Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 4

Được đăng lên bởi Linh Ng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
�

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thanh Thñy

N¨m häc: 2013 - 2014

PHÒNG GD & ĐÀO TẠO VĨNH LINH
TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 VĨNH LONG

LÜnh vùc: Ph¸t triÓn nhËn thøc
Chñ ®Ò: NghÖ sÜ rõng xanh
Gi¸o viªn: Hoµng ThÞ HuÕ
§é tuæi: 4-5 tuæi
§Ò tµi: Kh¸m ph¸ con khØ
Thêi gian: 20-25 phót

N¨m häc: 2013 - 2014
PHÒNG GD & ĐÀO TẠO VĨNH LINH
TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 VĨNH LONG

LÜnh vùc: Ph¸t triÓn thÓ chÊt
Chñ ®Ò: Gia ®×nh bÐ yªu
Gi¸o viªn: Hoµng ThÞ HuÕ
§é tuæi: 4-5 tuæi
§Ò tµi: BËt xa 35-10cm
Thêi gian: 20-25 phót

N¨m häc: 2013 - 2014

...
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thanh Thñy
N¨m häc: 2013 - 2014
Giáo án lớp 4 - Trang 2
Giáo án lớp 4 - Người đăng: Linh Ng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án lớp 4 9 10 423