn, tèt bông.
nhiÒu ®øc tÝnh tèt nh: Ch¨m lµm, lµm
®óng, lµm nhanh,...C¸c em biÕt ®ã lµ ai - Häc sinh l¾ng nghe.
kh«ng. §ã lµ ngêi b¹n - m¸y vi tÝnh.
- C¸c em ®· tõng nh×n thÊy m¸y tÝnh,
vµ cã em ®· sö dông m¸y tÝnh råi. VËy
c« hái:
- Hái: M¸y tÝnh cã mÊy bé phËn? KÓ
- §¸p 1: M¸y tÝnh cã hai bé phËn ®ã lµ
tªn c¸c bé phËn ®ã?
phÇn mÒn vµ phÇn cøng.
- §¸p 2: M¸y tÝnh cã ba bé phËn ®ã lµ
mµn h×nh, loa vµ m¸y in.
- §¸p 3: M¸y tÝnh cã bèn bé phËn ®ã
lµ mµn h×nh, th©n m¸y, chuét vµ bµn
- C« gi¸o nhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi cña phÝm.
- Häc sinh l¾ng nghe.
häc sinh.
- C« gi¸o tr×nh bµy c¸c bé phËn cña - Häc sinh chÐp bµi vµo vë.
m¸y tÝnh.
IV. Cñng cè - DÆn dß
1

GV: §¹i ThÞ Th¾m

Trêng TiÓu häc Tam Phóc

Gi¸o ¸n tin häc - quyÓn 1

N¨m häc 2011 - 2012

- HÖ thèng l¹i kiÕn thøc cho häc sinh lµm l¹i thùc hµnh cho häc sinh.
- VÒ nhµ lµm bµi tËp B4, B5, B6 trang 10.
__________________________________________________________________
Ngµy so¹n: 20/08/2011
Bµi 1: Ngêi b¹n míi cña em (TiÕt 2)
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- Gióp häc sinh lµm quen víi m¸y tÝnh: nhËn biÕt m¸y tÝnh vµ c¸c bé phËn
cña m¸y tÝnh.
- Híng dÉn lµm viÖc víi m¸y tÝnh: c¸ch bËt m¸y vµ t¾t m¸y an toµn, t thÕ
ngåi ®óng c¸ch khi sö dông m¸y tÝnh, c¸ch bè trÝ ¸nh s¸ng.
- Gióp c¸c em cã th¸i ®é häc tËp vµ sö dông m¸y tÝnh mét c¸ch hîp lý.
II. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.
- Ph¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, ¶nh minh ho¹ vµ c¸c ®å dïng hç trî kh¸c.
- Häc sinh: Vë ghi vµ bót ghi.
III. C¸c ho¹t ®é...
Trêng Tu häc Tam Phóc Gi¸o ¸n tin häc - quyÓn 1 N¨m häc 2011 - 2012
TuÇn 1
Ngµy so¹n: 20/08/2011
Ch¬ng I: lµm quen víi m¸y tÝnh
Bµi 1: ngêi b¹n míi cña em (TiÕt 1)
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- Gióp häc sinh lµm quen víi m¸y tÝnh: nhËn biÕt m¸y tÝnh c¸c phËn
cña m¸y tÝnh.
- Híng dÉn lµm viÖc víi m¸y tÝnh: c¸ch bËt m¸y t¾t m¸y an toµn, t thÕ
ngåi ®óng c¸ch khi sö dông m¸y tÝnh, c¸ch bè trÝ ¸nh s¸ng.
- Gióp c¸c em cã th¸i ®é häc tËp vµ sö dông m¸y tÝnh mét c¸ch hîp lý.
II. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.
- Ph¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, ¶nh minh ho¹ vµ c¸c ®å dïng hç trî kh¸c.
- Häc sinh: Vë ghi vµ bót ghi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
1. æn ®Þnh líp:
B¸o c¸o sÜ sè:
Tªn häc sinh v¾ng mÆt:
2. KiÓm tra bµi cò
3. D¹y bµi míi:
- §Æt vÊn ®Ò: Ngêi b¹n ngêi cïng ta
vui ch¬i, cïng häc, ngêi lu«n l¾ng
nghe ta t©m sù chuyÖn vui buån
- Hái c¸c em thÝch ngêi b¹n nh thÕ
nµo?
- VËy giê giíi thiÖu cho c¸c em
mét ngêi b¹n míi. Ngêi b¹n nµy rÊt
nhiÒu ®øc tÝnh tèt nh: Ch¨m lµm, lµm
®óng, lµm nhanh,...C¸c em biÕt ®ã lµ ai
kh«ng. §ã lµ ngêi b¹n - m¸y vi tÝnh.
- C¸c em ®· tõng nh×n thÊy m¸y tÝnh,
em ®· dông m¸y tÝnh råi. VËy
c« hái:
- Hái: M¸y tÝnh mÊy phËn? KÓ
tªn c¸c bé phËn ®ã?
- gi¸o nhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi cña
häc sinh.
- C« gi¸o tr×nh bµy c¸c phËn cña
m¸y tÝnh.
- Häc sinh l¾ng nghe.
- §¸p: Em thÝch ch¬i víi nh÷ng b¹n
hiÒn, tèt bông.
- Häc sinh l¾ng nghe.
- §¸p 1: M¸y tÝnh hai phËn ®ã
phÇn mÒn vµ phÇn cøng.
- §¸p 2: M¸y tÝnh ba phËn ®ã
mµn h×nh, loa vµ m¸y in.
- §¸p 3: M¸y tÝnh bèn phËn ®ã
mµn h×nh, th©n y, chuét vµ bµn
phÝm.
- Häc sinh l¾ng nghe.
- Häc sinh chÐp bµi vµo vë.
IV. Cñng cè - DÆn dß
1 GV: §¹i ThÞ Th¾m
Giáo án lớp 3 hoàn chỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 3 hoàn chỉnh - Người đăng: nguyentatdunghp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Giáo án lớp 3 hoàn chỉnh 9 10 256